Eesti osalemine rahvusvahelistes teadustaristutes

Eesti on astunud mitmete rahvusvaheliste teadustaristute (ESFRI teekaardi objektide jt) liikmeks. ESFRI on Euroopa Teaduse Infrastruktuuride Strateegiafoorum (European Strategy Forum for Research Infrastructures), mis on Euroopa Liidu algatatud riikide mitteformaalne koostööorgan teaduse infrastruktuuride strateegiliseks loomiseks ja koostööks. ESFRI teekaart on Euroopa Komisjoni pika-ajaline abivahend otsuste tegemiseks, mis sisaldab loendit uutest või kaasajastamist vajavatest üle-euroopalise tähtsusega teaduse infrastruktuuridest. ETAGi rolliks on osaleda ühinemise ettevalmistamisel, esindada Eestit ühinemisläbirääkimistel ning peale liitumist rahvusvaheliste teadustaristute juhtorganites.

Eesti osalemine ESFRI teadustaristu teekaardi objektides
Eesti osalemine teistes rahvusvahelistes teaduse infrastruktuurides

Eesti liikmesused ESFRI teadustaristu teekaardi objektides

CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure)

Ühiseid keeleressursse ja tehnoloogiaid hõlmava infrastruktuuri CLARIN-i eesmärgiks on muuta olemasolevad keeleressursid ja -vahendid kättesaadavaiks, vastastikku toimivaiks ning stabiilseteks teenusteks, mida kasutajad saavad vajaduse korral ka oma tarbeks kohandada. Teenused toetuvad võrgustikule, mille sõlmedeks on tugevad teenuseid pakkuvad keskused, mis on tehniliselt hästi varustatud ja võimelised andma kvalifitseeritud nõu kõigis CLARIN-it puudutavates valdkondades. Kõik keeleressursid ja nende töötlemise vahendid, mis keskustesse koondatakse, peavad vastama CLARIN-i standarditele ja olema varustatud ressursi pakkujate poolt kasutuslitsentsiga eri tüüpi kasutajate (üldine avalik, akadeemiline, kommerts) jaoks.

Eesti liitus CLARIN ERIC-uga 2011. aastal. CLARIN ERIC-u Eesti-poolseid tegevusi täitev üksus on kolme partneri (Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut ja Eesti Keele Instituut) konsortsium Eesti Keeleressursside Keskus.

Kontakt:
Professor Mark Fišel
Keeletehnoloogia õppetooli juhataja
Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut
e-post: mark.fisel@ut.ee
https://keeleressursid.ee/et/eesti-keeleressursside-keskus

ESS ERIC (European Social Survey)

Euroopa Sotsiaaluuringu infrastruktuuri peamiseks eesmärgiks on kvaliteetsete andmete kogumine, tõlgendamine ja levitamine Euroopa sotsiaalse olukorra, Euroopa kodanike muutuvate hoiakute, väärtuste, arusaamiste ja käitumismustrite kohta erinevates riikides. ESS on rahvusvaheline teaduslik võrdleva sotsiaaluurimuse metodoloogia alusel Euroopas läbi viidav uuring. Uuringu peamisteks eesmärkideks on: (a) seletada institutsioonide, hoiakute, uskumuste ja inimeste käitumise vahelisi seoseid ning nende muutumist erinevates Euroopa riikides ning sotsiaalsetes rühmades; (b) arendada kõrgekvaliteedilist sotsiaalteaduste võrdlevat uurimismetodoloogiat ja rahvusvahelist koostööd sotsiaalteaduste valdkonnas; ja (c) töötada välja sotsiaalindikaatorite kogum, mis mõõdavad Euroopa riikide elanike heaolu. Eesti ühines ESS uuringuga 2004. aastal. ESS-i andmeid kogutakse iga kahe aasta tagant. Eestis on kogutud andmeid aastatel 2004, 2006, 2008-2009, 2010-2011, 2012, 2014. Uuring viiakse läbi ca 30 riigis. ESS koondab kõrgetasemelisi teadusandmeid ja valdkondlikke eksperte. ESS eesmärgiks on teenida oma ekspertiisi ja analüütiliste võimalustega teadlasi, uurimis- ja arendusgruppe teadus- ja arendustegevuse, avalikus- ning ettevõtlussektoris.

Eesti ühines ESS ERIC-uga 2013. aastal, riiki esindab Sotsiaalministeerium. ESS ERIC-u uuringu teaduslikku osa ja uuringu läbiviimist koordineerivaks üksuseks Eestis on Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut.

Kontakt:
Mare Ainsaar
Vanemteadur, Euroopa Sotsiaaluuringu koordinaator Eestis
Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut
e-post: mare.ainsaar@ut.ee
http://www.yti.ut.ee/et/euroopa-sotsiaaluuring

BBMRI ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)

Biopankade ja biomolekulaarressursside infrastruktuur BBMRI on Euroopa-ülene hajusinfrastruktuur, millega võimaldatakse juurdepääs olemasolevate ning loodavate biopankade ja biomolekulaarressursside keskustele. Infrastruktuur hõlmab nii haigete kui ka tervete inimeste bioloogilise materjali kogu – DNA-d, kudesid, rakke, verd ja teisi kehavedelikke ning juurdepääsu nendega seotud kliinilisele uurimisandmestikule. Samuti hõlmab infrastruktuur biomolekulaarseid uurimisvahendeid ja bioinformaatikat, et võimalikult optimaalselt ära kasutada ülemaailmset biomeditsiiniuuringute ressurssi. BBMRI baseerub keskuste võrgustikul, mis võimaldab kasutajatele suurt paindlikkust ja mille abil on partneritel ning uutel liikmetel võimalik igal ajal infrastruktuuri ühenduda ning saada uuringuteks vajalikku informatsiooni. BBMRI kiirendab personaalmeditsiini ja haiguste ennetamise arengut ning hõlmab ka andmestikke, mis on vajalikud nii alusuuringute teostamiseks kui ka biotehnoloogia- ja farmaatsiatööstustes.

Eesti ühines BBMRI ERIC-uga 2013. aastal. BBMRI ERIC-u tegevusi elluviivaks riiklikuks keskuseks Eestis on Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu.

Kontakt:
Professor Andres Metspalu
Juhataja
Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
e-post: andres.metspalu@ut.ee
https://genoomikakeskus.ut.ee/

ELIXIR (A Distributed Infrastructure for Life-Science Information)

Eluteaduste andmete teadustaristu ELIXIR-i eesmärgiks on kindlustada avaliku rahastusega loodud bioloogiliste andmete kasutatavus kõigile teadlastele nii avalikus kui erasektoris. ELIXIR-i partnerid arendavad ühises tööjaotuses andmete ja andmebaaside, tarkvara ja riistvara ning teadlaste koolitust üle Euroopa. Bioloogiliste andmete teadustaristu ELIXIR on interdistsiplinaarne algatus. ELIXIR koondab endasse eluteaduste-alast informatsiooni ning kasutab andmete töötlemiseks ja teadustööks informaatika ja matemaatika meetodeid. ELIXIR-i tegevus Eestis toetab Eesti TAI strateegias nimetatud võtmetehnoloogiate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning biotehnoloogia arengut. Kaudselt toetab ELIXIR-i loomine veel strateegias välja toodud Eesti sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamist tervishoiu ja keskkonnakaitse alal. Eesti liitumine ELIXIR teadustaristuga toetab teiste eluteaduste-alaste üle-euroopaliste teadustaristute BBMRI ja EATRIS Eesti keskuste arengut.

