Üliõpilaste 2014 a riikliku teadustööde konkursi tulemused

Sel aastal laekus konkursile 511 teadustööd, mis on kõigi aegade suurim arv ja esmakordselt ületas tööde arv 500 piiri (võrdluseks – 2013 a laekus konkursile 473 ja 2012 a 448 tööd).

Sel aastal kõrgemaid preemiaid pälvinud tööde puhul tõid retsensendid välja nii tulemuste suurt rakenduspotentsiaali kui autorite põhjalikkust, uudset lähenemist, head orienteerumist valdkonnas, meetodite oskuslikku kasutamist kui autorite suurt panust töö valmimisse. Ka sel aastal paistab silma, et auhinnatud üliõpilased on avaldanud artikleid mainekates rahvusvahelistes teadusajakirjades.

Tööde jaotus tasemekategooriate, valdkondade ja ülikoolide lõikes

Pisut üle poole töödest (51%) laekus magistriõppes, järgnesid bakalaureuseõppes (32%) ja doktoriõppes (17%) esitatud tööd.
Nagu varasemalt, esitati ka sel aastal suurem osa konkursitöödest (44%) ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas, järgnesid loodusteaduste ja tehnika (31%), bio- ja keskkonnateaduste (16%) ning terviseuuringute (9%) valdkonna tööd.
Ka seekord laekus kõige rohkem töid ühiskonnateaduste ja kulutuuri valdkonna magistriõppe tasemekategooriasse.

Konkursitöid saadeti 34 ülikoolist, sh 18 välisülikoolist. Ligi poole (48%) moodustasid Tartu Ülikooli tudengite teadustööd. Tallinna Tehnikaülikooli tudengitelt laekus 21% ja Tallinna Ülikooli üliõpilastelt 13% kõigist konkursitöödest.

Kokku tunnustati sel aastal 92 konkursitööd (18% kõigist laekunud töödest), neist 56 tööd osutusid rahalise preemia ja 36 diplomi vääriliseks.
Tunnustatud töödest (rahaline preemia või tänukiri) üle poole (62%) moodustavad Tartu Ülikooli tudengite konkursitööd, järgnevad Tallinna Tehnikaülikooli (16%), Tallinna Ülikooli (9%) ja Eesti Maaülikooli (4%) üliõpilaste teadustööd.


Konkursi peapreemiad

Valdkondade ja tasemekategooriate ülesed peapreemiad läksid tänavu kahele doktoritööle – ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas Berit Aaviksoole Tartu Ülikoolist ning bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas Kaspar Valgepeale Tallinna Tehnikaülikoolist.

IMG_1708Berit Aaviksoo analüüsis oma doktoritöös „Riigi otsustusruumi ahenemine: kodakondsus nüüdisaegses Euroopas“ kas ja millisel määral on nüüdisaegsed Euroopa Liidu riigid, sh Eesti, ilma jäänud õigusest teha otsustusi kodakondsusega seonduvates küsimustes. Doktoritöö tulemusel selgus, et nüüdisaegsed Euroopa Liidu liikmesriigid oma kodakondsuse alastes valikutes aina kasvaval määral seotud nende piirangutega, mida neile asetavad rahvusvahelised inimõiguste kaitse organid. Muuhulgas jõuti järeldusele, et lisaks on riigi otsustusruumi ahenemine toimunud kaudselt, s.o erisuste kaotamise teel riigikodanike ja välismaalaste staatuse vahel.
Tööl oluline panus kodakondsusarengute analüüsimisse riigi suveräänuse ja selle tuleviku perspektiivist lähtuvalt.

IMG_1629Kaspar Valgepea doktoritöö „Absoluutselt kvantitatiivsetel oomikameetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuva Escherichia coli metabolismi kirjeldamine“ sisuks on süsteemibioloogia platvormi väga oluliste elementide edukas kasutuselevõtmine enim uuritud bakteri Escherichia coli kasvuerikiirusest sõltuvate ainevahetusprotsesside uurimisel. Autori sõnul võimaldavad doktoritöös kogutud andmed oluliselt paremini kirjeldada kvantitatiivselt metabolismi regulatsioonimehhanisme terve raku tasemel. Lisaks loodi töö tulemusena esmakordselt vähendatud atsetaadi ülevoolumetabolismiga E.coli tüvi, millel puuduvad negatiivsed kõrvalmõjud. Seega edendab töö uudsete “terve-raku” taseme metaboolsete rakumudelite arengut ning efektiivsemate mikroobsete tootjarakkude konstrueerimist.


