Programmid

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

SA Eesti Teadusagentuur viib ellu Euroopa eelarveperioodi 2014-2020 struktuuritoetuste teadus- ja arendustegevuse ning teaduse populariseerimise programme.

RITA vahendusel toetab Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist. Eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel.

ResTA toetab ettevõtete vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maavarade väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Sel moel suureneb sidusus teadus- ja arendustegevuse ning Eesti ja Euroopa majanduskasvu vahel.

Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum on riikliku TAIE arengukava üks fookuseid. Selle üks lähtekoht on vajadus teha arukaid valikuid ja koondada tegevusi ning rahastust valdkondadele, mis aitaksid kõige paremini teadustulemuste toel ja erinevate osaliste koostöös luua lahendusi ühiskonna väljakutsetele. Üks eelisarendatav valdkond on elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum, mis hõlmab keele- kultuuri-, hariduse ja ühiskonna protsesside valdkondi.

Mobilitas Pluss soodustab teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust, järelkasvu ja rahvusvahelist koostööd.

NUTIKAS toetab ettevõtetele vajalike rakendusuuringute läbiviimist nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

TeaMe+ raames viib Eesti Teadusagentuur koos partneritega ellu loodus-, täppis- ja tehnikateadusi ning tehnoloogiat (LTT) populariseerivaid tegevusi. TeaMe+ partnerid on Teaduste Akadeemia ja Eesti Meediaettevõtete Liit.