Taotlusvooru dokumendid ja tulemused

2020 (5.taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2020:

Tagasipöörduv teadlane  Teema Rahastus koos omafinantseeringuga (€)
       Tartu Ülikool
1. Sten Anslan Optimeeritud molekulaarsed identifitseerimismeetodid kiireks ja suuremahulisteks mullafauna määramiseks 113 500
2. Uku Haljasorg Vaktsiinidele vanaduses nõrgenenud immuunvastuse modelleerimine “metsiku” hiire mudelis 113 500
3. Indrek Heinla Perinataalse paratsetamooliga kokkupuute mõju aju funktsionaalsetele ühendustele ja sotsiaalsele käitumisele täiskasvanueas. 94 000
4. Jaanis Lodjak Kasvu hind – insuliini-laadse kasvufaktori 1 mõju telomeeride lühenemisele 113 500
5. Sander Pajusalu Haruldaste haiguste genoomika: eksoomi sekveneerimist täiendavate metoodikate arendamine 113 500
6. Artur Tamm Elektronide ja foononite vahelise interaktsiooni mõju tahkiste sulamise dünaamikale 107 500
7. Margus Varjak Viiruse genoomid, enamat kui RNA järjestus 113 500
Tallinna Tehnikaülikool
1. Indrek Koppel Rakutüübi-spetsiifiline proteoomika ajurakkudel 113 500
2. Maksim Ošeka Elektrokeemiline Hüdroamineerimine Pidevas Voolus 103 000
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
1. Marti Jeltsov Passiivne jahutus raskete õnnetuste puhul väikestes moodulreaktorites 107 500
2. Joosep Pata Osakestevoo rekonstruktsioonialgoritm LHC kiirendi heledusfaasi jaoks 113 500
Tallinna Ülikool
1. Birgit Poopuu Naiste roll Süüria revolutsioonis: rahu läbi prefiguratiivse poliitika 113 500
Eesti Maaülikool
Reimo Lutter Genotüübi mõju hübriidhaava veekasutuse efektiivsusele ja süsiniku isotoopide sisaldusele 113 500
HansaBioMed Life Sciences OÜ
Mart Toots Eesti päritolu taimedest eraldatud eksosoomide terapeutiline toime nahakahjustuste raviks 85 500

2019 (4.taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2019:

Tagasipöörduv teadlane Teema Rahastus koos omafinantseeringuga (€)
Tartu Ülikool
1. Maris Hindrikson Koera ja hundi de novo Ykromosoomi referentsgenoomide assambleerimine ja Ykromosoomi olulisus koera kodustamisprotsessis 90 499,84
2. Johann Langemets Diameeter-2 omadused Lipschitzi ruumides ja Banachi ruumide tensorkorrutistes 22 166,65
3. Rainer Pärna Valitud pestitsiidide UV ja VUV fragmentatsioon 90 499,84
4. Mihkel Pajusalu Optiline navigatsioon päikesesüsteemi väikekehade lähitoiminguteks ja kaardistamiseks 90 499,84
5. Artjom Vargunin Fluksoidide voogudel põhinev spinntroonika ülijuhtivates heterostruktuurides 85 499,92
6. Triin Laisk DNA harvad variandid ja koopiaarvu variandid ning platsenta histoloogia muutused raseduskatkemiste korra 85 499,92
7. Liisa Talving Uued lõhed uues Euroopas: süvenev väärtuskonflikt üleilmastumise üle Kesk- ja Ida-Euroopa riikides  85 499,92

2018 (3. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2018:

Tagasipöörduv teadlane Teema Rahastus koos omafinantseeringuga (€)
Tartu Ülikool
1. Jaan Pärn Globaalne kasvuhoonegaaside bilanss põllu- ja rohumaade soo- ja gleimuldades 90 499,84
2. Kaire Toming Järve biogeokeemiliste näitajate ja valgala omaduste vaheliste seoste uurimine uute kaugseire satelliitide ning tihedasageduslike andmete abil 90 499,84
3. Kaspar Valgepea Atsetogeense gaasfermentatsiooni CO2-e fikseerimise süsteemide bioloogiline kvantifitseerimine 90 499,84
4. Kadri Koorem Maakasutusega seotud häiringute koosmõju arbuskulaar-mükoriissete seente koosluse koosseisule, funktsioonile ja stabiilsusele 90 499,84
5. Elmo Tempel Galaktikate integraalvälja spektroskoopia kosmilises keskkonnas 85 499,92
6. Aire Raidvee Intuitiivsed tõenäosuslikud järeldused nägemistajus 90 499,84
7. Uku Vainik Ülekaalu käitumuslikud sarnasused sõltuvuste ja vaimse tervise probleemidega 85 499,92
8. Urmo Võsa Suuremahuliste eQTL andmete kasutamine põhjuslike geneetiliste variantide leidmiseks 85 499,92
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Maaülikool
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
14. Meelis-Mait Sildoja Mittelineaarne optiline metroloogia 90 499,84

2017 (2. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2017:

Hindamisjuhend 2017                                  

 

Tagasipöörduva teadlase toetuse saajad 2017

Tagasipöörduv teadlane Teema Rahastus koos omafinantseeringuga (€)
Tartu Ülikool
1. Ago-Erik Riet Koodide üle permutatsioonide matemaatilised alused rakendustega välkmälude jaoks 14 427,50€
2. Andero Uusberg Tegevusse süvenemine oodatava väärtuse raamistuses 75 800€
3. Indrek Must Elektrotekstuuritud tekstiilid rakenduseks pehmes robootikas 75 800€
4. Inga Jüriado Tsüanosamblike taksonite piiritlemine, ökoloogilised nõudlused ja sümbiootiliste partnerite spetsiifilisus 75 800€
5. Katrin Uba Aktiivne rahulolematus? protestivalimised ja protestiliikumised Eestis taasiseseisvumisest tänapäevani 69 920€
6. Liis Siinor Haruldaste muldmetallide ekstraheerimine ja eraldamine Eesti päritolu fosforiidist kasutades ioonseid vedelikke 75 800€
7. Oliver Meikar Generatsioonivahelise epigeneetilise päritavuse uurimine hiire isaliinis 75 800€
8. Piret Villo Metalli-vaba tioamiidide arüleerimine ning biomassi platform ühendite rikastamine ”roheliste” hüpervalentse ioodi reagentide abil 41 150€
9. Riin Tamme Funktsionaalse mitmekesisuse-pindala seos eristamaks levimis- ja nišipiirangu rolli taimekooslustes 38 210€
10. Katrin Vaino Gümnaasiumiõpilaste tehnoloogia- ja inseneeria valdkonnaga seotud karjääriorientatsioone määratlevate tegurite uurimine 75 800€
Tallinna Tehnikaülikool
11. Madis Ratassepp Ultrahelitomograafia meetod komposiitmaterjalide pidevaks monitoorimiseks 75 800€
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
12. Indrek Reile Fosfometaboolsete radade kaardistamine soolevähis 18O isotoopefekti abil 31P TMR spektroskoopias 75 800€

 

2016 (1. taotlusvoor)

Taotlusvooru dokumendid 2016:

Tagasipöörduva teadlase toetuse saajad 2016

Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus anti 2016. aastal 18 teadlasele, kes asuvad tööle Eesti Maaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis:

Tagasipöörduv teadlane Teema

Rahastus koos omafinantseeringuga (€)

Eesti Maaülikool
1. Mihkel Kiviste Renoveerimise mõju hindamine Tartumaa korterelamute sisekliimale ja kestvusele 41 150 €
 

Tallinna Tehnikaülikool

 

193 370 €

2. Aleksei Netšunajev Majanduslikke piirandute testimine heteroskedastiivsusega struktuursetes vektorautoregressioonides 38 210 €
3. Toomas Vaimann Energiamuundussüsteemide töö- ja korrasolekukontrolli digitaalne rakendamine 41 150 €
4. Valle Raidla Radionukliidide levikut mõjutavad tegurid Eesti Kambriumi-Vendi põhjaveeladestikus 41 150 €
5. Juri Mihhailov Kōrge töökindlusega efektiivsed jaotatud energia haldamise süsteemid mobiilsetes lahendustes 34 650 €
6. Juri Belikov Suuremahuliste elektrivõrkude modelleerimine ja madala keerukuse analüüs 38 210 €
 

Tallinna Ülikool

 

114 630 €

7. Liisi Keedus Interregnum: Kriis ja ajalikkus Euroopa poliitilises mõttes (1918-1938) 38 210 €
8. Mariann Märtsin Tugevad ja võimekad pered? Töö-, pere- ja eraelu ühitamine eelkooliealiste lastega peredes 38 210 €
9. Erle Rikmann Digitaalne transnatsionalism ja sotsiaalmeedia: venekeelsete noorte identiteediprotsessid Eestis ja Soomes 38 210 €
 

Tartu Ülikool

 

329 200 €

10. Kaija Põhako-Esko Biorakendusteks sobiva ioonse elektromehaanilise täituri väljaarendamine 41 150 €
11. Kersti Jääger Tüvirakkude pluripotentsuse reguleerimine rakutsükli fosfolülitite poolt 41 150 €
12. Edyta Kalinska-Nartiša Aeg-settetransport-tormisus – rannaprotsesside eksperimentaalne geoloogiline uuring 41 150 €
13. Kristina Sohar Loode-Himaalaja kliimamuutus nulu (Abies sp.) aastarõngaste põhjal 41 150 €
14. Kadri Sohar Hilis-Pleistotseeni ja Holotseeni kliimamuutused karpvähkide eelistatud temperatuurimustrite põhjal Eestis 41 150 €
15. Pirko Tõugu Juhiste mõju laste õppimisele ja avastamisele teaduskeskuses 41 150 €
16. Arto Pulk Mälu teke inimese neuronites läbi RNA-graanulite vahendatud valgusünteesi regulatsiooni 41 150 €
17. Karl Kruusamäe Inimese ja roboti vahelise kokkupuute strateegia ennustamine inimese käte liikumise ja asendi põhjal 41 150 €