Valminud uuringud (RITA2)

 

 

 

 

Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamise käigus on Eesti Teadusagentuuri toel valminud järgmised rakendusuuringud:

Uuringu läbiviija Uuringu pealkiri Link aruandele ja ETIS-esse
1. Balti Uuringute Instituut
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Analüüs infotehnoloogiliste võimaluste rakendamisest noorsootöös Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
2. Balti Uuringute Instituut
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Eesti keeleseisund Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
3. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Eesti kutseõppeasutuste tugisüsteemide analüüs: olukorra kaardistus, võimalused ja väljakutsed tugisüsteemi rakendamisel katkestamise ennetusmeetmena Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
4. Balti Uuringute Instituut ja Eesti Inimõiguste Keskus
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
5. Tartu Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Eesti ja vene õppekeelega koolide 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste erinevuse põhjuste analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
6. Ernst & Young Baltic AS (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Gümnaasiumi matemaatika ainekava rakendumine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
7. Tartu Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Eesti koolides kasutatavate erinevate hindesüsteemide rakendamine õpilase arengu toetamiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
8. Tallinna Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju Eesti üldharidussüsteemile Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
9. Tartu Ülikool
(tellija Justiitsministeerium)
Hariduse valdkonna korruptsiooniriskid ja pettused Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
10. Tartu Ülikool
(tellija Justiitsministeerium)
Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
11. Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Justiitsministeerium) Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
12. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (tellija Justiitsministeerium) Alkoholist põhjustatud tervisehäirete ja
käitumisriskide vähendamine: alkoholi ja alkoholisurrogaatide tarvitamise tagajärjel tekkivate ainevahetusproduktide (metaboliitide) uuring
Lõpparuanne
Lõpparuanne 2. osa
Andmed ETIS-es
13. PERH, TÜ (tellija Justiitsministeerium) Õigusrikkujate vaimne tervis Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
14. Tartu Ülikool, PwC (tellija Justiitsministeerium) Lapse miinimumelatise analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
15. Eesti Uuringukeskus OÜ (tellija Justiitsministeerium) Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
16. TÜ ja MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus (tellija Justiitsministeerium) Noorte õigusrikkujate uuring Lõpparuanne
Analüüsi raport
Andmed ETIS-es
Andmed ETIS-es
17. Tartu Ülikool (tellija Justiitsministeerium) Mobiilne sekkumine õigusrikkujatele Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
18. Turu-Uuringute AS (tellija Justiitsministeerium) Vägivallakuritegude toimepanijate retsidiivsusriski hindamise ja sobiva kohtlemisvajaduse uuring (aruanne AK – teabe valdaja Justiitsministeerium) Andmed ETIS-es
19. Tallinna Tehnikaülikool
(tellija Kaitseministeerium)
Cyber Range Library study (küberharjutusväljaku õppeteek) (aruanne AK – teabe valdaja Kaitseministeerium) Andmed ETIS-es
20. Cybernetica AS (tellija Kaitseministeerium) Krüptograafia majandusharu arenguvõimalused Eestis Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
21. AS PricewaterhouseCoopers Advisors (tellija Kaitseministeerium) Laiapõhjalise riigikaitse valitsemisalade üleste võimete tulevikukulu hindamise metoodika ja mudelite väljatöötamine (aruanne AK – teabe valdaja Kaitseministeerium) Andmed ETIS-es
22. CGI Eesti AS (tellija Kaitseministeerium) Riigikaitse taristu ühtse ruumilise seisukorrateadlikkuse loomise teostatavuse analüüs (aruanne AK – teabe valdaja Kaitseministeerium) Andmed ETIS-es
23. Guardtime OÜ (tellija Kaitseministeerium) FMNiga koosvõimelise töötlussüsteemi paigaldamise automatiseerimise eeluuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
24. Tartu Ülikool (tellija Kaitseministeerium) Vaenulike infopettetegevusstrateegiate ja –taktikate uuring infojulgeoleku teadlikkuse tõstmiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
25. Tallinna Tehnikaülikool (tellija Kaitseministeerium) Välitoitlustuses kasutatavate toidupakkide uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
26. Wise Guys Holding OÜ (tellija Kaitseministeerium) Kaitsevaldkonna ja kahese kasutusega iduettevõtluse ökosüsteemi loomise uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
27. Advokaadibüroo NOVE OÜ
(tellija Keskkonnaministeerium)
Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske kaardistav ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
28. Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Finantsgarantii instrumendid kui keskkonnavastutuse tööriistad Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
29. Eesti Veeprojekt OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Kombineeritud sademevee strateegia projekt Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
30. Civitta Eesti AS (tellija Keskkonnaministeerium) Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
31. Alkranel OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Radooni riikliku tegevuskava ja
Radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku
tegevuskava keskkonnamõju strateegiline
hindamine
Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
32. Tallinna Tehnikaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Raskmetallide ja halogeenitud orgaaniliste ühendite leidumine Eesti päritolu puidus ning ettepanekud piirväärtuste kehtestamiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
33. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
34. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Uute püsivate orgaaniliste saasteainete leidumine Eesti keskkonnas ning ettepanekud Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava muutmiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
35. Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Laevade ballastvee mikroorganismide ja viiruste uuringud Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
36. Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Covid-19 leviku hindamine piirkonna elanike seas reoveepuhastist võetud reovee proovide alusel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