2014. aasta konkursi tulemused

1. Bio- ja keskkonnateaduste valdkonna preemiad:
1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (960.- eurot) Sille Hausenberg (Tartu Ülikool) konkursitöö „Ribonukleaaside RNaas R ja YbeY rollist ribosoomide lagundamisel Escherichia coli’s” eest;
b. 2. preemia (650.- eurot) Kadri Mardo (Tartu Ülikool) konkursitöö „Pseudomonas syringae pv. tomato levaansukraasi Lsc2 iseloomustamine, inaktiivsete mutantide konstrueerimine ja võrdlus Lsc3 valguga” eest;
c. 3. preemia (320.- eurot) Igor Miilvee (Tartu Ülikool) konkursitöö „Imijuurte morfoloogiline reaktsiooninorm kliimamuutuse ja keskkonnareostusega kohanemisel hübriidhaava (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) kloonide näitel” eest;
d. Diplom Merlin Everst (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Mikrotuubuli otsa seostuva valgu EB3 ja türosiinkinaas retseptori TrkB interaktsioon.” eest;
e. Diplom Priit Kallaste (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Tasakaalud süsteemis põlevkivituhk-vesi” eest;
f. Diplom Kadi Kriisa (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Tööstuslikult toodetud biopestitsiidide mõju hariliku männikärsaka (Hylobius abietis) käitumisele.” eest;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (1600.- eurot) Mari-Liis Viljur (Tartu Ülikool) konkursitöö „Raiesmikud päevaliblikate elupaigana – kas mets on levimisbarjääriks?” eest;
b. 2. preemia (1300.- eurot) Tarvi Teder (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Monotsükliliste endoperoksiidide formeerumine rasvhappe epoksiidist lipoksügenaasi poolt katalüüsitud reaktsiooni tulemusena: potentsiaalne P450 ja lipoksügenaasi radade interaktsioon” eest;
c. 3. preemia (700.- eurot) Anette Sepp (Tartu Ülikool) konkursitöö „Taim-taim koevolutsiooni tähtsus looniidu koosluse kujunemisel” eest;
d. Diplom Kadi Ainsaar (Tartu ülikool) konkursitöö „Pseudomonas putida ColRS süsteem on tsingi-, raua-, mangaani- ja kaadmiumiliiga tunnetav signaalirada” eest;
e. Diplom Kertu Jaik (Tartu Ülikool) konkursitöö „Pähklinäpi (Muscardinus avellanarius) elupaigakasutus levila põhjapiiril: liigi esinemise tõenäosus Eestis” eest;
f. Diplom Hanna Moor (Tartu Ülikool) konkursitöö „Pseudomonas putida globaalse regulaatori Fis osalus biofilmi moodustumises” eest;
g. Diplom Angela Pärn (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Bakteriaalse kunstliku kromosoomi konstruktide arendamine BDNF geeni regulatsiooni uurimiseks” eest;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (1600.- eurot) Peep Pitk (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Proteiini- ja rasvarikaste tahkete tapamajajäätmete anaroobne kooskääritamine: ressursi analüüs ja protsessi optimeerimine” eest;
b. 2. preemia (1300.- eurot) Randel Kreitsberg (Tartu Ülikool) konkursitöö „Uued suunad keskkonnareostuse hindamisel kasutades kalade biomarkereid” eest;
c. 3. preemia (700.- eurot) Diana Laarmann (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Metsaökosüsteemi taastamise seire ja analüüs” eest;
d. Diplom Marju Männiste (Tartu Ülikool) konkursitöö „Rohevintide füsioloogiline ökoloogia: sulgedes sisalduv informatsioon immuunfunktsiooni ja käitumise kontekstis” eest;
e. Diplom Andrei Nikonov (Tartu Ülikool) konkursitöö „RNA-sõltuva RNA polümeraasi aktiivsuse kaudu on selgroogsete rakud võimelised tuvastama pluss ahelaga RNA viiruste nakkuse” eest;
f. Diplom Krista Takkis (Tartu Ülikool) konkursitöö „Muutused taimede liigirikkuses ja populatsioonide seisundis vastusena elupaikade kaole ja killustumisele” eest.

2. Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna preemiad:
1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (960.- eurot) Hanna-Liis Kont (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö „Tartu Kunstimuuseumi näituseplakatid ajavahemikus 1979–1992 uue museoloogia kontekstis” eest;
b. 1. preemia (960.- eurot) Liina Pärismaa (Tartu Ülikool) konkursitöö „Christoph Blumele omistatava proovijutluse autorsusest keelekasutuse põhjal” eest;
c. 2. preemia (650.- eurot) Lauri Lehtmaa (Tartu Ülikool) konkursitöö „Alkoholi reklaami- ja müügipiirangute efektiivsus alkoholi tarbimise vähendamisel Eestis” eest;
d. 2. preemia (650.- eurot) Triin Mäger (Tartu Ülikool) konkursitöö „Sotsiaalmeedia roll vägivaldse käitumise kujundajana Pärnu kolme kooli 7.-9. klasside noorte seas Facebook ja Ask.fm näitel” eest;
e. 3. preemia (320.- eurot) Kauri Kiivramees (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Hiiumaa ettevõtlus 1918-1940” eest;
f. 3. preemia (320.- eurot) Mart Parind (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Euroopa Liidu kaubamärgidirektiivi võimalikud arengud ja sellega seonduvad õiguslikud probleemid” eest;
g. Diplom Heiki Hanni (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Õiglase väärtuse kontseptsiooni rakendamise hindamine — teoreetiline käsitlus” eest;
h. Diplom Kaur Lillipuu (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Põhjasõja-aegsete Narva piiramiste (1700 ja 1704) analüüs Vaubani piiramisteooria seisukohast” eest;
i. Diplom Mirjam Ruutma (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kaassõnade läbi, mööda, vastu, üle ja ümber pre- ja postpositsioonilisest varieerumisest eesti murretes” eest;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (1600.- eurot) Kertu Anni (Tartu Ülikool) konkursitöö „Linna ja selle lähialade struktuuri kujunemine Tartu linnaregiooni näitel” eest;
b. 1. preemia (1600.- eurot) Gustav Kalm (Paris Institute of Political Studies (Sciences Po)) konkursitöö „Paberimajanduse esteetika advokaadibüroodes” eest;
c. 2. preemia (1300.- eurot) Margit Müürisepp (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Maroko transnatsionaalsete migrantide praktikate järjepidevus ja muutumine Hispaanias” eest;
d. 2. preemia (1300.- eurot) Teet Teinemaa (Tallinna Ülikool) konkursitöö „„Magnoolia“ kahesuunaline tee: liiasus ja kontroll mitme protagonistiga mängufilmis” eest;
e. 2. preemia (1300.- eurot) Davide Ticchi (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Normaalsed moonutused: need, kes panevad mind tundma nagu paljud teised” eest;
f. 3. preemia (700.- eurot) Eleri Aedmaa (Tartu Ülikool) konkursitöö „Sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmise statistilised meetodid ühendverbide tuvastamisel” eest;
g. 3. preemia (700.- eurot) Maret Kruus (Tartu Ülikool) konkursitöö „Eesti õiguse vastavus direktiivile 2003/109/EÜ pikaajalise elaniku staatuse saamist reguleerivate sätete osas” eest;
h. 3. preemia (700.- eurot) Regina Okas (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Üliõpilaste saavutuseesmärgid, õppimisstrateegiad, läbipõlemine ja nende seosed õpitulemustega” eest;
i. Diplom Greete Kempel (Tartu Ülikool) konkursitöö „Sotsiaalmeedia töösuhtes: tööandjate hinnangud ning kogemused” eest;
j. Diplom Tatjana Kudrjavtseva (Tartu Ülikool) konkursitöö „Isiksuseomaduste ja sotsiaal-demograafiliste näitajate roll klientide lojaalsuses mittealkohoolsete karastusjookide tarbimise näitel Eestis” eest;
k. Diplom Ülane Vilumets (Estonian Business School) konkursitöö „Töö tähenduslikkusse roll ettevõtlushuvi ja startup-ürituste kontekstis” eest;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (1600.- eurot) Moonika Oll (University of Birmingham) konkursitöö „Kreeka ‘Kultuuritõlge’ Babüloonia Teadmistest” eest;
b. 1. preemia (1600.- eurot) Kristel Uiboaed (Tartu Ülikool) konkursitöö „Verbiühendid eesti murretes” eest;
c. 2. preemia (1300.- eurot) Ester Oras (University of Cambridge) konkursitöö „1.-9. sajandi peitvarade peitmispraktikad Läänemere idakaldal” eest;
d. 2. preemia (1300.- eurot) Age Värv (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kulutuste kondiktsioon: teise isiku esemele tehtud kulutuste hüvitamine alusetu rikastumise õiguses” eest;
e. 3. preemia (700.- eurot) Andro Kitus (Tartu Ülikool) konkursitöö „Post-strukturalistlik legitiimsuse “kontseptsioon”” eest;
f. 3. preemia (700.- eurot) Annika Küngas (Tartu Ülikool) konkursitöö „Pragmaatiliste markerite kujunemine ja funktsioonid eesti keeles lt-sõnade näitel” eest;
g. Diplom Olle Järv (Tartu Ülikool) konkursitöö „Reisikäitumise uurimine mobiiltelefonidel põhinevate andmetega: pikaajalisest andmestikust tulenevad uued teadmised inimeste ruumikasutusest” eest;
h. Diplom Margus Ott (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Vägi. Individuatsioon, keerustumine ja praktika” eest;
i. Diplom Helen Rohtmets-Aasa (Tartu Ülikool) konkursitöö „Eesti Vabariigi sisserändepoliitika aastatel 1920–1923” eest.

