TeaMe 3.0

TeaMe 3.0 – teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine

TeaMe 3.0 on Euroopa Liidu kaasrahastatav meede, millega toetatakse teadusliku maailmavaate laiapindset kajastamist ning loodus- ja täppisteaduste (LTT) populariseerimist.

Meetme eesmärk on soodustada ühiskonnas teadlikkust teadusteemadest ja seeläbi kujundada positiivset suhtumist teadusesse. Selleks võimendatakse teadlaskonna ning ühiskonna omavahelist dialoogi ja tõstetakse noorte teadlaste osalust selles. Meedias suurendatakse teaduse ning tehnoloogia nähtavust noortele.

Programmi tegevused toetavad teaduskommunikatsioonialase pädevuse ja teadusmeedia kvaliteedi parendamist nii ajakirjanike, teadusasutuste, kommunikatsioonispetsialistide kui ka teadlaste hulgas. Ettevõtete, teadus- ning haridusasutuste vahelise koostöö soodustamine arendab LTT valdkonna pädevusi, nagu karjäärispetsialistide teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast tõstab nende nõustamispädevusi. Uurimusliku õppe toetamine jätkub uurimistööde koordinaatorite koolitamisega.

Tegevuste tulemusena:

  • suureneb Eesti inimeste (eriti laste ja noorte) teadlikkus teadus- ja arendustegevuse olulisusest;
  • on teadustegevuse väärtus ning kasulikus Eesti inimestele (eriti lastele ja noortele) selgem ning oluliselt kasvab teaduse roll otsuse tegemisel;
  • on lapsed ja noored teadlikumad teadlase ning inseneri elukutsest ja töö sisust;
  • on vähenenud sooline lõhe LTT valdkonnas õppimise valinud noorte vahel;
  • on paranenud uurimistööde koordinaatorite pädevus uurimistööde juhendamisel ning selle tulemusena on kasvanud uurimistööde atraktiivsus õpilaste hulgas.

Programmi eelarve on 7 004 764 eurot ja abikõlblikkuse periood on 01.07.2023–31.08.2029.

Siit leiad „Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine (TeaMe 3.0)“ toetuse andmise tingimused.

Meetme raames viiakse ellu 4 erinevat tegevust.

Kujundame teaduslikku maailmavaadet ja hoiame karjäärispetsialiste kursis LTT erialadega.  Tegevuse raames korraldame karjäärinõustajate võrgustikule seminare ning koostööüritusi. Võrgustiku kaudu jagame infot ja materjale ning tutvustame parimaid praktikaid. Tegevuse tulemusena tõstetakse õpilaste teadlikkust LTT ning insenerinduse valdkonna vastu.

Pakume tuge uurimusliku õppe juhendajatele. Tegevuse raames korraldame uurimistööde koordinaatoritele seminare, mille raames arendame tehnoloogiaalast kirjaoskust ja loovust ning jagame parimaid praktikaid.

Tegevuse elluviija loob ja korraldab uurimistöid tegevatele lastele ning noortele ja nende õpetajatele-juhendajatele iga-aastase õpilaste teadusfestivali. Selle eesmärk on pakkuda võimalust kogemuste vahetamiseks ning tõsta noorte enesekindlust oma uurimisprobleemiga tegemisel.

Edendame teaduskommunikatsiooni ja teaduse populariseerimist. Kutsume kokku TeaMe 3.0 rakkerühma, et jagada parimaid praktikaid ning teha koostööd võrgustiku liikmete vahel. Tegevuse raames arendatakse teaduskommunikatsioonialaseid oskusi, et teadlased ja ajakirjanikud jõuaksid teadusinfoga laiema avalikkuseni. Kommunikaatoritele ning teaduse populariseerijatele korraldame suvekooli ja teaduskommunikatsiooni konverentsi.

 

Kontakt ja lisainfo:

Kaidi Meus
TeaMe3.0 programmijuht
5359 1626
kaidi.meus@etag.ee