Välisteaduskoostöö tegemisel

Välisteaduskoostöö korraldamisel ja erinevate toetuste andmisel (nt bilateraalne koostöö, Bonus Läänemere programm, Norra programm, partnerlused) töötleb Eesti Teadusagentuur taotluse, selle hindamise, projektiga või muu asjaomase tegevusega seotud isiku nime, ja kui see on töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalik, tema kontaktandmeid, hariduse ja koolituste andmeid, tööhõive andmeid ja/või finantsandmeid.

Välisteaduskoostöö korraldamine on Eesti Teadusagentuuri seadusest tulenev kohustus ning avalikes huvides olev ülesanne. Samuti, kui tegevusega seotult sõlmitakse leping, on andmete töötlemine vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Tagasiside-uuringute käigus töödeldakse kontaktandmeid Eesti Teadusagentuuri õigustatud huvi alusel.

Raamprogrammi, COSTi jm rahvusvahelistes taotlusvoorudes partneriotsingute vahendamiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse soovi avaldanud isikute nõusolekul. Andmeid vahendatakse, kasutades muuhulgas riiklike kontaktpunkide (NCP-de) liste ning sotsiaalmeedia asjaomaseid gruppe. Partneriotsingus sisalduvat infot kasutatakse edaspidi sarnaste pakkumiste tegemiseks/info saatmiseks.

Andmeid säilitatakse reeglina 5 aastat pärast asjaomase projekti lõppu. Täpsemad dokumentide säilitustähtajad sisalduvad ETAGi käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelus.