RITA tegevus 1: Strateegilise TA tegevuse toetamine

Millised on nõuded taotlejale?                           
   


RITA 1-st rahastatud projektid  

Eesti Teadusagentuur toetab strateegilist teadus- ja arendustegevust RITA raames vastavalt haridus- ja teadusministri 16.06.2022 käskkirjale nr 1.1 2/22/177, mis sätestab tegevuse „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)”toetuse andmise tingimused(16.06.2022).

RITA eelarve on 28 063 051 eurot, millest 85% (23 765 359 eurot) katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk on:

suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel, seal hulgas prioriteetide määramisel ning uurimistöö suunamisel ühiskonna väljakutsete lahendamisele;

tugevdada ministeeriumite kompetentsi ja võimekust rakendusuuringute korraldamiseks ja nende kasutamiseks sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisel;

tõsta ministeeriumite, riigi ja TA asutuste vahelise koostöö efektiivsust riiklike eesmärkidega TA kavandamisel ja läbiviimisel ning tõsta Eesti TA asutuste võimekust rakendusuuringute läbiviimisel;

arendada riigile olulisi teadussuundi ja toetada teadlaste järelkasvu kujunemist nendes teadussuundades, samuti suurendada soolist tasakaalu ametikohtade täitmisel ning sooliste aspektidega arvestamist teadustöödes ja uuringutes.

 

Mida toetame?

Tegevuse „Strateegilise TA toetamine“ raames tellib Eesti Teadusagentuur top-down põhimõttel suuremahulisi interdistsiplinaarseid rakendusuuringuid, mis lähtuvad ühiskonna (tuleviku)vajadustest. Uuringute teemad pakuvad välja ministeeriumid riigi vajadustest lähtuvalt. Uuringuprojektide valimiseks korraldab ETAG avaliku konkursi. Kahe taotlusvooruga plaanitakse rahastada 10 – 20 suurt interdistsiplinaarset rakendusuuringut.

Mis on strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise eesmärk?

Tegevuse „Strateegilise TA toetamine“ eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ja prioriteetide määramisel ning tõsta Eesti TA asutuste võimekust viia läbi riigi vajadustest lähtuvaid rakendusuuringuid. Lisaks soovitakse uuringute toetamise kaudu saada teaduspõhiseid soovitusi ja rakendada neid ühiskonna ees seisvate sotsiaal-majanduslike väljakutsete lahendamiseks.

Tegevuse tulemusena suureneb riiklike ja sotsiaal-majanduslike eesmärkidega (rakendus-) uuringute maht ning teadusasutused on motiveeritud tegema riigile vajalikke rakendusuuringuid ja tegema koostööd valitsusasutustega. Tegevus aitab kaasa riigi kujunemisele rakendusuuringute targaks tellijaks ja uuringutulemuste kasutajaks, viies sotsiaal-majanduslikel eesmärkidel tehtavate uuringute korralduse süstemaatilistele alustele ning suurendades ministeeriumite rolli TAI prioriteetide määratlemisel.

Kui suur on toetus?

Tegevuse „Strateegilise TA toetamine“ eelarve on 17 041 609 eurot, millest 85% (15 903 941 eurot) katab Euroopa Regionaalarengu Fond. Eelarve perioodi jooksul korraldab Eesti Teadusagentuur kaks taotlusvooru. Rakendusuuringud tellib ETAG. Uuringu maksumus on üldjuhul vahemikus 500 000€ – 1 500 000€ ühe uuringu ja konsortsiumi kohta. Projektide kestus on 2-3 aastat. Toetusele ei ole omafinantseeringu kohustust, kuigi ministeeriumid võivad uuringuid soovi korral kaasrahastada.

Millised on nõuded taotlejale?

Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad vähemalt kahest erineva avaliku TA asutuse, eraõigusliku asutuse või ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna uurimisrühmast. TA alamvaldkonnad on loetletud haridus- ja teadusministri määruses “Teadus- ja arendusvaldkondade loetelu”.

