Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Eesti Teadusagentuuris

Isikuandmed on mistahes andmed, mille põhjal on võimalik isikut tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Reeglina töötleb Eesti Teadusagentuur isikuandmeid oma seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, eelkõige alus- ja rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimiseks, toetuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju analüüsiks, rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemise korraldamiseks, teadusuuringute tulemi avaliku kättesaadavuse ja ühiskondliku mõju analüüsiks, teaduse populariseerimiseks ning rahvusvahelise teaduskoostöö arendamiseks.

Täpsem info isikuandmete töötlemise kohta Eesti Teadusagentuuri ülesannete täitmisel on avaldatud asjaomastes alajaotustes.

Isikuandmete töötlemise ülevaade

Isikuandmete töötlemise ülevaates on välja toodud Eesti Teadusagentuuri põhiülesannete ning neid toetavate tegevuste täitmiseks töödeldavad isikuandmete liigid, nende töötlemise eesmärk, isikud, kellele andmeid edastatakse ning andmete säilitustähtajad viitena Eesti Teadusagentuuri dokumendiloetelule. Juhuslikku ning ebaolulist isikuandmete töötlust ei ole ülevaates kajastatud.

Isikuandmete töötlemise ülevaade on leitav siit.

Andmekaitse tingimused

Järgnevalt anname ülevaate, mis tingimustel töötleme Eesti Teadusagentuuris isikuandmeid:

Selgitustaotlusele ja teabenõudele vastamisel ning muus kirjavahetuses

Võlaõiguslikes lepingutes

Uurimistoetuste taotluste menetlemisel

Programmidest Mobilitas Pluss, RITA ja TeaMe+ toetuste andmisel ja muul rahastamisel

Teaduse populariseerimise konkursside läbiviimisel ja toetuste andmisel

Välisteaduskoostöö tegemisel

Eesti Teadusagentuuri tööle värbamisel

Ürituste korraldamisel

Eesti Teadusagentuuri veebilehe www.etag.ee külastamisel

Isikul on õigus igal ajal:

  • taotleda soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist;
  • esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

Andmekaitsespetsialist

Kati Uusmaa
tel 731 7342
kati.uusmaa@etag.ee