Varasemate stažööride kogemused

Varasemate lühiajaliste stažööride kogemused

Helen Asuküla-Tõkke
Eesti Teadusagentuur
Stažeeris Brüsseli büroos 12.09-09.10.2022
Minu peamine eesmärk oli aidata korraldada arendusnõunike visiiti Brüsselisse, mille raames tutvusin lähemalt nii Brüsseli esinduse tööga kui ka Eesti arendusnõunikutega. Ma sain teadlikumaks Euroopa Komisjoni, teiste riikide teadusagentuuride Brüsseli büroode ja Brüsselis tegutsevate võrgustike kohta. Minu teine suur eesmärk oli luua tööalaseid kontakte ja minu stažeerimise periood sai seega täidetud huvitavate kohtumistega, näiteks Euroopa Kosmoseagentuuri Brüsseli kontoriga ja Belgia Kuningliku Observatooriumiga. Samuti õnnestus Brüsselist mugavalt osaleda muudel tööalastel üritustel, näiteks projekti avakoosolekul Ateenas või suurel kosmose konverentsil Pariisis.

Anna-Liisa Laarits
Eesti Kunstiakadeemia
Stažeeris büroos 10.02-08.03.2020
Osalesin lühiajalisel õppevisiidil ETAGi büroos Brüsselis tehisintellektil põhinevate tervishoiuteenustega seonduvatel teemadel. Digitaalse ühiskonna nõudmistele vastav Euroopa on komisjoni üks prioriteete – õppevisiidi ajal avalikustati tehisintellekti valge raamat ja sinna juurde kuuluv andmestrateegia, millega tehakse ettepanekud Euroopa digituleviku kujundamiseks. Eraldi tuuakse neis välja tervis kui valdkond, kus andmetel, algorütmidel ja andmetöötlusel põhinevate tehnoloogiate laiem kaasamine suudaks tagada veelgi parema tervishoiu. Et mis tahes teaduskoostöö partnerlustes osalemiseks on vajalik nii peamiste töövaldkonda reguleerivate poliitikadokumentide kui ka neid kujundavate institutsioonide, huvide ja tasandite mõistmine ELis, Eestis ja üldisemalt ka teistes liikmesriikides, on mul hea meel, et sain Euroopa Komisjoni tervise teemavaldkonna taotluse esitamisele eelnevalt – ajal, mil esitleti teatist „Euroopa digituleviku kujundamise“ kohta – võimaluse osaleda õppevisiidil ETAGi büroosse Brüsselis.

Mari-Anne Meister
Tallinna Tehnikaülikool
Stažeeris büroos 20.01-07.02.2020
Lähetus Eesti TA Brüsseli büroos vastas minu eesmärkidele ja osutus oodatust isegi mitmekesisemaks. Õppevisiidi aeg 2020 aasta alguses oli küllalt märgiline: Brüsselis toimusid arutelud uutel teemadel ja konverentsid väga laias skaalas alustades BREXIT –st, Euroopa Roheleppest, tehisintellektist, kosmose-programmidest ja lõpetades EL kaitsekoostöö ning kaitsealaste T&A programmide ettevalmistamisega. Seminaridel ja isiklike kohtumiste käigus oli mul võimalus tutvuda EL dokumentide, regulatsioonide, poliitikate ja uuringute raportitega ning tulevikuprognoosidega. Kogu Eestisse kaasavõetud materjali läbitöötamine ja seostamine pakub ilmselt avastamisrõõmu veel pikemaks ajaks. Õppevisiidi käigus sain isiklikke kontakte, hulgaliselt praktilisi ja inspireerivaid kogemusi ning informatsiooni, mida edasipidises tegevuses on võimalik kasutada. Lähetus oli vaheldusrikas ja intellektuaalselt rahulduspakkuv.

Varasemate püsistažööride kogemused

Katriin Tralla
Stažeeris büroos 2022. aastal
Minu stažeerimise alguseks olid koroonaviiruse vastased meetmed Brüsselis kaotatud, mistõttu oli just hakatud üle pika aja erinevaid füüsilisi kohtumisi läbi viima ning elevust sellega seoses oli tunda, mistõttu oli rohkelt võimalusi võrgustumiseks ja kontaktide loomiseks. Kuna teadus- ja arendustegevused Brüsselis on ääretult laial spektril, möödusid kuus kuud minu jaoks linnutiivul ning peamiselt valdkonda tundma õppides. Samal ajal sain aga kaasa lüüa erinevate kohtumiste, õppereiside korraldamisel ja läbiviimisel ning toetada Brüsseli esindust administratiivse poolega. Üks suuremaid üritusi, mida aitasin korraldada, oli arendusnõunike visiit. Mõistsin erinevatel seminaridel ja konverentsidel osaledes ning inimestega vesteldes, kui oluline on kontaktbüroo olemasolu Brüsselis oma riigi teaduse ja innovatsiooni tutvustamisel ning valdkondliku rahvusvahelise koostöö tegemisel. Olen väga tänulik Brüsseli esinduse juhatajale, kes mind kohe algusest saadik kõikidesse büroo tegevustesse kaasas, erinevatele kohtumistele ja üritustele kaasa võttis, antud ringkonna inimestele tutvustas ning julgustas „pea ees tundmatusse hüppama“.

