Partnerlus- ja koostöötoetused

Partnerluste ja ERA-NET ühiskonkurssidega seotud toetused

ERA-NETid – European Research Area Networks – on teadus- ja arendustegevust rahastavate asutuste võrgustikud (partnerlused), mille peamine eesmärk on teadlastele suunatud projektikonkursside korraldamine. Lisaks sellele tegeletakse tihtipeale ka laiema teadus(koos)töö koordineerimisega oma teemavaldkonnas, näiteks strateegiliste teadusplaanide, andmebaaside, valdkondlike uurimiseetika põhimõtete jms koostamisega. EL partnerluste eesmärk on aidata kaasa ELi prioriteetide saavutamisele, tegeleda programmis „Euroopa horisont” välja toodud keeruliste väljakutsetega ja tugevdada Euroopa teadusruumi (European Research Area).

Kontakt ETAGis
Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee

Mobilitas Pluss partnerlus- ja koostöötoetused 

Mobilitas+ EL

Balti teaduskoostöö programm 

Balti teaduskoostöö programm on doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini EMP finantsmehhanismidest 2014-2021 rahastatav programm, mille eesmärk on  suurendada koostööd Balti riikide ja doonorriikide teadlaste vahel. Programmil on kolm taotlusvooru: esimene avanes 25. oktoobril 2018 Eestis, teine Leedus  (2020) ja kolmas Lätis (2020).
Programmi eelarve: 23 miljonit eurot
Eesti taotlusvooru eelarve: 6 miljonit eurot
Leedu taotlusvooru eelarve: ~10 miljonit eurot
Läti taotlusvooru eelarve: 7 miljonit eurot
Programmioperaator: Haridus- ja Teadusministeerium
Programmioperaatori rakendusüksus: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Doonori programmipartner: Norra Teadusnõukogu

Kontakt ETAGis
Katrin Piller katrin.piller@etag.ee

NordForsk

Eesti TAI strateegias on koostöö Põhjamaadega märgitud kui üks Eesti teaduskoostöö prioriteetidest. NordForsk on Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Taani, Soome) teaduse ja teaduspoliitika arendamise platvorm, mille eesmärgiks on Põhjamaade teaduse kvaliteedi, mõju ja kuluefektiivsuse edendamine ning koopereerumine teaduse infrastruktuuri arendamisel.  NordForsk-i rahastatavate programmide taotlusvoorudes on loodud võimalusi osalemiseks ka Eesti teadlastele.

Kontakt ETAGis
Katrin Piller katrin.piller@etag.ee

nordforsk_for_office_documents
Riikidevahelised koostööprogrammid

Riikidevahelised koostööprogrammid pakuvad erinevaid võimalusi teaduskoostöö rahastamiseks:

Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon

Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon (EMBO) on 1964. a Šveitsis loodud organisatsioon Euroopa molekulaarbioloogia-alaste uuringute arendamiseks ja koostööks. EMBO-ga on seotud European Molecular Biology Conference (EMBC), EMBO finantseerimiseks loodud valitsustevaheline organisatsioon, kuhu kuulub ka Eesti.
EMBO rahastab erinevaid molekulaarbioloogiaga tegelevatele teadlastele suunatud grante ja tegevusi. Grantide rahastamisel osaleb ka Eesti riik, rakendusasutuseks on Eesti Teadusagentuur.

Eesti esindajad EMBC-s
Maia Kivisaar maia.kivisaar@ut.ee
Toivo Räim toivo.raim@hm.ee

 

embo
BONUS

BONUS on Läänemere teemaline programm, mille institutsionaalseks korraldajaks on ühendus BONUS EEIG, kes esindab kümmet teadust rahastavat organisatsiooni üheksast Läänemere-äärsest riigist – Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi.
Programmi BONUS ellukutsumise aluseks on Euroopa Liidu asutamisakti artikkel 185 ja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu otsus nr 862/2010/EU 22. septembrist 2010.

bonus