Horisont 2020

Valminud on kokkuvõte Eesti osalusest raamprogrammis Horisont 2020. Loe kokkuvõtet siit.

Euroopa Liidu (EL) teadusuuringute ja innovatsiooni uue rahastamisprogrammi nimi – Horisont 2020 – peegeldab püüdu luua uusi ideid ja töökohti ning edendada majanduskasvu ka edaspidi. Programm „Horisont 2020” on põhiline vahend Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi juhtalgatuse „Innovaatiline liit” rakendamisel.

Programmi „Horisont 2020” koondatakse kõik praegused EL teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisvahendid: teadusuuringute raamprogramm, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tegevused. Sellisele lähenemisviisile on toetust avaldanud nii sidusrühmad, Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui ka Euroopa teadusruumi komitee.

Programmis „Horisont 2020” koondatakse vahendid kolmele vastastikku tugevdavale sambale, mis vastavad Euroopa 2020. aasta strateegia ja juhtalgatuse „Innovatiivne liit” prioriteetidele.

Tipptasemel teadus. Eesmärk on tõsta Euroopa teaduse taset ja tagada maailmatasemel teadusuuringute jätkumine Euroopa pikaajalise konkurentsivõime kindlustamiseks.

Selle prioriteedi raames:

 • toetatakse kõige andekamaid ja loomingulisi teadlasi ning nende uurimisrühmi tipptasemel teadusuuringute tegemisel, tuginedes Europa Teadusnõukogu senisele edule;
 • rahastatakse teaduskoostööd, et luua uusi ja paljulubavaid teadusuuringute ja innovatsiooni valdkondi tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate toetamise kaudu;
 • pakutakse Marie Skłodowska-Curie meetmete kaudu teadlastele tipptasemel karjääri arendamise ja koolitusvõimalusi;
 • tagatakse Euroopale maailmaklassiline teadustaristu (sealhulgas e-taristu), mis on ligipääsetav kõigile teadlastele nii Euroopas kui ka mujal.

Juhtpositsioon tööstuses. Eesmärk on muuta Euroopa atraktiivseks teadusuuringutesse ja innovatsiooni  investeerimise kohaks, edendades ettevõtlusega seotud tegevusi.

See prioriteet näeb ette suuri investeeringuid peamistesse tööstustehnoloogiasse, Euroopa ettevõtete majanduskasvu potentsiaali tõstmist, pakkudes neile piisaval määral rahalist toetust, ning aitab innovatiivsetel VKEdel saavutada juhtpositsioon maailmas.

Selle prioriteediga:

 • edendatakse tööstustehnoloogiat, toetades eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, nanotehnoloogiat, kõrgtehnoloogilisi materjale, biotehnoloogiat, uudseid tootmis- ja töötlemissüsteeme ning kosmoseuuringuid, pakkudes samas toetust valdkondadevahelistele meetmetele, saamaks kasu mitme võtmetehnoloogia ühendamisest;
 • lihtsustatakse riskikapitali kättesaadavust;
 • antakse kogu ELis toetust innovatsiooniks VKEdes.

Ühiskonnaprobleemid. See prioriteet kajastab Euroopa 2020 strateegia poliitilisi eesmärke ning tegeleb kodanike ühiste muredega nii Euroopas kui ka mujal. Probleemipõhise lähenemisviisiga koondatakse eri valdkondade vahendid ja teadmised, tehnoloogia ja teadusharud, sealhulgas sotsiaal- ja humanitaarteadused. Toetatakse tegevusi alates teadusuuringutest kuni turustamiseni, keskendudes eelkõige innovatsioonitegevusele, nt katsetamine, tutvustamine, testisüsteemid, ning toetades riigihankeid ja teadustulemuste turul kasutuselevõttu. Prioriteet hõlmab innovatsioonialast partnerlust.

Keskendutakse järgmistele probleemidele:

 • tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu;
 • toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, merendusuuringud ning biomajandus;
 • turvaline, puhas ja tõhus energia;
 • arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport;
 • kliimameetmed, ressursitõhusus ja toormaterjalid;
 • kaasav, innovaatiline ja turvaline ühiskond.

JUURDEPÄÄSU LIHTSUSTAMINE JA HALDAMISE OPTIMEERIMINE

Programm „Horisont 2020” peab olema atraktiivne tipptasemel teadlastele ja innovaatilistele ettevõtetele. See omakorda nõuab eeskirjade ja menetluste lihtsustamist. Programmi „Horisont 2020” lihtsustamisel on kolm põhieesmärki:

 • vähendada osalejate halduskulusid,
 • kiirendada kõiki taotluste ja toetuslepingutega seotud menetlusi ning
 • vähendada finantsvigade määra.