Eesti Teadusagentuuri korraldatud ideekorje tulemusena käivituvad COVID-19-ga seotud teadusuuringud

Eesti Teadusagentuuri algatatud COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemade ideekorje käigus selgunud olulised teemad läbisid eilse Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) heakskiiduga olulise etapi.

Järgnevatel nädalatel jätkuvad teadusagentuuri ja ministeeriumide koostöös edasised ettevalmistused kolme eri rahastusmeetme raames konkurssideks, hangeteks ja taotlusvoorudeks ning esimesed uuringud käivituvad planeeritavalt juba selle kuu lõpus.

Lisaks eile TANi heakskiidu saanud neljale olulise sotsiaalmajandusliku mõjuga ja pikaajalisi strateegilisi lahendusi loovatele uuringutele on programmi RITA vahenditest kavas rahastada kiiret sekkumist vajavad riikliku tähtsusega küsimusi lahendavaid uuringuid. Need lähevad veel lõplikule otsustamisele ministeeriumide teadusnõunike paneelis.

Neile lisanduvad veel mõned uuringud, mille ministeeriumite-poolse kaasrahastuse osas käivad veel läbirääkimised. Nende uuringute konkursid kuulutavad välja vastavad ministeeriumid. Samuti on kavas riigieelarvelistest vahenditest läbi viia  temaatilised taotlusvoorud kolme kuni nelja laiema teemavaldkonna raames. Täpsemad voorude teemad ning kavandatavad mahud kinnitab haridus- ja teadusminister, konsulteerides teiste ministeeriumitega.

Ideekorje rahastatavate uurimisprobleemide väljaselgitamiseks algatas teadusagentuur aprilli alguses. Selle tulemusel esitasid Eesti teadlased 152 uuringuettepanekut ning ministeeriumid ja ametid 37 uuringuvajaduse kirjeldust.

Teadusagentuur koostas ettepaneku prioriteetsetest uurimisteemadest koostöös kaheksa teadusasutuse, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, üheksa ministeeriumi, Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni teadusnõukogu ja Riigikantseleiga. Viimased andsid omapoolsed hinnangud esitatud uurimisideedele nelja kriteeriumi alusel: aktuaalsus, rakenduslikkus, potentsiaalne mõju ning teaduslik asjakohasus ja teostatavus. Saadud hinnangud aitasid määratleda ja koondada eriti olulised ja pakilised terviklikud uurimisteemad.

Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel tõdes, et  epideemia tekitatud kogu ühiskonda haaranud kriis on oma ulatuselt ja paljutahulisuselt enneolematu: „Tunnustust väärib Eesti teadlaskonna valmisolek aidata oma teadmistega kaasa sellele, et viirusepideemiaga võidelda ja selle tagajärgi leevendada ning riigiasutuste valmisolek lahendamist vajavaid probleeme kirjeldada.  Märkimisväärne on lisaks uuringuideede rohkusele ka nende lai valdkondlik haare. Selline väga kiiresti korraldatud uuringuideede ja ministeeriumite esitatud uuringuvajaduste kogumine, hindamine ja analüüs on tõeliselt unikaalne paljude osapoolte koostöös sündinud ettevõtmine, mille sarnast kunagi varem toimunud ei ole. Suur tänu valmisoleku ja koostöö eest! Teadusagentuur teeb omalt poolt kõik, et uuringute alustamiseks vajalikud korralduslikud tööd oleksid peagi tehtud ja  kavandatavad uuringud saaksid  võimalikult kiiresti alata.“

Teadusagentuuri algatatud ideekorje raames on välja valitud vaid need kõrgeimad hinnangud saanud uuringuteemad, mida on võimalik lähiajal rahastada riigi lisaeelarvest koroonaviiruse temaatilise teadus- ja arendustegevuseks ette nähtud vahenditest. Praegu rahastusest välja jäävatele uurimisprojektidele on edaspidi võimalik taotleda rahastust teiste rahastusinstrumentide taotlusvoorude kaudu.

Ülevaade Eesti Teadusagentuuri korraldatud ideekorjest. Tegu on materjaliga, mille teadusagentuur esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile, kes koostas materjalid esitamiseks TANile.

Vabariigi Valitsuse eilne pressiteade

 

Lisainfo:
Andres Koppel
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
513 3944, andres.koppel@etag.ee