BONUS – Läänemere piirkonna teadus- ja arendustegevuse programm

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:

Maria Habicht

maria.habicht@etag.ee

 

BONUS programm hõlmab perioodi 2010-2017. Kuigi tegemist on 7. RP algatusega, avanes valdav osa projektikonkursse ja viidi ellu kõik rahastatud projektid juba järgmise raamprogrammi ehk Horisont 2020 ajal.

Kokku viidi läbi 5 projektikonkurssi (sulgudes on Eesti partnerite tulemused):

2012 – Elujõuline ökosüsteem (4 rahastatud projekti, sh 1 koordineeritav)

2012 –   Innovatsioon (6 rahastatud projekti, sh 3 koordineeritavat)

2014 – Jätkusuutlikud ökosüsteemi teenused (4 rahastatud projekti)

2015 – Blue Baltic (2 rahastatud projekti)

2017 – Synthesis (5 rahastatud projekti)

 

BONUS on 6. raamprogrammi ERA-NETist välja kasvanud Läänemere piirkonna teadus- ja arendustegevuse ühine programm, mille algatajateks on 8 ELi Läänemere-äärset liikmesriiki (Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani).

Programmi eesmärgiks on saada andmeid Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni HELCOM, EL-i merestrateegiadirektiivi ja paljude riiklike, piirkondlike ja üle-euroopaliste kestva arengu poliitiliste programmide elluviimiseks. Eelkõige on programm mõeldud Läänemere ökosüsteemi eluvõime turvamise uurimiseks, väiksemas mahus toetatakse projekte, mis on suunatud  innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste arendamisele.

BONUSe ellukutsumise seaduslikuks aluseks on Euroopa Liidu asutamisakti artikkel 185 (endine 169). Selle kohta on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu otsus nr 862/2010/EU 22. septembrist 2010. Programmi rahastamine toimub võrdsetel alustel liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni poolt. BONUSe institutsionaalseks korraldajaks on 2007 aastal loodud sekretariaat – BONUS EEIG, mille asutajateks on 10 teadust rahastavat organisatsiooni kaheksast asutajariigist. Sekretariaadi volitused lõppevad 2022. aastal pärast seda, kui kõik projektide ja programmi enda aruanded on esitatud, rahastajate poolt kinnitatud ja viimased maksed on laekunud ning rahad projektide partneritele üle kantud.

Eesti Teadusagentuuri panus BONUS teaduskonkurssides osalemiseks on 1 miljon €. BONUS on olnud hea näide Eesti rahastajate koostööst – innovatsiooniprojekte rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), kes liitus rahastajate ringiga alles pärast innovatsioonikonkursi väljakuulutamist 2012. aastal ning toetas innovatsioonikonkurssi 227 917 euroga. Viimaste konkursside rahastajana on liitunud lisaks ETAGile ja KIKile ka Maaeluministeerium.

Osalejate ring edukates projektides on olnud laiapõhjaline – kaasatud on Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Tallinna Tehnikaülikooli, TTÜ Meresüsteemide Instituudi, Küberneetika Instituudi, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli Biorobootika Keskuse, OÜ Flydog, Tallinna Tehnikaülikooli Mectory, Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika Instituudi ning Säästva Eesti Instituudi uurimisgrupid. Kokku on BONUS programm andnud Eesti mereteaduse edendamiseks 3 145 397,12 €.

BONUS programm õigustas ennast igati – seda on nimetatud Euroopa Komisjonis Artikkel 185 programmide edulooks.  Uues raamprogrammis – Euroopa horisondis – jätkuvad mereuuringud jätkusuutliku sinimajanduse partnerluse raames. Läänemere ja Põhjamere teema sissetoomiseks koostati aastatel 2018-2021 programmi meeskonna poolt käivitatud projekti BANOS CSA raames Läänemere ja Põhjamere strateegiline teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava (BANOS SRIA 2021). Lisaks BONUSe liikmesriikidele kaasati tegevuskava ettevalmistamise protsessi Belgia, Prantsusmaa, Holland, Norra ja UK.