Eesti ühines ELIXIR-iga 2013. aastal. ELIXIR tegevusi täitvaks riiklikuks üksuseks Eestis on Tartu Ülikool, kes moodustab koos Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Biokeskuse, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Tallinna Ülikooliga ühise konsortsiumi – Eesti ELIXIR keskuse.

Kontakt:
Professor Jaak Vilo
Instituudi juhataja
Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut
e-post: jaak.vilo@ut.ee
https://elixir.ut.ee/

European Spallation Source ERIC 

Euroopa neutronkiirgusallikas (European Spallation Source) saab olema maailma kõige võimsam teaduslikuks uurimistööks mõeldud neutronkiirguse allikas. Projekti esimeses staadiumis saaks tema külge ühendada kuni 22 kiirguse mõõtmisseadet (16 mõõtmisseadme ehitus on arvestatud kiirgusallika ehitusmaksumusse). Kiirgusallikas saab olema eksperthinnangute alusel lähema 40 aasta jooksul kõige ökonoomsem neutronkiirguse allikas, mis võiks teenindada aastas 4000 teadlast ja leiaks kasutamist väga erinevates teadusvaldkondades. Neutronkiirguse allikas on ainuke suurtest ESFRI objektidest, mis rajatakse väljaspool suuri Euroopa Liidu liikmesriike. Kiirgusallika asupaigaks on Lund, Rootsi ja andmetööstuskeskus paikneb Kopenhaagenis, Taanis. Eesti osalemine Euroopa neutronkiirgusallika projektis avab Eesti teadlastele uued võimalused materjaliteaduste, bioloogiliste struktuuride, energeetika-alaste uuringute ja muude valdkondade arendamisel. Euroopa neutronkiirgusallikas valmib eeldatavasti 2023. aastaks.

Eesti ühines European Spallation Source ERIC-uga 2015. aastal. Teaduslikult koordineerib Eesti osalemist Euroopa neutronkiirgusallika ehitusel Tartu Ülikool, kes moodustas konsortsiumi Tallinna Tehnikaülikooli ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga. Eesti ettevõtete paremaks kaasamiseks neutronkiirgusallika rajamisse on Tartu Ülikooli juurde loodud tööstussuhete eksperdi (Industrial Liaision Officer – ILO) ametikoht.

Kontakt:
Professor Enn Lust
Direktor
Tartu Ülikooli Keemia Instituut
e-post: enn.lust@ut.ee

Ott Rebane
Tööstussuhete ekspert
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
e-post: ott.rebane@ut.ee
http://esss.ee/

Eesti osalemine teistes rahvusvahelistes teadustaristu organisatsioonides

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) 

ESA on 1975. aastal asutatud valitsustevaheline organisatsioon, mis tegeleb kõigi kosmose rahumeelse kasutamise valdkondadega: kosmoseteadus, Maa vaatlused, satelliitnavigatsioon, telekommunikatsioon, mehitatud kosmoselennud, kanderaketid, tehnoloogia arendus jne. Koostöös Euroopa Liiduga arendab ESA globaalset positsioneerimissüsteemi Galileo ning keskkonna seire ja turvalisuse süsteemi Copernicus kosmosekomponenti. Olulise osa ESA tegevusest moodustavad haridusprogrammid.

Eesti liitumisleping ESA-ga sõlmiti 4. veebruaril 2015. Kosmosealast teadust koordineerib Eestis valdavalt Haridus- ja Teadusministeerium, tööstusvaldkonnaga seotud tegevusi aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Peamiseks kontaktipunktiks Eestis ESA suunalistel tegevustel on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Kosmosebüroo.

Kontakt:
Madis Võõras
Eesti Kosmosebüroo juht
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
e-post: madis.vooras@eas.ee
http://www.eas.ee/kosmos/et/
http://www.esa.int/est/ESA_in_your_country/Estonia

Antti Tamm
Direktor
Tartu Ülikooli Tartu observatoorium
e-post: antti.tamm@ut.ee
https://kosmos.ut.ee/et

Euroopa Tuumauuringute Keskus (CERN) 

Euroopa Tuumauuringute Keskus (CERN) on üks maailma suurimaid ja tuntumaid teaduskeskusi. Eesti osaleb Suure Hadronite Põrguti (LHC) detektori Compact Muon Solenoid (CMS) ja LHC arvutusvõre (WLCG) arendamisel ning uue füüsika otsinguil LHC andmetest. Eesti teadlased osalevad ka Crystal Clear Collaboration (CCC) stsintsillaatordetektorite arenduse ja Compact Linear Collider (CLIC) lineaarkiirendi tehnoloogiaprojektides. Eestis asub CMS detektori Tier-2 taseme arvutuskeskus.

Eesti Vabariik sai ametlikult CERN-i assotsieerunud liikmeks 2021. aastal. Eesti tegevusi CERN-is koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Kontakt:
Kairi Otto
Tehnoloogia- ja teadmussiirde nõunik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
e-post: kairi.otto@mkm.ee

Mario Kadastik
Asedirektor
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
e-post: mario.kadastik@kbfi.ee

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL)

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL) on riikidevaheline teadusasutus (organisatsioon), mis tegutseb 1974. aastal kinnitatud põhikirja alusel. Asutajaliikmeid oli 10, neile on lisandunud 16 liikmesriiki ja kaks assotsieerunud liiget. EMBL paikneb praegu kuues asukohas viies eri riigis. Kokku töötab EMBLis rohkem kui 1600 inimest (teadlased, insenerid, tugistruktuur), peale selle 200 doktoranti ja 260 järeldoktoranti. EMBLis tehakse tipptasemel fundamentaalteadust, pakutakse koolitusi ning oma tuumiklaborite teenuseid. Praeguse seisuga on EMBLi koosseisus üle 80 toimiva teadusrühma ja 23 ERC grandi hoidjat. Töötamine EMBLis on piiratud kõige rohkem üheksa aastaga ning karjääri tuleb jätkata mõnes teises akadeemilises asutuses, erasektoris või muudel karjääriredelitel. Pidev doktorite (vastuvõtt 50 aastas, peamiselt liikmesriikidest) ja järeldoktorite koolitamine ning töötajate rotatsioon kindlustab toimiva teadmussiirde tugevast teadusasutusest liikmesriikidesse ja ülikoolidesse tagasi.

Eesti on alates 2019. aasta juunikuust eeldatav liige (Prospect Member), mille periood kestab kolm aastat. Selle kolme aasta raames tuleb otsustada, kas Eesti astub EMBL-i täisliikmeks. Eeldatava liikmesuse perioodil on Eestile avatud kõik EMBL-i pakutavad teenused ja koolitusprogrammid.

Eesti koordinaator:
Professor Toivo Maimets
Direktor
Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
e-post: toivo.maimets@ut.ee

GÉANT

GÉANT on üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk, mis ühendab 38 Euroopa rahvuslikku teadus- ja haridusvõrku enam kui 40 riigis. Kokku on GÉANT-i küljes enam kui 8000 Euroopa teadus- ja kõrgharidusasutust ja 50 miljonit võrgukasutajat. GÉANT-i võrgus liigub iga päev üle 1000 TB andmeid maksimaalse kiirusega 500 Gbit/s. Võrgu teenuste valik on lai: IP-liiklus, testisüsteemid ja virtuaalsed ressursid, autentimine ja rändlus, veaotsingud ja seire, konsultatsiooni- ja tugiteenused. Eestit esindab GÉANT-is Haridus- ja noorteamet (HARNO).

