Horisont 2020 ERA NET toetus

Juhend ERA-NET toetuse taotlejale

 

 

Mobilitas Plussi ERA-NET (European Research Area Network for Funding Agencies) toetusi annab Eesti Teadusagentuur välja vastavalt haridus- ja teadusministri 30.12.2015 käskkirjale nr. 1.1-2/15/481, mis sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused. Toetatakse Eesti teadusasutuste osalemist selliste ERA-NET võrgustike poolt korraldatavate konkursside tulemusena rahastatavates projektides, mida ei kaasrahasta Euroopa Komisjon.

NB! ERA-NET konkursside kohta üldiselt vt siit.

Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk on:

  • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
  • tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
  • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja -võrgustikega, sealhulgas läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
  • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.

Mida toetame?

Tegevuse raames toetame lõppsaaja osalemist ERA-NET projektides, mida ei rahasta Euroopa Komisjon ning hüvitame kulusid, mis on vajalikud projekti elluviimiseks.

Mis on ERA-NET toetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on suurendada Eesti TA asutuste ja ettevõtete võimalusi ERA-NET projektides osalemiseks.

Milline on toetuse suurus?

Toetuse ülempiir ühe projekti kohta on 150 000 eurot.

Millised on nõuded taotlejale?

Lõppsaajaks võivad olla Eesti TA asutused, kõrgkoolid ja ettevõtted. ERA-NET projektidele toetuse andmisel on nõudeks, et ERA-NET, mis projektikonkursse korraldab, oleks kinnitatud rahvusvaheliste TA partnerluste osaluskavas (kinnitatud TAI strateegia rakendusplaani lisana). Osaluskavas määratakse Eesti riigile olulised algatused, mille puhul riik võtab kohustuse toetada hindamisel edukaks osutunud projekte. ETAGi nõuded taotlejale on täpsemalt kirjas siin.

Taotlusvormi kehtestab projektikonkurssi korraldav ERA-NET, milles ETAG osaleb rahastajana. Täpsed nõuded taotlusele ja taotlejale teeme teatavaks vooru väljakuulutamisel. Kui lõppsaaja on taotlenud toetust taotluses sisalduvatele projekti(de)le või projekti(de) osale tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, tuleb sellest ETAGi teavitada.

Millal saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda läbi ERA-NET projektikonkursside, milles Eesti Teadusagentuur osaleb rahastajana. ERA-NET konkursse toimub erinevates valdkondades pidevalt ning Eesti Teadusagentuur informeerib nende toimumisest Eesti TA asutusi.

 

Kontakt:
Margus Harak
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7343