Koolitused ja õppevisiidid teadlastele

Mobilitas+ ELToetuste väljaandmine on lõppenud.
 

Kontakt

Mobilitas Pluss koolitusi ja õppevisiite viib Eesti Teadusagentuur läbi vastavalt haridus- ja teadusministri 30.12.2015 käskkirjale, mis sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused. Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk on:

 • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
 • tugevdada Eesti teadlaste, teadusasutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
 • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustikega, sealhulgas läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
 • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.

Mida teeme ja mis on tegevuse eesmärk?

Tegevuse raames hüvitame rahvusvahelistel koolitustel osalemise kulusid. Samuti võimaldame õppevisiite asutustesse, mis on olnud rahvusvahelises teaduskoostöös edukad ning aitame ERC poolt ellu kutsutud mentorlusinitsiatiivi elluviimisel.

Koolituste eesmärk on teadlaste oskuste arendamine teadus- ja arendusprojektide kirjutamisel ja läbiviimisel. Rahvusvahelised koolitused, õppevisiidid ja mentorlusvõimalused laiemalt on praegu paljudel juhtudel teadlasele kättesaamatud, kas nende kõrge hinna või siis piiratud ligipääsu tõttu. Koolituste, õppevisiitide ja ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise peamine eesmärk on tõsta teadlaste võimekust koostada edukaid projekti- ja granditaotlusi eelkõige Horisont 2020 raames ning seeläbi suurenda Eesti osalust raamprogrammis.

Tegevusega avardame teadlaste võimalusi end täiendada ning õppida parimatest rahvusvahelistest praktikatest. Tegevuses ei saa koolitatavana ja/või juhendatavana osaleda tippteadlase või ERC grandi taotlemise toetust saanud teadlased. Tegevuse tulemusena paraneb Eesti teadlaste võimekus osaleda rahvusvahelistes teadusalgatustes.

Eesmärk on 100 teadlase koolitamine või õppevisiidile saatmine. Koolitusi, õppereise ja ERC mentorlusinitsiatiivi elluviimist korraldab ETAG, kaasates partnereid. Sealhulgas kogume partneritelt ettepanekuid koolituste ja õppevisiitide eesmärkide ja vajaduste kohta. Koostöös partneritega selgitame välja koolitatavad, partnerite juures töötavad teadlased. Toetame andekate ning rahvusvahelise, välisriigis vahetu töökogemusega tipptasemel teadlaste tööle võtmist Eesti TA asutustesse.

 • Lühiajalised õppereisid ERC grandi hoidjate juurde
  • Hüvitame kuni kaks kuud kestvate õppereiside kulusid, mille eesmärk on minna ERC grandihoidjate juurde ERC grandi taotluste koostamiseks teadmisi omandama.
  • Ühe õppevisiidi kulusid hüvitatakse kuni 7000 €.
  • Hüvitame refinantseerimise põhimõttel partnerite, s.o. teadlase lähetusse saatnud teadusasutuse kulud.
  • Taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas – mais ja oktoobris.
  • ERC lühiajalise õppevisiidi toetuse taotlus esitatakse ETIS-e vastaval vormil.
  • Täpsema juhendi leiab siit.
  • Toetust saanute nimekiri.
 • ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetus
  • Hüvitame ERC mentorlusinitsiatiivis osalevate ERC grandihoidjatest ning hindamispaneelide endistest liikmetest mentorite kulusid;
  • Partnerasutus võib toetust taotleda teadlasele, kes on:
   • esitanud ERC grandi taotluse ja pääsenud teise vooru või
   • koostanud ERC grandi taotluse ja plaanib selle esitada ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlemise ajal avatud taotlusvooru.
  • Partnerasutus saab taotleda ühe ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise juhtumi (s.o. ühe juhendatava) kohta ühe mentori tasustamist 500 € ulatuses.
  • Taotlusvoorud toimuvad jooksvalt vastavalt ERC taotlustähtaegadele.
  • ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlus esitatakse ETIS-e vastaval vormil.
  • Täpsema juhendi leiab siit.
 • ERC grandi taotluse kirjutamise koolitused

Koolitused toimuvad Eestis. Neid viivad läbi pikaajalise kogemusega ERC grandi kirjutamise koolitajad. Koolituste täpsest toimumisajast anname jooksvalt teada oma infokanalites.

  • Tippteadlase grandi ja alustava teadlase grandi koolitus toimub aprillis/mais.
  • Edasijõudnud teadlase grandi koolitus toimub septembris/oktoobris.

2016.a toimunud dr Matthew Statoni (A Bigger Splash, London) läbi viidud koolitusel Tartus osales 31 teadlast.

2017.a toimunud dr Matthew Statoni (A Bigger Splash, London) läbi viidud koolitusel Tartus osales 26 teadlast.

2018. ja 2019.a ETAG eraldi koolitusi ei korraldanud. Toetasime Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli eestvedamisel korraldatud samasisulisi koolitusi.

 • ERC grandi taotlemise intervjuu koolitus

Koolitused toimuvad vastavalt vajadusele, siis kui selgub, millised teadlased on ERC grandi taotluste hindamisel intervjuuvooru jõudnud. Koolitatavad läbivad koolituse välisriikide agentuurides või koolitusfirmades.

 

Kontakt:
Margus Harak
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
7 317 343