Kontakt:
Indrek Rokk
Valdkonnajuht
Haridus- ja noorteamet
e-post: indrek.rokk@harno.ee
http://www.eenet.ee/EENet/GEANTiprojektid.html

MAX-IV Laboratoorium

MAX-IV sünkrotronkiirguse keskus kerkib Lõuna-Rootsi linna Lundi kirdenurka. Keskuses hakkab paiknema kaks kogujaringi elektronide energiatega 1,5 GeV ja 3 GeV, mis kiirgavad footoneid väga laias spektripiirkonnas alates infrapunasest kuni kalgi röntgenikiirguseni. Neid footoneid saavad kasutada oma uurimistöös füüsikud, keemikud, bioloogid, materjaliteadlased, arstiteadlased jt. 2016. aastal saab sellest maailma kirkaim sünkrotron (kiirgus on fokuseeritud hästi väikesesse ruuminurka). Eesti-Soome kiirekanal FINESTBEAMS ehitatakse 1,5 GeV ringile ja selle valmimisel osaleb lisaks Tartu Ülikoolile ka kolm Soome ülikooli: Turu Ülikool, Oulu Ülikool ja Tampere Tehnoloogiaülikool.

Kontakt:
Professor Marco Kirm
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
e-post: marco.kirm@ut.ee
http://www.finestbeams.eu/

SMEAR-jaamade võrgustik 

Eesti teadustaristu teekaardi objekt Eesti Keskkonnaobservatoorium hõlmab vaatluste ja eksperimentaalsete uuringutega nii elusloodust (linnustik, loomastik, taimestik, kalad, muu vee-elustik) kui ka nende elukeskkonna seisundit (atmosfäär, meri, siseveekogud, pinnas, maapõu), samuti strateegiliste loodusressursside uuringuid. Keskkonnaobservatooriumi olulised funktsioonid on atmosfääri ning biosfääri, sh mereökosüsteemide vaheliste aine- ja energiavoogude analüüs, maismaa- ja veeökosüsteemide adaptatsiooni küsimused globaalsete muutuste kohta, eeskätt elurikkuse ja produktiivsuse muutused. Keskkonnaobservatooriumi üheks oluliseks komponendiks on Järvseljale rajatud atmosfääri-biosfääri vastastikuse mõju uurimise jaam SMEAR koos 130 m kõrguse mastiga, millega on seotud Rõka FAHM katsesüsteem ja atmosfäärivaatluste võrgustik (GAW, Tõravere jaam). Järvselja SMEAR-jaam on Soomes juba pikka aega efektiivselt toimiva unikaalse Arktikast kuni Baltimaadeni ulatuva SMEAR-jaamade võrgustiku (Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations (SMEAR)) laienduseks Eestis.

Kontakt:
Steffen M. Noe
Vanemteadur
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkkonnainstituut
e-post: steffen.noe@emu.ee
http://smear.emu.ee/

Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiv (Nordic e-Infrastructures Collaboration – NeIC)

NeIC on NordForski all tegutsev Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiv, Euroopa Liidu mõistes “joint undertaking”-u (nn. ühisettevõte) laadne koostöövorm. NeIC-i kaudu toimub enamik Põhjamaade e-taristute strateegilisest koostööst. NeIC-i üheks põhieesmärgiks on Põhjamaade teadlaskonnale olulistes strateegilistes valdkondades e-taristute kõrgetasemeliste teenuste (sh avatud teadus) ühine arendamine ja opereerimine. See hõlmab eeskätt Põhjamaade HPC koostööprojekte, aga ka teisi e-taristuid muudes teadusvaldkondades.

Eesti liitus NeIC-iga veebruaris 2020. Liitumine toimus Eesti Teadusagentuuri kaudu. Sisulist koostööd NeIC-iga koordineerib Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS), mida juhib Tartu Ülikool ning partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ja Haridus- ja noorteamet (HARNO).

Kontakt:
Ivar Koppel
Keskuse juhataja
Tartu Ülikooli teadusarvutuskeskus
Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)
e-post: ivar.koppel@ut.ee
http://etais.ee

Lingid rahvusvahelistele teadustaristu-teemalistele lehekülgedele

 

Teadustaristud teistes Balti riikides