Partnerlus- ja koostöötoetused

Partnerluste ja ERA-NET ühiskonkurssidega seotud toetused

Raamprogrammis „Euroopa horisont“ on märkimisväärne osa tegevustest plaanitud läbi viia riikidevahelises koostöös, Euroopa partnerluste vormis.

Partnerluse all mõeldakse seejuures Euroopa Liidu riikide teaduse ja innovatsioonialast koostööd nii era- kui avaliku sektori partnerite vahel (sh kaasates ettevõtteid, tööstust, teadusasutusi, kohaliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi avalikke teenuseid osutavaid asutusi või kodanikuühiskonna organisatsioone) aga ka turu, regulatsioonide või poliitikate väljatöötamist ja rakendamist kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks.

Suurem osa Euroopa horisondi partnerlustest jätkab eelmises raamprogrammis Horisont 2020 või varem alanud tegevusi ning põhineb olemasolevatel võrgustikel ja koostööl. Seetõttu võivad uue raamprogrammi algusaastatel toimuvad taotlusvoorud olla veel H2020 ERA-NETtide jätkuks.

ERA-NETid – European Research Area Networks – on teadus- ja arendustegevust rahastavate asutuste võrgustikud (partnerlused), mille peamine eesmärk on teadlastele suunatud projektikonkursside korraldamine. Lisaks sellele tegeletakse tihtipeale ka laiema teadus(koos)töö koordineerimisega oma teemavaldkonnas, näiteks strateegiliste teadusplaanide, andmebaaside, valdkondlike uurimiseetika põhimõtete jms koostamisega. EL partnerluste eesmärk on aidata kaasa ELi prioriteetide saavutamisele, tegeleda programmis „Euroopa horisont” välja toodud keeruliste väljakutsetega ja tugevdada Euroopa teadusruumi (European Research Area).

Kontakt ETAGis
Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee

Balti teaduskoostöö programm Balti teaduskoostöö programm on doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini EMP finantsmehhanismidest 2014-2021 rahastatav programm, mille eesmärk on  suurendada koostööd Balti riikide ja doonorriikide teadlaste vahel. Programmil on kolm taotlusvooru: esimene avanes 25. oktoobril 2018 Eestis, teine Leedus  (2020) ja kolmas Lätis (2020).
Programmi eelarve: 23 miljonit eurot
Eesti taotlusvooru eelarve: 6 miljonit eurot
Leedu taotlusvooru eelarve: ~10 miljonit eurot
Läti taotlusvooru eelarve: 7 miljonit eurot
Programmioperaator: Haridus- ja Teadusministeerium
Programmioperaatori rakendusüksus: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Doonori programmipartner: Norra TeadusnõukoguKontakt ETAGis
Katrin Piller katrin.piller@etag.ee
NordForskEesti TAI strateegias on koostöö Põhjamaadega märgitud kui üks Eesti teaduskoostöö prioriteetidest. NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani, Soome) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärgiks on Põhjamaade teaduse kvaliteedi, mõju ja kuluefektiivsuse edendamine ning koopereerumine teaduse infrastruktuuri arendamisel.  NordForsk-i rahastatavate programmide taotlusvoorudes on loodud võimalusi osalemiseks ka Eesti teadlastele.

Kontakt ETAGis
Katrin Piller katrin.piller@etag.ee

nordforsk_for_office_documents
Riikidevahelised koostööprogrammidRiikidevahelised koostööprogrammid pakuvad erinevaid võimalusi teaduskoostöö rahastamiseks:

Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon

Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon (EMBO) on 1964. a Šveitsis loodud organisatsioon Euroopa molekulaarbioloogia-alaste uuringute arendamiseks ja koostööks. EMBO-ga on seotud European Molecular Biology Conference (EMBC), EMBO finantseerimiseks loodud valitsustevaheline organisatsioon, kuhu kuulub ka Eesti.
EMBO rahastab erinevaid molekulaarbioloogiaga tegelevatele teadlastele suunatud grante ja tegevusi. Grantide rahastamisel osaleb ka Eesti riik, rakendusasutuseks on Eesti Teadusagentuur.

Eesti esindajad EMBC-s
Maia Kivisaar maia.kivisaar@ut.ee
Toivo Räim toivo.raim@hm.ee

embo