Millal saab toetust taotleda?

Eesti Teadusagentuur koostab koostöös ministeeriumitega uuringuteemade lähteülesanded, mille alusel korraldab ETAG uuringuettepanekute avatud konkursi. Uuringuettepanekute konkurss avalikustatakse ja kuulutatakse välja ETISes ja ETAGi koduleheküljel. Konkurss toimub ETISe keskkonnas. Esimene taotlusvoor toimus 2017. aastal ning teine toimub 2018. aastal. Hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise päeval avaldame taotlemise juhendi ja taotlusvormi.

Mille alusel taotlusi hindame?

Nõuetele vastavat taotlust hindab Eesti Teadusagentuuri juures tegutsev ekspertide hindamispaneel ning ETAGi hindamiskomisjon, kaasates sõltumatuid eksperte. Hindamine toimub ühes etapis.

Uuringuettepanekute hindamine toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

 

Kriteerium ja selle kaal Alakriteeriumi kirjeldus Ala-kriteeriumi kaal kriteeriumist Kriteeriumi lävend
Kriteerium 1

Uuringu sotsiaalmajanduslik ning ühiskondlik relevantsus (60%)

Uuringu mõju RITA eesmärkide ning riiklike strateegiate ja arengukavade ellu rakendamisele; panus sotsiaalmajanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisele; vastavus nutika spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane;

uuringu vastavus lähteülesandes toodud eesmärkidele ning lähteülesandes tõstatatud probleemide lahendamisele
60% 3,5 punkti
Uuringu tulemuste levitamise ja rakendamise plaan ning tutvustamine ühiskonnale 30%
Oodatav panus teadlaste järelkasvu tagamisse riigile olulistes valdkondades; uuringu mõju läbivatele teemadele 10%
Kriteerium 2

Uuringu teaduslik tase (40%)

Konsortsiumi suutlikkus projekti ellu viia, sealhulgas senise uurimistöö teaduslik tase, uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate eelneva teadustöö tulemused ja taristu piisavus 30% 3,5 punkti
Kavandatava uuringu metoodika, teaduslik tase ja põhjendatus 40%
Eelarve ja ajakava põhjendatus ja realistlikkus 30%

 

Uuringuettepanekute hindamine toimub ühes etapis, hinnates uuringuettepaneku sotsiaalmajanduslikku ja ühiskondlikku relevantsust ning uuringu teaduslikku taset. Hindamiseks moodustab elluviija konkursispetsiifilisi ekspertide hindamispaneele, millesse kuuluvad nii uurimisteema esitanud ministeeriumite esindajad kui ka selle ala eksperdid. Paneel võib hindamisel kasutada sõltumatute ekspertide hinnanguid. Hindamispaneel edastab uuringuettepanekute hindamistulemused, neile antud hinnangud ja võimalikud täiendusettepanekud elluviijale.

Iga uuringuteema kohta rahastab Eesti Teadusagentuur vähemalt ühte projekti, mis on ületanud mõlema kriteeriumi puhul lävendi ning mis on vastava uuringuteema projektide pingereas kõrgeima punktisummaga. Kui mõne uuringuteema puhul pole ühtegi sellist ettepanekut, siis see uuringuteema jääb rahastamata. Eelnevalt kirjeldatud põhimõtte rakendamise järel seatakse kõik ülejäänud uuringuettepanekud koondhinde alusel pingeritta. Võrdse koondhindega ettepanekute puhul eelistame seda, millel on kõrgem hinne sotsiaalmajandusliku ja ühiskondliku taseme kriteeriumi puhul.

Konkursi võitnud konsortsiumiga sõlmib Eesti Teadusagentuur teenuse osutamise lepingu.

Kontakt:
Liina Eek
RITA juht (üldinfo)
731 7383, 53001912

 

Kaidi Meus
RITA vanemkonsultant (maksetaotlused ja tehniline info)
731 7380