ESFRI teekaardi objektid

 ESFRI on Euroopa Teaduse Infrastruktuuride Strateegiafoorum (European Strategy Forum for Research Infrastructures), mis on Euroopa Liidu algatatud riikide mitteformaalne koostööorgan teaduse infrastruktuuride strateegiliseks loomiseks ja koostööks. ESFRI teekaart on Euroopa Komisjoni pika-ajaline abivahend otsuste tegemiseks, mis sisaldab loendit uutest või kaasajastamist vajavatest üle-euroopalise tähtsusega teaduse infrastruktuuridest. ETAGi rolliks on osaleda ühinemise ettevalmistamisel, esindada Eestit ühinemisläbirääkimistel ning peale liitumist rahvusvaheliste teadustaristute juhtorganites.

Eesti liikmesused ESFRI teadustaristu teekaardi objektides

CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure)

Ühiseid keeleressursse ja tehnoloogiaid hõlmava infrastruktuuri CLARIN-i eesmärgiks on muuta olemasolevad keeleressursid ja -vahendid kättesaadavaiks, vastastikku toimivaiks ning stabiilseteks teenusteks, mida kasutajad saavad vajaduse korral ka oma tarbeks kohandada. Teenused toetuvad võrgustikule, mille sõlmedeks on tugevad teenuseid pakkuvad keskused, mis on tehniliselt hästi varustatud ja võimelised andma kvalifitseeritud nõu kõigis CLARIN-it puudutavates valdkondades. Kõik keeleressursid ja nende töötlemise vahendid, mis keskustesse koondatakse, peavad vastama CLARIN-i standarditele ja olema varustatud ressursi pakkujate poolt kasutuslitsentsiga eri tüüpi kasutajate (üldine avalik, akadeemiline, kommerts) jaoks.

Eesti liitus CLARIN ERIC-uga 2011. aastal. CLARIN ERIC-u Eesti-poolseid tegevusi täitev üksus on kolme partneri (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keele Instituut ja Eesti Kirjandusmuuseum) konsortsium Eesti Keeleressursside Keskus.

Kontakt:
Prof. Mark Fišel
Keeletehnoloogia õppetooli juhataja
Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut
e-post: mark.fisel@ut.ee
https://keeleressursid.ee/et/eesti-keeleressursside-keskus

ESS ERIC (European Social Survey)

Euroopa Sotsiaaluuringu infrastruktuuri peamiseks eesmärgiks on kvaliteetsete andmete kogumine, tõlgendamine ja levitamine Euroopa sotsiaalse olukorra, Euroopa kodanike muutuvate hoiakute, väärtuste, arusaamiste ja käitumismustrite kohta erinevates riikides. ESS on rahvusvaheline teaduslik võrdleva sotsiaaluurimuse metodoloogia alusel Euroopas läbi viidav uuring. Uuringu peamisteks eesmärkideks on: (a) seletada institutsioonide, hoiakute, uskumuste ja inimeste käitumise vahelisi seoseid ning nende muutumist erinevates Euroopa riikides ning sotsiaalsetes rühmades; (b) arendada kõrgekvaliteedilist sotsiaalteaduste võrdlevat uurimismetodoloogiat ja rahvusvahelist koostööd sotsiaalteaduste valdkonnas; ja (c) töötada välja sotsiaalindikaatorite kogum, mis mõõdavad Euroopa riikide elanike heaolu. Eesti ühines ESS uuringuga 2004. aastal. ESS-i andmeid kogutakse iga kahe aasta tagant. Uuring viiakse läbi ca 30 riigis. ESS koondab kõrgetasemelisi teadusandmeid ja valdkondlikke eksperte. ESS eesmärgiks on teenida oma ekspertiisi ja analüütiliste võimalustega teadlasi, uurimis- ja arendusgruppe teadus- ja arendustegevuse, avalikus- ning ettevõtlussektoris.

Eesti ühines ESS ERIC-uga 2013. aastal, riiki esindab Sotsiaalministeerium. ESS ERIC-u uuringu teaduslikku osa ja uuringu läbiviimist koordineerivaks üksuseks Eestis on Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut.

Kontakt:
Mare Ainsaar
Kaasprofessor, Euroopa Sotsiaaluuringu koordinaator Eestis
Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut
e-post: mare.ainsaar@ut.ee
https://uhiskond.ut.ee/et/sisu/euroopa-sotsiaaluuring

BBMRI ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)

Biopankade ja biomolekulaarressursside infrastruktuur BBMRI on Euroopa-ülene hajusinfrastruktuur, millega võimaldatakse juurdepääs olemasolevate ning loodavate biopankade ja biomolekulaarressursside keskustele. Infrastruktuur hõlmab nii haigete kui ka tervete inimeste bioloogilise materjali kogu – DNA-d, kudesid, rakke, verd ja teisi kehavedelikke ning juurdepääsu nendega seotud kliinilisele uurimisandmestikule. Samuti hõlmab infrastruktuur biomolekulaarseid uurimisvahendeid ja bioinformaatikat, et võimalikult optimaalselt ära kasutada ülemaailmset biomeditsiiniuuringute ressurssi. BBMRI baseerub keskuste võrgustikul, mis võimaldab kasutajatele suurt paindlikkust ja mille abil on partneritel ning uutel liikmetel võimalik igal ajal infrastruktuuri ühenduda ning saada uuringuteks vajalikku informatsiooni. BBMRI kiirendab personaalmeditsiini ja haiguste ennetamise arengut ning hõlmab ka andmestikke, mis on vajalikud nii alusuuringute teostamiseks kui ka biotehnoloogia- ja farmaatsiatööstustes.

Eesti ühines BBMRI ERIC-uga 2013. aastal. BBMRI ERIC-u tegevusi elluviivaks riiklikuks keskuseks Eestis on Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu.

Kontakt:
Prof. Andres Metspalu
Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
e-post: andres.metspalu@ut.ee
https://genoomikakeskus.ut.ee/

ELIXIR (A Distributed Infrastructure for Life-Science Information)

Eluteaduste andmete teadustaristu ELIXIR-i eesmärgiks on kindlustada avaliku rahastusega loodud bioloogiliste andmete kasutatavus kõigile teadlastele nii avalikus kui erasektoris. ELIXIR-i partnerid arendavad ühises tööjaotuses andmete ja andmebaaside, tarkvara ja riistvara ning teadlaste koolitust üle Euroopa. Bioloogiliste andmete teadustaristu ELIXIR on interdistsiplinaarne algatus. ELIXIR koondab endasse eluteaduste-alast informatsiooni ning kasutab andmete töötlemiseks ja teadustööks informaatika ja matemaatika meetodeid. ELIXIR-i tegevus Eestis toetab Eesti TAI strateegias nimetatud võtmetehnoloogiate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning biotehnoloogia arengut. Kaudselt toetab ELIXIR-i loomine veel strateegias välja toodud Eesti sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamist tervishoiu ja keskkonnakaitse alal. Eesti liitumine ELIXIR teadustaristuga toetab teiste eluteaduste-alaste üle-euroopaliste teadustaristute BBMRI ja EATRIS Eesti keskuste arengut.

Eesti ühines ELIXIR-iga 2013. aastal. ELIXIR tegevusi täitvaks riiklikuks üksuseks Eestis on Tartu Ülikool, kes moodustab koos Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Biokeskuse, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Tallinna Ülikooliga ühise konsortsiumi – Eesti ELIXIR keskuse.

Kontakt:
Prof. Hedi Peterson
Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut
e-post: hedi.peterson@ut.ee
https://elixir.ut.ee/

European Spallation Source ERIC 

Euroopa neutronkiirgusallikas (European Spallation Source) saab olema maailma kõige võimsam teaduslikuks uurimistööks mõeldud neutronkiirguse allikas. Projekti esimeses staadiumis saaks tema külge ühendada kuni 22 kiirguse mõõtmisseadet (16 mõõtmisseadme ehitus on arvestatud kiirgusallika ehitusmaksumusse). Kiirgusallikas saab olema eksperthinnangute alusel lähema 40 aasta jooksul kõige ökonoomsem neutronkiirguse allikas, mis võiks teenindada aastas 4000 teadlast ja leiaks kasutamist väga erinevates teadusvaldkondades. Neutronkiirguse allikas on ainuke suurtest ESFRI objektidest, mis rajatakse väljaspool suuri Euroopa Liidu liikmesriike. Kiirgusallika asupaigaks on Lund, Rootsi ja andmetööstuskeskus paikneb Kopenhaagenis, Taanis. Eesti osalemine Euroopa neutronkiirgusallika projektis avab Eesti teadlastele uued võimalused materjaliteaduste, bioloogiliste struktuuride, energeetika-alaste uuringute ja muude valdkondade arendamisel. Euroopa neutronkiirgusallikas valmib eeldatavasti 2027. aastaks.

Eesti ühines European Spallation Source ERIC-uga 2015. aastal. Teaduslikult koordineerib Eesti osalemist Euroopa neutronkiirgusallika ehitusel Tartu Ülikool, kes moodustas konsortsiumi Tallinna Tehnikaülikooli ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga. Eesti ettevõtete paremaks kaasamiseks neutronkiirgusallika rajamisse on Tartu Ülikooli juurde loodud tööstussuhete eksperdi (Industrial Liaision Officer – ILO) ametikoht.

Kontakt:
Prof. Enn Lust
Direktor
Tartu Ülikooli Keemia Instituut
e-post: enn.lust@ut.ee

Ott Rebane
Tööstussuhete ekspert
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
e-post: ott.rebane@ut.ee
http://esss.ee/