Teadusharidus

 

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

Teadushuvihariduse, uurimusliku õppe ja LTT kirjaoskuse arengu toetamine

Õpilaste teadusfestival
TeaMe+ tegevused
Teadushuviringide näidisõppekavad

Tegevuse raames toetatakse õpilastele erinevate võimaluste loomist LTT-huvi süvendamiseks ja ülevalhoidmiseks. Toimuvad erinevaid üritusi ja seminare uurimistööde juhendajatele ja õpilasleiutajate juhendajatele , korraldatakse iga-aastane õpilaste teadusfestival nii uurimistöid tegevatele kui teadushuvihariduses osalevatele lastele ja noortele ning nende õpetajatele ja juhendajatele.

Teadushuvihariduseks nimetame eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas läbiviidavat huviharidust, mis hõlmab formaalhariduse välist tegevust kõigis selle vormides, on pikaajaline, süsteemne, juhendatud, toimub vaba tahte alusel ja mille eesmärk on tekitada huvi valdkonna vastu või omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Video „Mis on teadushuviharidus?“


 TeaMe+ toetab oma tegevustega teadushuvihariduse arendamist mitmel moel:

  1. Teadushuviringide osakaalu suurendamiseks toetame näidisõppekavade välja töötamist nii alustavatele kui tegevjuhendajatele.
  2. Teadushuviringe on oluliselt vähem kui teisi huviringe, selle üks põhjus on ringijuhendajate puudus. Selleks, et valdkonda tuleks uusi tegijaid, korraldame erinevaid koolitusi ja teeme koostööd teadushuviringide juhendajate koolitusprogrammide väljatöötamisel. Valminud näidiskoolituskava, 2017
  3. Teeme koostööd 2016. aasta alguses loodud Eesti Teadushuvihariduse Liiduga, mille eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve.
  4. Teadushuvihariduse pedagoogika ja kvaliteedi arendamiseks luuakse sihtrühmapõhiseid metoodilisi materjale, mis aitavad juhendajatel mitmekesistada tegevusi, edendades õpilaste oskusi, teadmisi ja hoiakuid. (Vt punktid 1, 5, 6, 7, 8)
  5. Koostöös Soome partneritega andsime välja raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“. Raamat käsitleb teadushuvihariduse korraldust ja pedagoogikat, samuti on sinna koondatud nii Eestis kui Soomes teadushuvihariduses tegutsevate inimeste mõtteid ja kogemusi. Raamat on mõeldud nii neile, kes alles plaanivad lastele põnevat harivat tunnivälist tegevust pakkuda, aga ka neile, kes seda juba teevad.
  6. Artiklikogumik „Kvaliteetsem teadushuviharidus“ (DOI)
    Kogumik koosneb 11 eksperdi teemakäsitlustest koos asjakohaste teadusuuringute tulemuste, mõtlemisülesannete, näidislugude ja juhtumikirjeldustega. Raamat koondab huviringi korraldamiseks olulisi teemasid, nagu huvihariduspedagoogika tähtsus teadusringi juhendaja töös ja loodusteadusliku kirjaoskuse arendamine praktika käigus. Ülevaade on antud noorsootöö eesmärkidest ja võtmepädevustest ning saab ka teada, kuidas või kes peaks hindama pakutava kvaliteeti. Käsitletakse huviringis osalemise motivatsiooniga seotud põhiküsimusi: kuidas tekitada, hoida ja taastada huvi. Teadushuviringi kavandamist ja elluviimist kirjeldavas peatükis jagub avastamist või meeldetuletusi nii algajale kui juba kogenud juhendajale: mis on oluline noorele, juhendajale, huvikoolile, kogukonnale või kogu Eestile. Juttu tuleb huvikoolide osast erivajadustega noorte arendamisel ja nende eripäradega arvestamisel. Eraldi peatükk räägib mängu ja mängimise tähtsusest. Artiklikogumiku lõpetab ülevaade huvi- ja üldhariduse koostööst ning üksteise toetamisest Pärnus asuva Pernova hariduskeskuse näitel.
  7. Ilmumas on raamat „Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat” (DOI), mis annab ülevaate Gaia hariduse neljast aspektist (ökoloogia, sotsiaalsed suhted, majanduslikud suhted ja maailmavaade/kultuur), nende sisust ning tähendusest ja näidatakse, kuidas neid saab käsitleda huvihariduse kontekstis. Valdkondade olulise teabe, teooria ja praktika seletavad lahti Eesti kogenud koolitajad. Raamatu toimetajad Mihkel Kangur ja Liisa Puusepp (Tallinna Ülikoolist).
  8. Ilmumas on ka teaduse populariseerijatele suunatud tugimaterjal „Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas” (DOI). See raamat on koostatud, mõeldes inimestele, kes vahendavad ei vanuses õppijaile koolivälises ja inforikkas keskkonnas uusi teadmisi ning kogemusi. Keskendutud on õppimise iseloomulikele tunnustele ja õppimise juhtimise võtetele avatud õppekeskkondades. Raamatu toimetaja Inge Timoštšuk ( Tallinna Ülikool).

Temaatilise konverentsi “Anname teadushuvile võimaluse II” materjalid

 

Teadushuvihariduse materjalid on leitavad lingilt ja portaalist www.miks.ee

Täiendav info: Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur, e-post: katrin.saart@etag.ee