37. Tallinna Tehnikaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Siseveekogude ja mere veenormide vahelised seosed ja võrreldavus Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
38. Tallinna Tehnikaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumis Ida-Eesti vesikonnas Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
39. Eesti Maaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Musta pässiku metsapatoloogiline uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
40. Tallinna Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Ohtlike ainete piirnormide ajakohastamine reo- ja heitvees Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
41. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Metoodika koostamine laevandusega seotud keskkonnamõju hindamiseks ja kirjeldamiseks Eesti merealal ning esialgse hinnangu koostamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
42. Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Üleriigiline elamute siseõhu radooni uuring 2022 Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
43. Eesti Maaülikool (tellijad Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium) Kloridasooni ja selle laguprodukti kloridasoon-desfenüüli leviku põhjuste välja selgitamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
44. Eesti Muinsuskaitse Selts
(tellija Kultuuriministeerium)
Eesti sõjaajaloolise arhitektuuripärandi kaardistamine ja kasutusvõimaluste analüüs. 19. ja 20. sajand Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
45. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis
(tellija Kultuuriministeerium)
Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
46. Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Kultuuriministeerium ja Sotsiaalministeerium) Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õppe tööhõive ja lõimumise kontekstis: kvaliteet, mõju ja korraldus Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
47. Civitta Eesti AS (tellija Kultuuriministeerium) Kultuurivaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste analüüs ning nende maandamiseks lahenduste välja töötamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
48. Balti Uuringute Instituut (tellija Kultuuriministeerium) Loomevaldkondade kestlikkus Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
49. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
SAK viiruse vastupidavust looduslikus keskkonnas soodustavad tegurid Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
50. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Putuksiirutajate roll SAK epidemioloogias põhja-parasvöötme tingimustes Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
51. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Riskide hindamine tervisele ning keskkonnale väetistes sisalduvatest raskemetallidest Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
52. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Metitsilliinresistentsete stafülakokkide levimus, antibiootikumresistentsus ning levikuteed koertel ja piimaveistel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
53. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Majanduslik analüüs – ohtlike taimekahjustajate poolt tekitatavate kahjude hindamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
54. Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) Sigade kirurgilise kastreerimise alternatiivide rakendamise majanduslik mõju Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
55. Vurts OÜ (tellija Maaeluministeerium) Kala eluskaalu ümberarvestustegurite leidmine Läänemerest püütud kilule (Sprattus sprattus balticus) ja räimele (Clupea harengus membras) Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
56. Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) Erinevate elanikkonnarühmade elavhõbeda saadavushinnang Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
57. Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
58. Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
59. Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) Loodusliku elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
60. EMÜ (tellija Maaeluministeerium) Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste kohalike eesti hobuste tõugude populatsioonide geneetiline analüüs ning nende sarnasuse või eristatuse võrdlus   Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
61. Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) Põllulindude pesitsusuuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
62. Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) Salmonellooside kontrollprogramm – meetmete ajakohastamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
63. Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) Pestitsiidide jääkide biomonitooringu uuringu eeluuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
64. Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) Toidu tarneahela toimepidevus isevarustatuse tagamisel kriisiolukorras (aruanne AK – teabevaldaja Maaeluministeerium) Andmed ETIS-es
65. Civitta Eesti AS (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Ehituse pika vaate loomise analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
66. Tartu Ülikool (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) COVID
19 mõju turismile omastele
majandusharudele ja kaasnevad mõjud
teistele majandusharudele
Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
67. MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur ja MTÜ Balti uuringute Instituut (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste analüüs kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
68. Tallinna Tehnikaülikool (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Uuring ehituse süsinikujalajälje hindamisprintsiipide rakendamiseks Eestis Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
69. Tallinna Tehnikaülikool (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
70. Tartu Ülikool
(tellija Rahandusministeerium)
Pakendite maksustamise analüüs pakendi elutsükli LCA (Life Cycle Assesment) põhjal Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
71. Tartu Ülikool, Irbis Konsultatsioonid, Hendrikson ja Ko
(tellija Rahandusministeerium)
Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine, sh regionaaltasandi funktsioonid ruumilise arengu suunamisel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
72. Ernst & Young Baltic AS (tellija Rahandusministeerium) Füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusmudelite uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
73. PricewaterhouseCoopers Advisors
(tellija Rahandusministeerium)

Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
74. Turu-uuringute AS (tellija Rahandusministeerium)

Eesti elanike finantskirjaoskuse uuring

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
75. Heldin OÜ (tellija Rahandusministeerium)

Agiilse juhtimise metoodika kasutamise vajaduse ja võimalikkuse analüüs Rahandusministeeriumis

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
76. Civitta Eesti AS (tellija Rahandusministeerium)

Eesti detailplaneeringute probleemide ja parendusvõimaluste analüüs

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
77. Tallinna Tehnikaülikool (tellija Rahandusministeerium)

Majandusaasta aruannete mitte esitamise mõjuanalüüs Rahandusministeeriumile

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
78. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Rahandusministeerium)

Ida-Virumaa majanduse ja tööturu kohandamine põlevkivitööstuse vähenemisega

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
79. Civitta Eesti AS (tellija Rahandusministeerium)

Finantskirjaoskuse kujundamise võimaluste analüüs Eesti üldharidus- ja kutsekoolides

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
80. Civitta Eesti AS (tellija Rahandusministeerium)

Integreeritud kavandamise, kaasamise ja nutikate lahenduste kasutamine linnapiirkondade arendamisel

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
81. Geomedia OÜ (tellija Rahandusministeerium)

Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
82. DesignMinds OÜ (tellija Rahandusministeerium)

Programmi, tulemusaruande, riigieelarve strateegia (RES) ja riigieelarve (RE) seletuskirja omavahel seotud dokumendiosade analüüs ja disain Rahandusministeeriumi näitel

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
83. Kantar Emor (tellija Rahandusministeerium)

Avaliku teenistuse pühendumuse ja rahulolu uuring

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
84. Tartu Ülikool (tellija Rahandusministeerium)

Krediidituru uuring

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
85. Tartu Ülikool (tellija Rahandusministeerium)

COVID-19 majandusmõjude hindamiseks ja leevendusmeetmete sihistamiseks kasutatava IT-rakenduse edasiarendus ja sellega kaasnevad tegevused

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
86. Heiväl OÜ (tellijad Rahandusministeerium ja Kultuuriministeerium)

Elukeskkonnaga rahulolu hindamise metoodika täiendusvõimalused ja andmete kasutamine säästva arengu suunamisel