3. Terviseuuringute valdkonna preemiad:
1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (960.- eurot) Liis Arras (Tartu Ülikool) konkursitöö „Söömistungi reguleerimise bioelektrilised korrelaadid” eest;
b. 2. preemia (650.- eurot) Annika Kask (Tartu Ülikool) konkursitöö „Skemaatiliste nägude automaatne töötlus sõltuvalt nende kulmunurgast” eest;
c. 3. preemia (320.- eurot) Marian Tarrend (Tartu Ülikool) konkursitöö „Raku energeetilist seisundit reguleerivate geenide ekspressiooni hindamine lihashaiguste puhul” eest;
d. Diplom Liisi Panov (Tartu Ülikool) konkursitöö „Toitumiskompetentsust mõõtva küsimustiku ecSatter Inventory adapteerimine eesti keelde” eest;
e. Diplom Riina Reinson (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) konkursitöö „Külmpolümeriseeruva akrüüli ja karestatud akrüülhamba vaheline nakketugevus” eest;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (1600.- eurot) Kai Maasoo (Tartu Ülikool) konkursitöö „Söömishäireid pooldavate internetilehekülgede külastajate kogemused” eest;
b. 2. preemia (1300.- eurot) Piret Väljaots (Tartu Ülikool) konkursitöö „Tervise enesehinnangu seosed lähivõrgustikuga 50-aastastel ja vanematel inimestel Eestis: uuring SHARE andmete põhjal” eest;
c. 3. preemia (700.- eurot) Julia Gavrilova (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Tsink- ja vaskioonide afiinsus insuliini monomeeride suhtes” eest;
d. Diplom Valmar Kasuk (Tartu Ülikool) konkursitöö „Rakku sisenevate peptiidide rakendatavus miRNA transpordiks inimese embrüonaalsetesse tüvirakkudesse” eest;
e. Diplom Kristi Laht (Tartu Ülikool) konkursitöö „Narkootikumide tarvitamisest põhjustatud üledooside levimus ja riskitegurid süstivate narkomaanide seas” eest;
f. Diplom Kärt Must (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Toxoplasma gondii seroprevalentsus kassidel Eestis” eest;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (1600.- eurot) Liina Tserel (Tartu Ülikool) konkursitöö „Monotsüütide, monotsüütidest pärinevate makrofaagide ja dendriitrakkude epigeneetilised profiilid” eest;
b. Diplom Kai Muru (Tartu Ülikool) konkursitöö „Sünnieelsete sõeluuringute strateegiad, kaugtulemused lastel skriiningtestide muutuste korral ja sagedasemad sündroomsed südamerikked Eestis” eest;
c. Diplom Liina Nagirnaja (Tartu Ülikool) konkursitöö „Korduva raseduse katkemise genoomsed ja geneetilised riskitegurid” eest;
d. Diplom Kaja Rahu (Tartu Ülikool) konkursitöö „Baltimaade Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus: registripõhine kohortuuring” eest.

