Taotlusvooru dokumendid ja toetuse saajad

2020 (5. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2020:

Järeldoktor Teema Toetussumma (€)
Eesti Maaülikool
Merko Vaga Kaksikute esinemus piimalehmadel: seda mõjutavad geneetilised, füsioloogilised ja keskkonnategurid ning mõju kaksikute emade ja kaksikvasikate edasisele jõudlusele, sigivusele ja elumusele 107 500
Vinícius Fernandes de Souza Parasvöötme ja troopiliste vihmametsade puuliikide võrdlus: isopreeni emissioonimäärad kõrgel temperatuuril ja CO2 113 500
Fiaz Ahmad Mikrovetikate koostöötlemine tahkete kommunaaljäätmetega null-jäätmelises mikrovetika biorafineerimisprotsessis 113 500
Tallinna Tehnikaülikool
Lukáš Ustrnul Sensorite arendamine kiraalsete bioaktiivsete ühendite määramiseks rakendades supramolekulaarset tuvastamist 108 000
Sirle Salmistu Eakatesõbraliku keskkonna kujundamist mõjutavad faktorid Eestis. Rakendusvõimalused linnaplaneerimises ja avalikus halduses 102 000
Mustafa Arda Numbriliste meetodite  arendamine  kaasaegsete komposiit- ja nanostruktuuride analüüsiks 59 250
Peter Robert Walke Kahedimensionaalsete kalkogeniidsete pooljuhtmaterjalide metalse faasi stabiliseerimine ning uuringud uue põlvkonna energiasalvestites rakendamiseks 108 000
Tallinna Ülikool
Kerli Kirch Schneider Naiselikkuse kujutamine Eesti popmuusikas 102 000
Tanya Elena Fernandez Escudero Tõlke ideoloogia. Poliitiline diskursus Rände-teemalises meedias 102 000
Tartu Ülikool
Marcus Adrian Roxburgh Vari põhja suunas: Rooma metalliekspordi globaliseeruv mõju Ida-Baltikumi kogukondadele 113 500
Jan-Peter George Kas veepuudus ähvardab? Kahe viimase aastakümne põudade mõju Euroopa metsade  kasvule. 102 000
Shishir Sankhyayan Kosmilised superparved, tühikud ja hiiglaslikud raadio galaktikad 107 500
Aave Hannus Koolieelikute hoiakute mõõtevahendite konstrueerimine ja valideerimine: Hoiakute mõõtmine kehalise aktiivsuse ja istuvate tegevuste suhtes 108 000
Junichi Fujinuma Hierarhiline tumeda elurikkuse mudel ühendades liikide ja alade tunnused: biogeograafilised ja evolutsioonilised tegurid soontaimede kohalolu ja puudumise mõjutajatena nende sobilikes elupaikades 107 500
Andres Reiljan Parteidevaheline hirm ja põlgus: Mis sütitab afektiivset polariseeritust Euroopa parteisüsteemides? 107 500
Desalew Meseret Moges Maakatte ja kliimamuutuste mõju voolurežiimile ja mullaniiskusele 113 500
Nataliya Krutyak Struktuurse korrastamatuse mõju uudsete anorgaaniliste luminestsentsmaterjalide toimimisele 113 500
Kerttu Rozenvalde Eesti kõrghariduskeele kestlikkus mitmekeelses akadeemilises keskkonnas: keelekasutus ja -hoiakud 102 000
Juulia-Gabrielle Moreau Asteroidide löökmoonde uurimissüsteemi projekteerimine 113 500
João Luís de Figueiredo Rosa Piirangud modifitseeritud gravitatsiooniteooriatele gravitatsioonilainete andmetest ja mustade aukude häiritusteooriast 107 500
Karin Kustassoo Teed mõistmiseni: (religioossed) lahkarvamused ja üksmeele võimalikkus noore Heideggeri fenomenoloogia põhjal 107 500
Siqi Lyu Keele- ja muusikalise kogemuse mõju keeletöötlusele ajus 108 000
Marzia Beltrami Käsitledes eetikat läbi fiktsionaalsete teadvuste ja kehade 107 500
Srinu Akula Efektiivsete bifunktsionaalsete aatomdispergeeritud mitte-väärismetallkatalüsaatorite väljatöötamine hapniku redutseerumisreaktsiooni ja eraldumisreaktsiooni jaoks 113 500
Emanuele Zappala Ternaarsete enese-distributiivsete struktuuride kohomoloogiad ja taglastatud linkide invariandid 107 500
Olesya Dulya Mullaelustik ja funktsionaalsus eri maakasutustüüpides Euroopas ja Eestis lähemalt 113 500
María José Guzmán Monsalve Sümmeetrilise teleparalleelse gravitatsiooni Hamiltoni formalism ja dünaamika
107 500
Tervise Arengu Instituut
Madleen Orumaa Pap-testi kvaliteedi ja patoloogilisele leiule järgneva kliinilise jälgimise ravijuhendile vastavuse hindamine emakakaelavähi patsientidel Eestis 102 000

2019 (4. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2019:

Järeldoktor

Juhendaja

Teema

Toetussumma
Tartu Ülikool
Francesca Arnavas Marina Grišakova “Ebaloomulikud” võlulood: kognitiivne lähenemine 85 499,92€
Gemma Carreras Badosa Ana Rebane Haavaravis kasutatavate antimikroobsete nutikate elektrospinnitud biomattide arendamine: uuringud pildistamismeetoditega 14 166,64€
Ausra Baradoke Indrek Must Gridioonika: biomimeetilised ioonmoduleeritud liidesed pehmerobootikas 90 499,84€
Niloufar Hagh Doust Leho Tedersoo Kliimamuutuste mõju mullamikroobidele metsa toitainete gradiendil  90 499,84€
Catherine Helen Gibson Irina Paert Nähes läbi numbrite: loendades ja kaardistades usukogukondi Balti provintsides, 1840-1914 85 499,92€
Somayyeh Kheir Jou Ivo Leito Makrotsüklilised retseptorid karboksülaat-anioonide sünteesiks: disain ja süntees 90 499,84€
Glen Kelp Väino Sammelselg Dielektrilised metapinnad gaasisensorite valmistamiseks 90 499,84€
Kärt Paiste Kalle Kirsimäe Väävli isotoopkoostise varieeruvus orgaanikarikastes metasetendites: püriidi ja orgaanilise väävli isotoopsignaalide kasutatavus paleokeskkonnatingimuste taastamiseks 84 999,84€
Sara Paydar Gunnar Nurk Uudse Ln0.2Sr0.7-xCaxTi0.3Fe0.7O3-δ (Ln = La, Nd) komposiitoksiidil baseeruva pöörduva tahkeoksiidraku kütuseelektroodi keemilise koostise ja poorsuse optimeerimine​ 90 499,84€
Helena Sork Reet Kurg Uudsete biomarkerite avastamine melanoomi mitteinvasiivseks diagnostikaks 84 999,84€
Jorge Gigante Valcarcel Laur Järv Uued väljavaated aegruumi väände dünaamiliste efektide vaatlemiseks tugevalt magneetunud neutrontähtede ja mustade aukude juures 85 499,92€
Ji-Zhong Wan Meelis Pärtel Puittaimede kirjeldatud ja tumeda elurikkuse ajalise nihkega seos ümbruskonna metsasusega: eri ruumi ja ajaskaalade võrdlus 85 499,92€
Tallinna Ülikool
John Allen Buchanan Karin Dean Võimurid Kagu-Aasias: oopium, võim ja riigiloome  85 499,92€
Alessandro Rippa Karin Dean Teede biograafiad: kolonialism, relvastatud vastupanu ja areng Hiina-Myanmari äärealadel 85 499,92€
Katrin Vanessa Schwanitz Allan Puur Üleminekud täiskasvanuikka Euroopa suure majanduslanguse kontekstis 79 999,92€
Tallinna Tehnikaülikool
Mariia Antipchik Vitali Sõritski Biosensor C-hepatiidi varajaseks diagnostikaks 84 999,84€
Simona Bartkova Ott Scheler Raskematellide poolt põhjustatud antibiootikumide hetero- ja kaasresistentsuse uurimine bakterites ühe raku genoomi, transkriptoomi ja fenotüübi tasemel 90 499,84€
Henrik Pieper Anna Volkova Kaugjahutussüsteemide optimaalne dimensioneerimine ja käitamine jahedas kliimas koos olemasoleva kaugküttesüsteemiga 43 333,29€
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Sandeep Bhowmik Mario Kadastik Higgsi osakese otsimine ja trigeri algoritmi arendamine CMS detektoris LHC, CERN Šveitsis 84 999,84€
Alla Khosrovyan Anne Kahru UV-kiirguse toimel mikroplastist vette leostuvate ainete  ohtlikkus veeorganismide (UV-PLASTOX) 84 999,84€
Eesti Kunstiakadeemia
Margaret Tali Virve Sarapik Ebamugavate teadmiste vahendamine Balti visuaalkultuuris 79 999,92€
Dermtest OÜ
Christian  Koop Külli Kingo Teledermatoloogia praktikas – diagnostilise ja käsitluse täpsuse hindamine teledermatoloogia rakendamisel Eesti tervisesüsteemis 85 499,92€

2018 (3. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2018:

Taotlemise juhend 2018

Hindamisjuhend 2018

Taotlusvormi näidis 2018

 

Järeldoktor Juhendaja Teema Toetussumma
Eesti Maaülikool
Kristina Noreikienė Anti Vasemägi Keskkonnast sõltuv sensoorsete organite muutlikkus ahvenal 84 999,84 €
Giacomo Puglielli Lauri Laanisto Puittaimede abiootilise stressi polütolerantsuse liigisisene varieeruvus globaalsel skaalal 85 499,92 €
Pawel Mirski Ülo Väli Loomade liikumisinfo kasutamine elustiku mitmekesisuse võtmekohtade tuvastamisel põllumajandusmaastikus 90 499,84 €
Tharaka Rama Krishna Chowdary Doddapaneni Timo Kikas Integreeritud termiline/mikroobne konversioon lignotselluloossest biomassist biokütuste ja biokemikaalide tootmiseks 90 499,84 €
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Alexandros Karam Martti Raidal Dünaamiliselt indutseeritud Plancki, tumeaine, neutriinode ja elektronõrga interaktsiooni skaalad 85 499,92 €
Valeriy Verchenko Raivo Stern Ebatavaline ülijuhtivus Mo_nGa_(5n+1) intermetallikutes 90 499,84 €
Tallinna Ülikool
Philipp Dominik Keidl Indrek Ibrus Transmeedia ja historigraafia: arhiivid, metadata, võim 28 833,31 €
Anna Maria Ozimek Ulrike Rohn Uurides töötamise tingimusi Eesti videomängutööstuses 62 166,61 €
Tallinna Tehnikaülikool
Ishaya Peni Gambo Kuldar Taveter Konfliktide lahendamine eesmärgipõhises nõuete analüüsis sotsiotehniliste süsteemide jaoks 90 499,84 €
Asya Ivanova Drenkova-Tuhtan Maarja Kruusmaa EMPHASIS projekti eesmärgiks luua magnetiliste osakeste stabiilsust hindav uudne meetod, mis võtab arvesse turbulentsi ja mille abil on võimalik optimeerida selle tehnoloogia tööstuslikku suutlikkust. 76 333,20 €
Kaire Holts Vasileios Kostakis Eesti veebiplatvormide töötajad Euroopa jagamismajanduse kontekstis 81 359,42 €
Tartu Ülikool
Radwa El Shawi Jaak Vilo Tõhusa tervishoiuteenuste analüüsi õppimiseks kasutatav masin 90 499,84 €
Alin Olteanu Timo Maran Keskkondliku ja digitaalse kirjaoskuse ühendamise suunas: digitaliseerimise ökosemiootiline käsitlus 85 499,92 €
Toon Staes Marina Grišakova Keerukad šüžeed: Keerukuse narratiivsed representatsioonid 85 499,92 €
Ali Ghiami-Shomami Ivo Leito Uute MALDI-MS maatriksainete arvutuskeemiline disain 85 499,92 €
James Stephen Pearson Margit Sutrop Multikulturalismi lahkarvamused ja tõkked: poliitilise kõrvalejätmise kriitika 85 499,92 €
Kaidi Lõo Pärtel Lippus Morfoloogia kõnes 90 499,84 €
Sebastian Bahamonde Beltran Manuel Hohmann Energiatingimused ja singulaarsused üldrelatiivsusteooria teleparalleelses ekvivalendis 85 499,92 €
Sabrina Träger Tsipe Aavik Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil 84 999,84 €
Triumf Research OÜ
Kadri Haljas Kirsti Akkermann Krooniliselt haigete laste psühholoogiliste probleemide vähendamine digitaalse sekkumise abil 90 499,84 €

2017 (2. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2017:

Taotlemise juhend 2017

Hindamisjuhend 2017

Taotlusvormi näidis 2017

 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse saajad 2017:

Järeldoktor Juhendaja Teema Toetussumma
Eesti Kunstiakadeemia
Regina-Nino Mion Virve Sarapik Pilt või märk: Pildilise representatsiooni fenomenoloogiline analüüs 63 420 €
Eesti Maaülikool
Denis Pretto  Tanel Kaart  Piimalehmade geneetilise ketoosiresistentsuse suurendamine piimast määratavate ühendite baasil  69 300 €
Raymond Ward Tiiu Kull Süsinikuvaru ja süsiniku akumulatsiooni määrade hindamine Eesti rannikualal 75 800 €
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Tommi Tapani Markkanen Martti Raidal Elektronõrga vaakumi ebastabiilsus ja selle kosmoloogilised järeldused 69 920 €
Tanmoy Chakrabarty Raivo Stern Uudsed elektroonsed olekud madalamõõdulistes ja magnet-frustreeritud süsteemides 75 800 €
Tallinna Ülikool
Teet Teinemaa Eva Näripea, Indrek Ibrus Nõukogudejärgne neoliberalism Eesti nüüdisfilmis 69 920 €
Gustavs Strenga Marek Tamm Sümboolsete vahetuste majandus: kinkimine kui sotsiaalne, kultuuriline ja poliitiline praktika hiliskeskaja Liivimaal 69 920 €
Tallinna Tehnikaülikool
Souhaib Oueslati Maarja Grossberg Cu2ZnSn(SSe)4 monoterakiht päikesepatareide optoelektroonsed uuringud 69 300 €
Rocio Rojas Hernandez Irina Hussainova Uudsete tuum-kest-struktuuriga luminestsentsmaterjalide väljatöötamine 75 800 €
Olga Lisitsynaga Anneli Poska Kliima ja inimtegevuse mõju Euroopa kirdeosa boreaalsele ökosüsteemile viimase aastatuhande jooksul 75 800€
Tartu Ülikool
Aurele Toussaint Meelis Pärtel Funktsionaalse mitmekesisuse makroökoloogia: taksonoomiliste rühmade võrdlus 69 300 €
Eldho Kuppamala Puthenpurayil Thomas Vitaly Skachek Uudsete koodide uurimine hajussüsteemides tekkivate  küsimuste lahendamiseks 63 420 €
Martin Mölder Vello Andres Pettai Parteipoliitika Tajuruumid: Euroopa Parteisüsteemide Induktiivne Analüüs 69 920 €
Alexander Kmoch Ülo Mander Andmeühildamise ja paralleelarvutuste arendamine hüdroloogilises modelleerimises ning SWATi tundlikkuse hindamine ruumiliste sisendandmete parametrisatsioonile hindamaks lämmastiku ja fosfori väljakannet kohalikul ja globaalsel tasandil 75 800 €
Alison Ruth Kolosova Art Leete Inkulturatsioon ja pärismaine õigeusk: õigeusu misjonitöö kultuuriline mõju Volga-Kama piirkonna soome-ugri rahvastele aastatel 1870–1920. 69 920 €
John Clarke Toomas Tammaru Kalade kehasuuruse ja kuju evolutsiooni 250 miljonit aastat: bioloogiliste ja keskkonnategurite osa morfoloogilise mitmekesisuse kujunemisel 69 920 €
Hanna Ilona Eerika Mäkelä Marina Grišakova Konversioon ja selle rahulolematused 1960-2010ndate filminarratiivides 69 920 €
Ashutosh Kumar Pandey Hannes Kollist Osoonitundlike mutantide kasutamine sulgrakkudes toimuva signalisatsiooni uurimiseks 75 800 €
Dhanaji Pandit Bhopate Asko Uri Luminestseeruvad süsinik-nanoosakesed valkude aktiivsuse seireks rakkudes ja kudedes 41 150 €
Oscar Castro Garcia Timo Maran Biosemiootiline lähenemine enaktiivsele minimaalsele tajuprotsessile 75 800 €

2016 (1. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2016:

Taotlemise juhend 2016

Hindamisjuhend 2016

Taotlusvormi näidis 2016

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse saajad 2016:

 

Järeldoktor Juhendaja Teema Toetussumma

Eesti Kirjandusmuuseum

Saša Babic Piret Voolaid Traditsioon ja innovatsioon: Folkloori lühivormid tänapäeva kultuurilistes dialoogides 69 920 €

Eesti Maaülikool

Fabio Ercoli Tiina Nõges Sissekantud orgaanilise aine ja võõrliikide mõju järve toiduahelatele muutuvas kliimas 75 800 €

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Jasper Adamson Tõnis Pehk Funktsionaalsed ja mahukad resortsiinareeni makrotsüklid 69 300 €
Charlie Stark Aleksander Rebane Femtosekundiline mitme-footoni neeldumise spektroskoopia üleminekugrupi metallide kompleksides 75 800 €

Tallinna Ülikool

Uku Lember Karsten Brüggemann Queer eluilm hilisemas Nõukogude Eestis (1960-80ndad) 69 920 €
Christian Ritter Indrek Ibrus Koondades virtuaalset reisimist ja mängustamist: digitaalne turismitööstus Tallinnas 69 920 €

Tallinna Tehnikaülikool

Yan Liang Olle Hints Kitiinikufauna väljakujunemine Baltika kontinendil: elurikkus, biostratigraafia ja biogeograafilised seosed Vara- ja Kesk-Ordoviitsiumis 75 800 €
Sofiya Aydinyan Irina Hussainova Põlemisega sünteseeritud uued materjalid otsetootmisprotsessi jaoks 75 800 €
Tara Ghasempouri Jaan Raik Verifitseerimise väidete kaevandamise ja kvaliteedi hindamise meetodid funktsionaalse ohutuse parandamiseks arvutisüsteemides 69 920 €
Serhii Stepenko Dmitri Vinnikov Uudsete energiakvaliteedi parandamise meetodite uurimine ja rakendamine hajaenergeetikas 75 800 €

Tartu Ülikool

Maili Jakobson Sulev Kõks WFS1-ga seonduva interaktoomi identifitseerimine ja iseloomustamine: Wolframi sündroomiga assotseeruva diabeedi ja neurodegeneratsiooni molekulaarsed mehhanismid 75 800 €
Sten Hansson Triin Vihalemm Tänapäevase valitsuskommunikatsiooni analüütiline raamistik 69 300 €
Silja-Riin Voolma Jüri Allik Eesti noorte alkoholi- ja tubakatarbimise vähendamine tervisetehnoloogia abil 69 920 €
Carlos Perez Carmona Meelis Pärtel Ökoloogiliste koosluste funktsionaalne täielikkus: integreeritud tõenäosuslik käsitlus seletamaks ökosüsteemide stabiilsust 75 800 €
Gemma Carreras-Badosa Ana Rebane Dendriitrakkudesse sisenevate peptiidide ja mikroRNA-põhiste nanopartiklite disain ja mõju põletikulistele protsessidele 75 800 €
Karin Sigrid Linnea Johansson Hannes Kollist Taim-atmosfäär interaktsioonide geneetiline regulatsioon 75 800 €
Kiran Liversage Jonne Kotta Otsides võõrliikide massrändest tingitud režiiminihete põhjuseid ja võimalikke lahendusi Läänemere keskkonnas 75 800 €
Anu Hynninen Kalle Kirsimäe Abiogeenne või biogeenne murenemine: mikroobsed mõjurid murenemisprotsessides 75 800 €
Lorena Simon Gracia Tambet Teesalu Polümeersed nano-osakesed glioblastoomi ekperimentaalteraapiaks 69 300 €
Kaur Alasoo Leopold Parts Mittekodeerivate haruldaste geneetiliste variantide mõju ennustamine 75 800€
Filip Jaroš Timo Maran Loomade sotsiaalne käitumise kognitiivne ja keskkondlik kontekst: biosemiootiline vaade 40 852,50€