Muud rahvusvahelised teadustaristud

Eesti osalemine teistes rahvusvahelistes teadustaristu organisatsioonides

MAX-IV Laboratoorium

Eesti-Soome kiirekanal FinEstBeAMS paikneb Rootsis Lundis MAX-IV Laboratooriumi sünkrotroni 1.5 GeV kogujaringil ning on mõeldud materjaliteaduslikeks ja atmosfäärifüüsika uuringuteks. Kiirekanal on varustatud kolme uurimisjaamaga gaasfaas-, pinnafüüsika- ja luminestsentsi uuringuteks kasutades sünkrotronkiirgust piirkonnas 5-1000 eV. FinEstBeAMS pakub teadlastele, ka kõrgtehnoloogia ettevõtetele, teadusuuringute läbiviimiseks kõrge kvaliteediga lühilainelist VUV-XUV kiirgust, mille parameetrid (lainepikkus ja valgusepolarisatsioon) on muudetavad laias spektraalvahemikus (288 nm – 1.24 nm). Kiirekanal võimaldab uurida üksikute aatomite, molekulide, klastrite ja nanoosakeste elektronstruktuuri nii gaasfaasis kui pindadel, osakeste interaktsiooni pindadega, pindade vahekihte ning erinevate materjalide pindu, samuti ka materjalide luminestsentsi spektraalpiirkonnas 200-1000 nm temperatuuridel 5-350 K. Neid footoneid saavad kasutada oma uurimistöös füüsikud, keemikud, bioloogid, materjaliteadlased, arstiteadlased jt. Kiirekanali valmimisel osalesid lisaks Tartu Ülikoolile ka kolm Soome ülikooli: Turu Ülikool, Oulu Ülikool ja Tampere Tehnoloogiaülikool.

Kontakt:
Prof. Marco Kirm
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
e-post: marco.kirm@ut.ee
https://www.maxiv.lu.se/beamlines-accelerators/beamlines/finestbeams/

Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiv (Nordic e-Infrastructures Collaboration – NeIC)

NeIC on NordForski all tegutsev Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiv, Euroopa Liidu mõistes “joint undertaking”-u (nn. ühisettevõte) laadne koostöövorm. NeIC-i kaudu toimub enamik Põhjamaade e-taristute strateegilisest koostööst. NeIC-i üheks põhieesmärgiks on Põhjamaade teadlaskonnale olulistes strateegilistes valdkondades e-taristute kõrgetasemeliste teenuste (sh avatud teadus) ühine arendamine ja opereerimine. See hõlmab eeskätt Põhjamaade HPC koostööprojekte, aga ka teisi e-taristuid muudes teadusvaldkondades.

Eesti liitus NeIC-iga veebruaris 2020. Liitumine toimus Eesti Teadusagentuuri kaudu. Sisulist koostööd NeIC-iga koordineerib Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS), mida juhib Tartu Ülikool ning partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.

Kontakt:
Ivar Koppel
Keskuse juhataja
Tartu Ülikooli teadusarvutuskeskus
Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)
e-post: ivar.koppel@ut.ee
http://etais.ee

SMEAR-jaamade võrgustik 

Eesti teadustaristu teekaardi objekt Eesti Keskkonnaobservatoorium hõlmab vaatluste ja eksperimentaalsete uuringutega nii elusloodust (linnustik, loomastik, taimestik, kalad, muu vee-elustik) kui ka nende elukeskkonna seisundit (atmosfäär, meri, siseveekogud, pinnas, maapõu), samuti strateegiliste loodusressursside uuringuid. Keskkonnaobservatooriumi olulised funktsioonid on atmosfääri ning biosfääri, sh mereökosüsteemide vaheliste aine- ja energiavoogude analüüs, maismaa- ja veeökosüsteemide adaptatsiooni küsimused globaalsete muutuste kohta, eeskätt elurikkuse ja produktiivsuse muutused. Keskkonnaobservatooriumi üheks oluliseks komponendiks on Järvseljale rajatud atmosfääri-biosfääri vastastikuse mõju uurimise jaam SMEAR koos 130 m kõrguse mastiga, millega on seotud Rõka FAHM katsesüsteem ja atmosfäärivaatluste võrgustik (GAW, Tõravere jaam). Järvselja SMEAR-jaam on Soomes juba pikka aega efektiivselt toimiva unikaalse Arktikast kuni Baltimaadeni ulatuva SMEAR-jaamade võrgustiku (Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations (SMEAR)) laienduseks Eestis.

Kontakt:
Prof. Steffen M. Noe
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkkonnainstituut
e-post: steffen.noe@emu.ee
http://smear.emu.ee/

GÉANT

GÉANT on üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk, mis ühendab 38 Euroopa rahvuslikku teadus- ja haridusvõrku enam kui 40 riigis. Kokku on GÉANT-i küljes enam kui 8000 Euroopa teadus- ja kõrgharidusasutust ja 50 miljonit võrgukasutajat. GÉANT-i võrgus liigub iga päev üle 1000 TB andmeid maksimaalse kiirusega 500 Gbit/s. Võrgu teenuste valik on lai: IP-liiklus, testisüsteemid ja virtuaalsed ressursid, autentimine ja rändlus, veaotsingud ja seire, konsultatsiooni- ja tugiteenused. Eestit esindab GÉANT-is Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt:
Indrek Rokk
Teadusvõrgu juht
Haridus- ja Teadusministeerium
e-post: indrek.rokk@hm.ee
http://www.eenet.ee/EENet/GEANTiprojektid.html