4. Loodusteaduste ja tehnika valdkonna preemiad:
1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (960.- eurot) Eno Paenurk (Tartu Ülikool) konkursitöö „Happelisuse skaala laiendamine 1,2-dikloroetaanis” eest;
b. 1. preemia (960.- eurot) Markus Raudkivi (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kõrge lämmastikkoormusega reovee puhastamine deammonifikatsiooniprotsessiga” eest;
c. 2. preemia (650.- eurot) Madis Ollikainen (Tartu Ülikool) konkursitöö „Mono-ioonse BAB-kolmikplokk kopolümeerelektrolüüdi omaduste uurimine arvutisimulatsioonidega” eest;
d. 2. preemia (650.- eurot) Erik Paemurru (Edinburgh’ Ülikool) konkursitöö „Del Pezzo pinnad kaalutud projektiivsetes ruumides” eest;
e. 3. preemia (320.- eurot) Kaia Kalev (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „EEG sagedusribade valik depressiooni tuvastamiseks” eest;
f. 3. preemia (320.- eurot) Tarvo Metspalu (Tartu Ülikool) konkursitöö „Süsiniknanotorude funktsionaliseerimine ning radiomarkeerimine Ra-226 aatomitega” eest;
g. Diplom Elmo Libek (Tartu Ülikool) konkursitöö „LC/ESI/MS meetodi väljatöötamine pestitsiidijääkide määramiseks” eest;
h. Diplom Henri Lillmaa (Tartu Ülikool) konkursitöö „ESTCube-1 päikeseelemendi simulaatori arendus ja testimine” eest;
i. Diplom Ants Remm (Tartu Ülikool) konkursitöö „Laetud osakeste kiirendamise võimalikkus mittedifrageeruvate optiliste impulssidega” eest;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (1600.- eurot) Inga Gromõko (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „ZnO nanovarraste elektrokeemiline sadestamine ja karakteriseerimine” eest;
b. 1. preemia (1600.- eurot) Marek Mooste (Tartu Ülikool) konkursitöö „Hapniku redutseerumine paksude antrakinooni kiledega ja metüülantrakinooniga modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel” eest;
c. 2. preemia (1300.- eurot) Sven Oras (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kulla ja hõbeda nanostruktuuride triboloogiliste omaduste uurimine skaneerivas elektronmikroskoobis” eest;
d. 2. preemia (1300.- eurot) Kaur Tuttelberg (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „STORM Monte Carlo reaktorifüüsika arvutustes” eest;
e. 3. preemia (700.- eurot) Ardi Loot (Tartu Ülikool) konkursitöö „Spontaanse kiirguse võimendamine plasmonefektide abil” eest;
f. 3. preemia (700.- eurot) Jörgen Metsik (Tartu Ülikool) konkursitöö „Gaasifaasilisel polümerisatsioonil valmistatud kõrge juhtivusega polü(3,4-etüleendioksütiofeeni) kilede kasv ja stabiilsus” eest;
g. Diplom Paul Klõšeiko (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Seespoolse lisasoojustusega tellisseina soojus- ja niiskustehniline toimivus Kohtla-Järve koolimaja näitel” eest;
h. Diplom Anastasia Pavelkovich (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Molekulaarsete ja fenotüübiliste meetodite kasutamine Läänemere regioonist isoleeritud Enterobacteriaceae tüvede karbapeneemresistentsuse määramisel” eest;
i. Diplom Olga Tihhonova (Tartu Ülikool) konkursitöö „Galaktikate stellaardünaamika modelleerimine Andromeeda näitel” eest;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:
a. 1. preemia (1600.- eurot) Artur Noole (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Asümmeetriline organokatalüütiline 3,3’-diasendatud oksindoolide süntees” eest;
b. 1. preemia (1600.- eurot) Anne-Mari Anton Willmore (Tartu Ülikool) konkursitöö „Plasmooniliselt aktiivsed lahustatavad nanoosakesed – rakku sisenemise protsessi visualiseerimiseks ja kvantiteerimiseks loodud tööriistad” eest;
c. 2. preemia (1300.- eurot) Mihkel Pajusalu (Tartu Ülikool) konkursitöö „Lokaliseerunud fotosünteetilised eksitonid” eest;
d. 2. preemia (1300.- eurot) Liis Seinberg (Kyoto Ülikool) konkursitöö „Ferromagnetiliste metalliliste nanomaterjalide ja raua osksiidide madala temperatuuriline süntees ja omadused” eest;
e. 3. preemia (700.- eurot) Elo Kibena (Tartu Ülikool) konkursitöö „Klaassüsinik- ja kuldelektroodide ning kõrgorienteeritud pürolüütilise grafiidi ja keemilisel aurufaasist sadestamise meetodil valmistatud grafeeni elektrokeemiline modifitseerimine diasooniumisoolade redutseerumise meetodil” eest;
f. 3. preemia (700.- eurot) Bert Viikmäe (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Laevateede optimeerimine Soome lahel pinnahoovuste mustrite põhjal” eest;
g. Diplom Raul Laasner (Tartu Ülikool) konkursitöö „CdWO4 kristalli G0W0 tsoonstruktuur” eest;
h. Diplom Priit Uuemaa (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Tööstusliku koostootmisjaama juhtimismudeli loomine energiaturu tingimustes arvestades info mittetäielikkust” eest;
i. Diplom Piret Villo (Tartu Ülikool) konkursitöö „Atsetogeniinide analoogide süntees. Asümmeetriline vesinikuülekanne α-amido-β-keto estritele dünaamilise kineetilise resolutsiooni teel.” eest.

