Programmid

SA Eesti Teadusagentuur viib ellu Euroopa eelarveperioodide 2014-2020 ja 2021-2027 struktuuritoetuste teadus- ja arendustegevuse ning teaduse populariseerimise programme.

RITA+ peamised eesmärgid hõlmavad avaliku sektori võimekuse suurendamist nutika spetsialiseerumise valdkondades, teadus- ja arendustegevuse tulemuste integreerimist poliitikakujundamisse ning ühiskonna väljakutsete lahendamist. Lisaks on eesmärgiks tõsta avaliku sektori rolli Eesti teadus- ja arendustegevuse suunamisel, toetada oluliste teadus- ja arendussuundade arengut ning parandada avaliku sektori töötajate pädevust nõustamisel ja poliitikakujundamisel, edendades nii nende siseriikliku kui ka rahvusvahelist koostööd. Programmi fookuses on ka erialaliitude arendusnõunike pädevuse tõstmine teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ning nende siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

ResTA toetab ettevõtete vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maavarade väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Sel moel suureneb sidusus teadus- ja arendustegevuse ning Eesti ja Euroopa majanduskasvu vahel.

Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum on riikliku TAIE arengukava üks fookuseid. Selle üks lähtekoht on vajadus teha arukaid valikuid ja koondada tegevusi ning rahastust valdkondadele, mis aitaksid kõige paremini teadustulemuste toel ja erinevate osaliste koostöös luua lahendusi ühiskonna väljakutsetele. Üks eelisarendatav valdkond on elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum, mis hõlmab keele- kultuuri-, hariduse ja ühiskonna protsesside valdkondi.

TeaMe 3.0 viib ellu loodus-, täppisteadusi, tehnoloogiat ja inseneeriat (LTT) populariseerivaid tegevusi.

Mobilitas 3.0 aitab kaasa Eesti teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamisele, selle kõrgetasemelisuse ja konkurentsivõime tugevdamisele ning teaduse rahvusvahelistumisele. Programmi tulemusel on kasvanud Eesti teaduse tipptase ning suurenenud Eesti osalejate hulk Euroopa Liidu raamprogrammi algatustes.