Algav uuring kaardistab Eesti biomajanduse olukorda ning väljavaateid

Eesti Teadusagentuur on sõlmimas lepingut Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuringu tegemiseks. Kolmeaastast uurimistööd eelarvega 1,5 miljonit eurot asub ellu viima Tallinna Tehnikaülikooli juhitav konsortsium, kuhu kuuluvad lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile ka Tartu Ülikool ning Eesti Maaülikool. Saadud tulemusi asuvad valdkonna poliitika kujundamisel kasutama Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Uuringu eesmärk on Eesti biomajanduse ja selle põhiliste väärtusahelate arengute ja bioressursside kasutamise võimaluste väljaselgitamine konkurentsivõime tõstmiseks. Võttes arvesse jätkusuutliku arengu põhimõtteid, analüüsitakse lisandväärtuse tõstmise ja tooraine parema kasutamise perspektiive.

Eesti biomajanduse hetkeseisu analüüsitakse kuue väärtusahela lõikes: toit ja sööt; tselluloosi-, paberi-, puittooted ja puitehitus; tekstiil ja rõivad; kütused ja energia; biomaterjalid, kemikaalid, farmaatsia- ja plasttooted ja biomajandusega seotud ökosüsteemi teenused. Uuritakse parimate võimalike innovatiivsete tehnoloogiate sobivust Eesti bioressursside väärindamiseks.

Uuringu käigus töötatakse välja Eesti biomajanduse arengu stsenaariumid ning ärimudelid valitud valdkondades ja analüüsitakse nende sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonna alast mõju. Ettevõtjad ja poliitikakujundajad saavad välja töötatud stsenaariume ja ärimudeleid kasutada oma tegevuse strateegilisel planeerimisel ning biomajanduse poliitika arendamiseks.

Tegemist on RITA programmist rahastatava strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise uuringuga „Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades“. RITA programmi eesmärk on aidata kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks ning uuringutulemuste kasutajaks.

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, telefon 731 7383, 5300 1912, liina.eek@etag.ee