 

Kerli Reintamm
Stažeeris büroos 2020. aastal

Minu Brüsselis stažeerimine langes suuremas osas väga huvitavale perioodile, mil kogu maailm oli tugevalt mõjutatud COVID-19 pandeemiast. Ühelgi olulisemal üritusel või kohtumisel mul sellegi poolest osalemata ei jäänud: veebi vahendusel jõudsin osa võtta isegi laiemast valikust konverentsidest ja seminaridest kui ehk füüsiliselt oleks võimalik olnud. Samuti võimaldas virtuaalse poole suurenemine lähemalt tutvuda Euroopa Komisjoni uute strateegiate ja muude dokumentidega, mida tol aastal tänu raamprogrammi Horisont 2020 lõppemisele palju esitleti. Brüsseli esinduses stažeerimise käigus omandatud teadmised andsid mulle võimaluse asuda tööle ETAGis EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa horisondi konsultandina. Pean kokkuvõttes oma stažeerimist väga edukaks ja saadud kogemust hindamatuks – ka pisut virtuaalsem stažeerimine pakub ainulaadse kogemuse!

Artur Panov
Stažeeris büroos 2019. aastal
Stažeerimine Brüsselis oli üks nendest väljakutsetest, mis mõjutas ja muutis minu elu.
Minu stažeerimise eesmärgiks oli saada rohkem praktilist kogemust avalikus sektoris ning tutvuda lähemalt teadus- ja innovatsioonipoliitika valdkonnas toimuvaga ja Euroopa Liidu tööprotsessidega. Ühe aasta jooksul Brüsselis sain hea ülevaate Euroopa Liidu raamprogrammidest nagu Horisont 2020 ja Euroopa Horisont, erinevatest TA organisatsioonidest (EIT, EIC jpt) ja teadusuuringute rahastamisvõimalustest ning hakkasin paremini mõistma teaduspoliitika tähtsust meie ühiskonnale. Lisaks kohtusin selle aasta jooksul paljude inimestega, kellega muidu kokku puutuda oleks väga raske – nende hulgas endised ja praegused Eesti ja Euroopa ministrid, poliitikud ja muud tuntud ühiskonnategelased.
Kokkuvõttes tunnen, et tean nüüd kuidas käib töö Brüsselis ja millised on Euroopa Liidu otsustamisprotsessid ning saan öelda, et stažeerimine täitis minu jaoks igati eesmärke.

Annika Eskusson
Stažeeris büroos 2016. ja 2017. aastal
Olin just lõpetanud oma 5-kuulise praktika Euroopa Komisjonis, kui mul tekkis suurepärane võimalus ühineda ETAGi Brüsseli bürooga ja jätkata tööd välismaal kuid Eesti jaoks. Stažeerimise tipphetkeks jäi kindlasti 2017. aasta teine pool, kui Eesti oli ELi Nõukogu eesistujariik, olime suurema tähelepanu all ja korraldasime kõrgetasemelist eesistumise digikonverentsi. Peamine oli aga see, et sain head alusteadmised ELi teadus- ja innovatsioonipoliitikast ja see oli oluliseks hüppelauaks mu edasisele karjäärile, kuna järgnevalt asusin tööle Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraati (DG R&I), kus tegelen keskkonna-alase teaduspoliitika kujundamisega. ETAGi Brüsseli büroos omandatud teadmised aitasid kaasa uude töökohta sisse elamisel ning on ka hiljem tulnud kasuks mu igapäevatöös.

Triin Tartes
Stažeeris büroos 2015. aasta I poolel
“Asusin Brüsseli büroosse stažeerima 2015. aastal, mil olin lõpetanud õpingud avaliku halduse erialal. Positiivse üllatusena oli võimalik juba stažeerimise algusest osaleda nii töögruppide koosolekutel, kui ka kõrgetasemelistel konverentsidel ja seminaridel, saada põnevaid uusi teadmisi ning vahendada saadud informatsiooni olulistele osapooltele. Suureks väärtuseks pean tutvumist EL võtmeasutuste töökorraldusega, tekkinud tutvusringkonda ning büroo eestvedamisel korraldatud üritustega saadud kogemust. Meeldival kombel osutusid paljud üritused ja tegevused olema seotud digitaalturu, asjade interneti ja suurandmetega. See inspireeris mind naastes alustama magistriõpinguid e-riigi tehnoloogiate erialal ning samaaegselt asuma tööle Eesti ettevõttes, mis pakub tarkvara kõrgharidusasutustele üle Euroopa.”

Taavi Loog
Stažeeris büroos ​2014. aastal
“Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroos stažeerimise kohta kasutaksin illustreerivat väljendit “kui pea ees tundmatusse vette hüppamine”. Olin bakalaureusekraadi omandamas ja tundsin, et vajan lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilist pagasit, eriti sellist, mis kustutaks minu janu Euroopa Liidu teemadel. Brüsselis ootas ees teaduse, arendustegevuse ja innovatsiooni kiiresti arenev maailm, kus tuli Eesti teadlaste ja ettevõtete huvide eest seismiseks osaleda paljudel seminaridel, konverentsidel, lugeda lugematul hulgal raporteid ja kommunikatsioonipabereid. Kõige selle hoomamine ei olnud kergete ülesannete killast, kuid kergendus ettevõtjate ja teadlaste silmis, et olime selle töö oma õlule võtnud, tõi investeeritud ajalt mitmekordseid dividende. Lisaks tööle ei puudu belglasliku töökultuuri juurest ka neljapäevane külm õlu Place du Luxembourgil, kus võid täiesti muuseas kohata Teaduse ja Innovatsiooni Peadirektoraadi juhti Sinu kõrval kogu Euroopat puudutavate küsimuste üle mõtisklemas.”