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
87. Saar Poll
(tellija Siseministeerium)
Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses – igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
88. Finantsakadeemia
(tellija Siseministeerium)
Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
89. Krabu Grupp
(tellija Siseministeerium)
Biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine: Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide õiguslikud regulatsioonid Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
90. PricewaterhouseCoopers Advisors
(tellija Siseministeerium)
Varalise kahjuga liiklusõnnetuste kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
91. Tartu Ülikool RAKE ja Vabaühenduste Liit EMSL
(tellija Siseministeerium)
Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
92. PricewaterhouseCoopers Advisors
(tellija Siseministeerium)
Siseministeeriumi haldusala IKT teenuste arendamine ja haldamise finantseerimise jätkusuutlikkus ning mõju siseturvalisuse tagamisele Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
93. Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut (tellija Siseministeerium) Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
94. Advokaadibüroo NOVE OÜ
(tellijad Siseministeerium ja Kaitseministeerium)
Varude õiguslik analüüs (aruanne AK – teabe valdaja Kaitseministeerium) Andmed ETIS-es
95. Sõnumiagentuur Akkadian (tellija Siseministeerium) Eestis elavate välismaalaste eriolukorra teadlikkuse uuring Lõpparuanne
96. Rakendusliku Antropoloogia Keskus (tellija Siseministeerium) Hädaabiteate edastamise kanalite kasutajauuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
97. Tartu Ülikool (tellija Siseministeerium) Eesti siseturvalisuse teavituskampaaniate tõhustamine neurouuringute abil Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
98. Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Siseministeerium) Millised väliskeskkonna trendid mõjutavad Politsei- ja Piirivalveameti tegevust pärast eriolukorda? Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
99. Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) Aastatel 2006–2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
100. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis
(tellija Sotsiaalministeerium)
Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile – kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses? Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
101. Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) Ravimituru suuruse, müügiloa hoidjate/müügilubade arvu ja ravimihindade vaheliste seoste ning nende suhtes Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatavate poliitikameetmete uurimine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
102. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Sotsiaalministeerium) Lapse õiguste ja vanemluse uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
103. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Sotsiaalministeerium) Töötuskindlustuse põhimõtete analüüs vaesuse ennetamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
104. Inspired Universal McCann OÜ ja Initiative OÜ (tellija Sotsiaalministeerium) Alkoholi nähtavuse uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
105. Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Sotsiaalministeerium) Elundidoonorluse uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
106. MTÜ Ligipääsetavuse foorum (tellija Sotsiaalministeerium) Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
107. Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Sotsiaalministeerium) Inimkeskse tervishoiu seiremetoodika väljatöötamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
108. EMOR (tellija Sotsiaalministeerium) Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
109. Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) Alampalga mõju Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
110. HAAP Consulting OÜ (tellija Sotsiaalministeerium) Tervise küsimustes laste otsustusõiguste senine rakendamine ja perspektiivid Eestis Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
111. Tervise Arengu Instituut (tellija Sotsiaalministeerium ja Maaeluministeerium) Eesti rahvastiku soolatarbimise uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
Andmed ETIS-es
112. EMOR (tellija Sotsiaalministeerium) Nügimismeetodite kasutamine soostereotüübivabade karjäärivalikute ja töötingimuste toetamiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
113. Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) Prognostiliste meetmete ning võimalike ravimeetodite väljatöötamine raskekujuliste COVID-19 haigusjuhtumite baasil Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
114. Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (tellija Välisministeerium) Koroonakriis ja väljakutsed Eesti välispoliitikale Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
115. Tartu Ülikool (tellija Välisministeerium) Eesti ja Aasia tulevikusuhete uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es

 

Rohkem infot sisulistel teemadel saab ministeeriumite teadusnõunikelt.

 

Kontakt:
Liina Eek
RITA juht (üldine info)
731 7383, 53001912

 

Kaidi Meus
RITA vanemkonsultant (maksetaotlused ja tehniline info)
731 7380