Teadustaristu teekaart 2019

Eesti teadustaristu teekaardi uuendamine

SA Eesti Teadusagentuur käivitas 2018.a Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise. Teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaarti täiendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

Teekaart 2019 nimekirja võisid kandideerida nii praegused teekaardi objektid, mille senist tegevust hinnati vahearuannete alusel, kui ka uued teadustaristu ettepanekud.

Vahearuanded ja uued teadustaristu ettepanekud

Teekaart 2019 nimekirja kandideerimiseks esitasid Eesti teadusasutused 15 uut teadustaristu ettepanekut, millest 7 on uue Eesti teadustaristu loomise ettepanekud ja 8 rahvusvahelise teadustaristuga liitumise ettepanekud. Lisaks esitasid vahearuanded kõik 18 senist teadustaristu teekaardi objekti. Nii vahearuandeid kui uusi teadustaristu ettepanekuid arutas ETAGi teadustaristu komisjon (muudetud juhatuse esimehe käskkirjaga 11.05.2018), mis tegi oma ettepaneku teadustaristu teekaardi uuendamiseks 2018. aasta sügisel. Teekaarti tutvustati Teaduspoliitika Komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus ning see kinnitati Vabariigi Valitsuse otsusega 14. veebruaril 2019.

Eesti teadustaristu teekaardi uuendamine 2018

Infopäev

Teekaardi uuendamise infopäev toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses 27. veebruaril 2018.

Kava
Tervitussõnad – Andres Koppel (ETAG)
Teadustaristute arendamisest strateegilises plaanis – Indrek Reimand (HTM)
Teekaardi uuendamise protsessist sh hindamiskriteeriumid – Toivo Räim (HTM)
Teekaart 2018: vormid ja esitamine – Priit Tamm (ETAG)

Infopäeva salvestus

Teekaardi uuendamise ajakava
  • 27. veebruar 2018: infopäev
  • Veebruar-mai: seniste teekaardi objektide vahearuannete ja uute taristuobjektide ettepanekute koostamine
  • 4. mai 2018: vahearuannete ja uute ettepanekute esitamise tähtaeg
  • Mai-september: ETAGi teadustaristu komisjon hindab vahearuandeid ja uusi ettepanekuid
  • 5. oktoober 2018: uuendatud teekaardi ettepaneku esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile
  • Oktoober-detsember: tutvustamine Teaduspoliitika Komisjonis ja Teadus- ja Arendusnõukogus
  • 14. veebruar 2019: Vabariigi Valitsuse otsus
Priit Tamm
ETAG teadustaristu valdkonna juht