5. Konkursi peapreemiad:
a. Peapreemia (3600.- eurot) Berit Aaviksoo (Tartu Ülikool) konkursitöö „Riigi otsustusruumi ahenemine: kodakondsus nüüdisaegses Euroopas” eest;
b. Peapreemia (3600.- eurot) Kaspar Valgepea (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Absoluutselt kvantitatiivsetel oomika-meetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuva Escherichia coli metabolismi kirjeldamine” eest.

6. Tänukirjad 2014. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele:
1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
a. Ülo Maiväli (Tartu Ülikool) Sille Hausenbergi konkursitöö „Ribonukleaaside RNaas R ja YbeY rollist ribosoomide lagundamisel Escherichia coli’s” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
b. Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia) Hanna-Liis Kont’i konkursitöö „Tartu Kunstimuuseumi näituseplakatid ajavahemikus 1979–1992 uue museoloogia kontekstis” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
c. Külli Habicht (Tartu Ülikool) Liina Pärismaa konkursitöö „Christoph Blumele omistatava proovijutluse autorsusest keelekasutuse põhjal” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
d. Helen Uibo (Tartu Ülikool) Liis Arrase konkursitöö „Söömistungi reguleerimise bioelektrilised korrelaadid” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
e. Andero Uusberg (Tartu Ülikool) Liis Arrase konkursitöö „Söömistungi reguleerimise bioelektrilised korrelaadid” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
f. Karl Kaupmees (Tartu Ülikool) Eno Paenurk’i konkursitöö „Happelisuse skaala laiendamine 1,2-dikloroetaanis” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
g. Ivo Leito (Tartu Ülikool) Eno Paenurk’i konkursitöö „Happelisuse skaala laiendamine 1,2-dikloroetaanis” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
h. Taavo Tenno (Tartu Ülikool) Markus Raudkivi konkursitöö „Kõrge lämmastikkoormusega reovee puhastamine deammonifikatsiooniprotsessiga” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
i. Priit Vabamäe (Tartu Ülikool) Markus Raudkivi konkursitöö „Kõrge lämmastikkoormusega reovee puhastamine deammonifikatsiooniprotsessiga” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:
a. Tiit Teder (Tartu Ülikool) Mari-Liis Viljuri konkursitöö „Raiesmikud päevaliblikate elupaigana – kas mets on levimisbarjääriks?” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
b. Tõnu Oja (Tartu Ülikool) Kertu Anni konkursitöö „Linna ja selle lähialade struktuuri kujunemine Tartu linnaregiooni näitel” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
c. Mikhail Xifaras (Sciences Po) Gustav Kalm’i konkursitöö „Paberimajanduse esteetika advokaadibüroodes” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
d. Judit Strömpl (Tartu Ülikool) Kai Maasoo konkursitöö „Söömishäireid pooldavate internetilehekülgede külastajate kogemused” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
e. Kairi Talves (Tartu Ülikool) Kai Maasoo konkursitöö „Söömishäireid pooldavate internetilehekülgede külastajate kogemused” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
f. Tatjana Dedova (Tallinna Tehnikaülikool) Inga Gromõko konkursitöö „ZnO nanovarraste elektrokeemiline sadestamine ja karakteriseerimine” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
g. Malle Krunks (Tallinna Tehnikaülikool) Inga Gromõko konkursitöö „ZnO nanovarraste elektrokeemiline sadestamine ja karakteriseerimine” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
h. Elo Kibena (Tartu Ülikool) Marek Mooste konkursitöö „Hapniku redutseerumine paksude antrakinooni kiledega ja metüülantrakinooniga modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
