Taotlusvoorud 2020-2021

2021 taotlusvooru tulemused

Tuumiktaristu toetuse määramine 2022. aastaks (kinnitatud teadusagentuuri juhatuse 29.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-4/22/28).

Käskkirja lisa (.xls)

2020 taotlusvooru tulemused

Tuumiktaristu toetuse määramine 2021. aastaks (kinnitatud teadusagentuuri juhatuse 13.04.2021 käskkirjaga nr 1.1-4/21/48).

Käskkirja lisa (.xls)

Tuumiktaristu toetuse taotlemise infopäeva slaidid (.ppt).

Tuumiktaristu toetuse taotlemine 2020. a viidi läbi kahes etapis:
1. Tuumiktaristu loendi koostamine
2. Tuumiktaristu toetuste taotlusvoor (tuumiktaristu loendisse pääsenud teadustaristutele)

Tuumiktaristu loendi koostamine

Tuumiktaristu loend on teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga kinnitatud teadustaristute nimekiri, mille koostamise aluseks on positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste avaldus ja teadusagentuuri moodustatud teadustaristu komisjoni põhjendatud ettepanek. Tuumiktaristu loendisse kandideerimiseks esitas teadustaristut juhtiv teadus- ja arendusasutus avalduse teadustaristu kohta, mis on kantud Eesti teadustaristu teekaardile ja mis osutab teenuseid ka väljapoole teadustaristut haldavat asutust / haldavaid asutusi ning millele soovitakse taotleda tuumiktaristu toetust. Iga teadustaristu kohta sai esitada ühe avalduse. Laekunud avaldusi hindas teadusagentuuri teadustaristu komisjon, kes tegi teadusagentuurile ettepaneku, millised teadustaristud võtta tuumiktaristu loendisse.

Tuumiktaristu loend (kinnitatud teadusagentuuri juhatuse 16.11.2020 käskkirjaga nr 1.1-4/20/174)

Tuumiktaristu toetuse taotluste esitamine tuumiktaristu loendisse pääsenud teadustaristutele

Tuumiktaristu toetuse taotleja on positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus. Kui tuumiktaristu on moodustatud mitme asutuse vahelise konsortsiumina, esitab taotluse juhtasutus. Taotluse saab esitada tuumiktaristu kohta, mis on kantud tuumiktaristu loendisse ning mille teenused on kirjeldatud Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS) toodete ja teenuste all. Iga tuumiktaristu kohta saab esitada ühe taotluse. Taotlused esitatakse ETIS-e kaudu.

Tuumiktaristu näidisvorm (.doc)