Mobilitas Pluss ERC grandi taotlemise toetus

Toetusi ei väljastata enam Mobilitas Pluss programmist.

Uus info ERC grandi taotlemise kohta on leitav siit lingilt: https://etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/erc-grandi-taotlemise-toetus/

__________________________________

 

Eesti Teadusagentuur toetab ERC grandi taotlejaid vastavalt haridus- ja teadusministri 30.12.2015 käskkirjale, mis sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused. Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk on:

  • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
  • tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
  • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustikega, sealhulgas läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
  • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.

Mida teeme ja mis on tegevuse eesmärk?

ETAG hüvitab kulud neil partneritel, kelle juures töötab ERC grandi taotlusega teise hindamisvooru jõudnud, kuid Euroopa Teadusnõukogu rahastamisotsusest ilma jäänud teadlasi. Nii pakume neile võimalust oma teadustööd Eestis jätkata ning järgmises taotlusvoorus Eesti teadus- ja arendusasutusest uus ERC grandi taotlus esitada.

Hüvitame ERC grandiga seotud teadustöö kulusid ja uue ERC grandi taotluse ettevalmistamise kulusid, sealhulgas lähetused välisriikide TA asutustesse, kus on edukaid ERC grandi hoidjaid. Projekti käigus saab minna kolmest kuni kuue kuuni vältavatele õppevisiitidele ERC grandihoidjate juurde. ETAG aitab seejuures nimetatud ERC grandihoidjaid leida. Täpsema info leiate siit.

Tegevuse eesmärk on suurendada ERC grandi hoidjate arvu Eestis, kuna ERC grandid on teadusmaailmas ühed hinnatumad ning seni on Eesti teadlaste edukus nende taotlemisel olnud madal. Mida rohkem on Eestis rahvusvaheliste kõrgetasemeliste grantide hoidjaid, seda atraktiivsem on Eesti teadusriigina ning seda edukam on Horisont 2020 algatustes osalemine.

Tegevuse tulemusena on Eestis rohkem ERC grandi saanud teadlasi. Eesmärk on 20 ERC grandi taotleja toetamine.

Kes kvalifitseeruvad toetust saama?

Kulude hüvitamiseks tuleb partneriga töösuhtes oleval teadlasel osaleda ERC grandi konkursil ning saada hindamisel hindeks A või B (samas siiski Horisont 2020 toetust saamata). Seejärel tuleb partneril esitada vastaval vormil Eesti Teadusagentuurile tegevuskava. See peab muuhulgas sisaldama andmeid partneri, eesmärgi, tulemuste, eelarve ja ajakava kohta.

Kui suur on toetus ja kui pikaks ajaks on see mõeldud?

Hüvitatavate kulude summa sõltub samal ajal välja antavatest riigieelarvelistest personaalsete uurimistoetuste määradest (kuid mitte üle 100 000 euro aastas) ning kulusid hüvitatakse kuni 1,5 aasta jooksul.

Millal tegevused toimuvad?

Tegevuste elluviimine toimub jooksvalt, vastavalt ERC grandi konkursside tulemuste saabumisele.

Kontakt:

Margus Harak
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7343
Kristin Kraav
ERC riiklik konsultant
730 0337