Avanes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi taotlusvoor

Eesti Teadusagentuur kuulutab avatuks taotlusvooru koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, mille eesmärk on kasvatada valdkondlikku võimekust ja teadmust ministeeriumi kolmes peamises tegevusvaldkonnas: digiareng, majandus ja ettevõtlus ning töö ja võrdsed võimalused.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium rahastab uuringuid kolmes strateegilises valdkonnas: tark majandus, digitaalne majandus ja vastutustundlik majandus. Strateegilised suunad tulenevad neid valdkondi suunavatest strateegiatest ja arengukavadest, milleks on: Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 (TAIE), Eesti digiühiskonna arengukava 2030 ja Heaolu arengukava 2023-2030.

Nendes arengudokumentides on valdkondade arengu suunamiseks püstitatud rida eesmärke, mis tuleb arengukava perioodi lõpuks saavutada. Täna oleme olukorras, kus mitmete seatud eesmärkide saavutamine soovitud ajaperspektiivis ei pruugi realiseeruda ning seisame silmitsi mitmete kitsaskohtadega, mis on kujunenud või kujunemas valdkondades oluliseks takistuseks.

Teadlastelt oodatakse uurimisprojekte, mis aitavad lahendada olulisi sotsiaalmajanduslikke väljakutseid alates madalast tootlikkusest ja muutunud väärtusahelatest, vähesest digitaliseeritusest ja küberturvalisuse ohtude kasvust kuni ettevõtluse rohepöördega seotud väljakutsete ja tööturu soolise ebavõrdsuse küsimusteni välja.

Taotlusvoorus saab esitada ühe- kuni kaheaastaseid uuringuprojekte mahus kuni 100 000 eurot aastas. Projekte teostavatelt teadlastelt oodatakse uuringuprojekti käigus ka regulaarset ministeeriumiametnike teadusnõustamist, et toetada teadmistepõhist poliitikakujundust.

Eesti Teadusagentuuri teaduspoliitika valdkonna juhi Liina Eegi sõnul on tegu uut laadi taotlusvooruga, kus fookus on peale tavapärase rakendusuuringu ka teadlaskonna ja ministeeriumi koostöö mudeli juurutamisel, et tagada teadmispõhine poliitikakujundamine riigi igapäevatöös. „Lisaks aitab see voor luua selgemat ja pikemaajalisemat visiooni riigi poliitikakujundamist toetavate uuringute vajaduste kohta. See omakorda annab teadlaskonnale täiendavat kindlust, milliste teemadega on oluline pikemas perspektiivis tegeleda,“ selgitab Eek.

Taotlusvoorus on oodatud osalema Eestis positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kelle töötaja osaleb projektis vastutava täitjana. Projekti võib kaasata partneri või partnereid (partner võib olla mistahes Eestis registreeritud juriidiline isik). Kui partneriks ei ole positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, siis kaetakse tema kulusid projekti toetuse summast kuni 30%. Taotlemine toimub vastavalt majandus- ja infotehnoloogiaministri määrusele.

Taotlusvoor on avatud Eesti Teaduse Infosüsteemis (ETIS) kuni 23. septembrini (kell 17.00) 2024.

15. aprillil 2024 korraldasid Eesti Teadusagentuur ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium infotunni, et tutvustada taotlusvooru eesmärki ja tingimusi. Soovi korral saab ETAG jagada huvilistega infopäeva salvestust.

 

Dokumendid:

Lähteülesande

MKMi määrus nr 20 „Teadus- ja arendustegevuse toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Hindamisjuhend ja -kriteeriumid

Ajakava Gantti tabelina (vabatahtlik näidis)

Eelarve_tabel (vabatahtlik näidis)

Vooru kohta käivad küsimused ja vastused leiad SIIT.

 

Lisainfo:
Liina Eek
Teaduspoliitika valdkonna juht
+372 5300 1912
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur