Korduma kippuvad küsimused

Taotleja

Kas järeldoktoritoetuse taotleja peab olema kaitsnud doktorikraadi taotlemise tähtajaks?

Taotlejal peab olema doktoriõpe läbitud toetuslepingu sõlmimise kuupäevaks. Seega taotlemise tähtajaks tal doktorikraadi ei pea veel olema.

Taotlemine

Kust leida taotlusvormi?

Taotlusvorm on leitav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS, www.etis.ee) kasutajakonto töölaualt. ETIS kasutajakonto loomiseks tuleb pöörduda vastuvõtva asutuse poole.

Kuidas on defineeritud eksperimentaal- ja mitte-eksperimentaalteadus?

Eksperimentaalteadus kasutab teadusaparatuuri, kulumaterjale või välitöid eeldavaid uurimismetoodikaid. Soovitame arvamust küsida ka vastuvõtvalt asutuselt.

Kas järeldoktoriprojektil võib olla rohkem kui üks juhendaja?

Jah, erandina võib põhjendatud juhtudel (nt interdistsiplinaarse uurimistöö korral) olla järeldoktoril rohkem kui üks juhendaja. Kaasjuhendaja(te) CV saab lisada taotluse lisainfo sakile. Kaasjuhendajat(id) eraldi ei hinnata. Mõjuvatel põhjustel on juhendajat võimalik vahetada, kui hindamisnõukogu selle heaks kiidab.

Kas projekti võib alustada enne toetuslepingu sõlmimist?

Projekti võib vastuvõtva asutuse nõusolekul enne toetuslepingu sõlmimist alustada, kuid kulud on abikõlblikud alates Eesti teadusagentuuri juhatuse rahastamisotsusest.

Kas toetust saab taotleda mitmele projektile mitmes teadusasutuses?

Iga järeldoktori kohta saab esitada ainult ühe taotluse.

Mis on Nagoya protokoll?

Nagoya protokoll on bioloogilise mitmekesisuse konventsioon geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglasest ja erapooletust jaotamisest. Lisainfo on dokumendis “Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus”.

Samuti leiate kasulikku informatsiooni Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: https://www.envir.ee/et/nagoya-protokoll

Mida tuleks taotluses kirjeldada projekti käigus tekkivate andmete haldamise osas?

Andmete haldamise all tuleks kirjeldada, kas ja millised andmed projekti käigus luuakse, töödeldakse või kogutakse; millist metodoloogiat ja standardeid seejuures rakendatakse; kas andmeid jagatakse või tehakse avalikuks ja millisel viisil; kuidas andmeid hoitakse projekti vältel ja säilitatakse pärast selle lõppemist.

Andmete haldamise selgituse koostamisel on heaks abivahendiks Tartu Ülikooli raamatukogu juhend, vt https://sisu.ut.ee/dmponline/avaleht.

Millised Eesti teadus- ja arendusasutused on positiivselt evalveeritud?

Nimekirja positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutustest leiate siit.

 

Teadlase töötasu ja koormus

Kui palju võib/peab järeldoktorile ühikuhinna alusel palka maksma?

Toetuse maksmine käib ühikuhinna alusel. Toetuse taotlemise juhend ei sätesta teadlase töötasu suurust. See peab olema kooskõlas vastuvõtva asutuse töötasustamise korraga. Ühikuhinna jagunemine toimub teadlase ja vastuvõtva asutuse kokkuleppe alusel.

Milline peab olema teadlase koormus projektis?

Oluline on projekti tegevusi ellu viia täies mahus. Teadlane peab projekti ajal töötama vastuvõtvas asutuses 1,0 töökoormusega, töö asukohaga Eestis.

Kuidas maksustatakse töötasu ja ümberasumistoetus?

Palgafond ja mobiilsustoetus sisaldavad Eesti seadustega kehtestatud makse.

Abiks on palga ja maksude kalkulaator:

Näide: Kui tööjõukulud kokku on aastas 27 000 eurot, siis:

  • tööandja maksud moodustavad sellest 6821 eurot;
  • brutopalk on 20 179 eurot;
  • netopalk on 16 120 eurot.

Täpne maksumäär sõltub teie aastasest sissetulekust.

Projekti läbiviimine

Kas toetusele peab publitseerides viitama?

Uurimistoetusele viitamine publikatsioonis on kohustuslik, kui see pole taotlejast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud. Lõpparuannetes võetakse arvesse vaid toetusele viidatud publikatsioone.

Korrektne viide grandile inglise keeles:
This work was supported by the Estonian Research Council grant (XXX number).

Korrektne viide grandile eesti keeles:
Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (XXX number).

 

Kontakt: