GENDERACTIONplus

Alates 2022. a. juunist osaleb Eesti Teadusagentuur koos 26 Euroopa partneriga 21 riigist projektis GENDERACTIONplus. Projekti raames nõustatakse ja toetatakse teadus- ja teadust rahastavaid asutusi, et edendada soolist võrdõiguslikkust Euroopa ühises teadusruumis (European Research Area, ERA).

Projekt GENDERACTIONplus aitab tugevdada rahvusvahelist koostööd läbi selle, et luua teadlastele võrdseid võimalusi ning toetada asutusi soolist võrdõiguslikkust edendavate tegevuste läbiviimisel. Projekt kestab kolm aastat ning partneriteks on ülikoolid, poliitikakujundamisega tegelevad riigiasutused ja teadust rahastavad organisatsioonid.

Teadusagentuuri roll on kaardistada Eestis asutuste- ja riigipõhiseid vajadusi, ning aidata luua valdkonnaga seotud kogukonda ehk koondada poliitikakujundajaid ja organisatsioone, kelle kaudu projekti eesmärke täita. Projekti käigus luuakse riigipõhine arenguplaan, analüüsitakse asutuse- ja riigipõhiseid andmeid. Samuti jagatakse parimaid praktikaid teiste projektipartneritega.

Projekti tööpakettide teemad on:

  • sooline dimensioon teadustegevuses ja innovatsioonis,
  • intersektsionaalsus ja kaasatavus,
  • Euroopa teadusvaldkonna soolise võrdõiguslikkuse poliitikate seire ja hindamine,
  • soopõhine vägivald ja seksuaalne ahistamine,
  • institutsionaalse muutuse edendamine läbi soolise võrdõiguslikkuse kavade,
  • poliitikate täiustamine,
  • kodanikuühiskonna kaasamine.

Projekti GENDERACTIONplus rahastatakse Euroopa Liidu raamprogrammist “Horisont 2020”. Koostööd tehakse ka Euroopa võrgustikega, mis edendavad soolist võrdõiguslikkust teadus- ja innovatsioonivaldkonnas (SWG GRI) ning teadust rahastavates organisatsioonides (FORGEN).

Kodulehekülg: https://genderaction.eu/

Uudiskirjaga liitumine: https://genderaction.eu/newsletter/

Jälgi Twitteris: https://twitter.com/GENDERACTION_EU

Vaata Youtube kanalit: https://www.youtube.com/channel/UCJcQ7lmi1GFGbSSagSuGgPA

Kontaktisik Eesti Teadusagentuuris:

Merili Tamson
merili.tamson@etag.ee