i. Kaido Tammeveski (Tartu Ülikool) Marek Mooste konkursitöö „Hapniku redutseerumine paksude antrakinooni kiledega ja metüülantrakinooniga modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:
a. Prasad Kaparaju (Griffith School of Engineering) Peep Pitk’i konkursitöö „Proteiini- ja rasvarikaste tahkete tapamajajäätmete anaroobne kooskääritamine: ressursi analüüs ja protsessi optimeerimine” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
b. Raivo Vilu (Tallinna Tehnikaülikool) Peep Pitk’i konkursitöö „Proteiini- ja rasvarikaste tahkete tapamajajäätmete anaroobne kooskääritamine: ressursi analüüs ja protsessi optimeerimine” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
c. Ken Dowden (University of Birmingham) Moonika Olli konkursitöö „Kreeka ‘Kultuuritõlge’ Babüloonia Teadmistest” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
d. Liina Lindström (Tartu Ülikool) Kristel Uiboaed’i konkursitöö „Verbiühendid eesti murretes” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
e. Kadri Muischnek (Tartu Ülikool) Kristel Uiboaed’i konkursitöö „Verbiühendid eesti murretes” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
f. Kai Kisand (Tartu Ülikool) Liina Tsereli konkursitöö „Monotsüütide, monotsüütidest pärinevate makrofaagide ja dendriitrakkude epigeneetilised profiilid” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
g. Pärt Peterson (Tartu Ülikool) Liina Tsereli konkursitöö „Monotsüütide, monotsüütidest pärinevate makrofaagide ja dendriitrakkude epigeneetilised profiilid” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
h. Ana Rebane (Tartu Ülikool) Liina Tsereli konkursitöö „Monotsüütide, monotsüütidest pärinevate makrofaagide ja dendriitrakkude epigeneetilised profiilid” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
i. Tõnis Kanger (Tallinna Tehnikaülikool) Artur Noole konkursitöö „Asümmeetriline organokatalüütiline 3,3’-diasendatud oksindoolide süntees” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
j. Gary B. Braun (Sanford Burnham Institute) Anne-Mari Anton Willmore’i konkursitöö „Plasmooniliselt aktiivsed lahustatavad nanoosakesed – rakku sisenemise protsessi visualiseerimiseks ja kvantiteerimiseks loodud tööriistad” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;
k. Tambet Teesalu (Tartu Ülikool) Anne-Mari Anton Willmore’i konkursitöö „Plasmooniliselt aktiivsed lahustatavad nanoosakesed – rakku sisenemise protsessi visualiseerimiseks ja kvantiteerimiseks loodud tööriistad” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

7. Tänukirjad 2014. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil peapreemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

1) Raivo Vilu (Tallinna Tehnikaülikool) Kaspar Valgepea konkursitöö „Absoluutselt kvantitatiivsetel oomika-meetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuva Escherichia coli metabolismi kirjeldamine” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
2) Kaarel Adamberg (Tallinna Tehnikaülikool) Kaspar Valgepea konkursitöö „Absoluutselt kvantitatiivsetel oomika-meetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuva Escherichia coli metabolismi kirjeldamine” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;
3) Rait Maruste (Tartu Ülikool) Berit Aaviksoo konkursitöö „Riigi otsustusruumi ahenemine: kodakondsus nüüdisaegses Euroopas” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
4) Kalle Merusk (Tartu Ülikool) Berit Aaviksoo konkursitöö „Riigi otsustusruumi ahenemine: kodakondsus nüüdisaegses Euroopas” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas.

Lisainfo:

Reet Rannik
konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
Tel 730 0332; 5347 2959
reet.rannik@etag.ee

Terje Tuisk
telefon 730 0333
mobiil 511 0356
e-post terje.tuisk@etag.ee