Programmid

 

SA Eesti Teadusagentuur viib ellu teadus- ja arendustegevuse ning teaduse populariseerimise programme ja toetusmeetmeid:

Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum on riikliku TAIE arengukava üks fookuseid. Selle üks lähtekoht on vajadus teha arukaid valikuid ja koondada tegevusi ning rahastust valdkondadele, mis aitaksid kõige paremini teadustulemuste toel ja erinevate osaliste koostöös luua lahendusi ühiskonna väljakutsetele. Üks eelisarendatav valdkond on elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum, mis hõlmab keele- kultuuri-, hariduse ja ühiskonna protsesside valdkondi.

Mobilitas 3.0 aitab kaasa Eesti teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamisele, selle kõrgetasemelisuse ja konkurentsivõime tugevdamisele ning teaduse rahvusvahelistumisele. Programmi tulemusel on kasvanud Eesti teaduse tipptase ning suurenenud Eesti osalejate hulk Euroopa Liidu raamprogrammi algatustes.

RITA+ peamised eesmärgid hõlmavad avaliku sektori võimekuse suurendamist nutika spetsialiseerumise valdkondades, teadus- ja arendustegevuse tulemuste integreerimist poliitikakujundamisse ning ühiskonna väljakutsete lahendamist. Lisaks on eesmärgiks tõsta avaliku sektori rolli Eesti teadus- ja arendustegevuse suunamisel, toetada oluliste teadus- ja arendussuundade arengut ning parandada avaliku sektori töötajate pädevust nõustamisel ja poliitikakujundamisel, edendades nii nende siseriikliku kui ka rahvusvahelist koostööd. Programmi fookuses on ka erialaliitude arendusnõunike pädevuse tõstmine teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ning nende siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

TeaMe 3.0 viib ellu loodus-, täppisteadusi, tehnoloogiat ja inseneeriat (LTT) populariseerivaid tegevusi.

Temaatilised teadus- ja arendusprogrammid (TemTA) toetavad ettevõtete ja avaliku sektori asutuste vajadusest lähtuvaid teadusprojekte digilahenduste, tervise-, kohalike ressursside väärindamise ja energiavaldkonnas ning teadlaste, ettevõtete ja avaliku sektori asutuste vahelist koostööd.