Elujõulise Eesti fookusvaldkonna toetamine

Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum on riikliku teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava üks fookusvaldkond. TAIE arengukava üks lähtekoht on vajadus teha arukaid valikuid ja koondada tegevusi ning rahastust valdkondadele, mis aitaksid kõige paremini teadustulemuste toel ja erinevate osaliste koostöös luua lahendusi ühiskonna väljakutsetele. Selleks kinnitati arengukavas valdkonnad, mida riik eelisarendab ning täiendavalt toetab. Üks eelisarendatav valdkond on elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum, mis hõlmab keele- kultuuri-, hariduse ja ühiskonna protsesside valdkondi. 

Eesti Teadusagentuur korraldab 2024. aastal kolm taotlusvooru, mis panustavad eesti keele ja kultuuri alase teadus- ning arendustegevuse toetamisse: 

  • Kultuuriministeeriumi loovuurimuse programmi taotlusvoor, voor avatud 19. juunist kuni 26. augustini; 
  • Kultuuriministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogramm 2023–2026“ taotlusvoor, voor avatud 9.septembrist kuni 11. oktoobrini; 
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027“ taotlusvoor, voor avatud 9. septembrist kuni 11. oktoobrini. 

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis. Loe voorude kohta lähemalt: 

Kultuuriministeeriumi loovuurimuse programm
Kultuuriministeeriumi Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogramm
Haridus- ja Teadusministeeriumi programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul“ 

Toetatud projektid

Taotluse nr Toetuse saaja Uurimisprojekti nimetus Vastutav täitja Partner(id) Maht Projekti periood
KUM-TA7 Eesti Rahva Muuseum Eesti agraarne diasporaa asunduskolonialistlikus perspektiivis. Eestlased Kaukaasias. Aivar Jürgenson 50 000 01.01.2024–31.12.2024
KUM-TA31 Tartu Ülikool Naised Tartu ülikoolis 1919. aastani Janet Laidla 50 000 01.01.2024– 31.12.2024
KUM-TA35 Tartu Ülikool Digiloom. Loomakujutised Eesti keskaja ja varauusaja kultuuripärandis Anu Mänd 50 000 01.01.2024– 31.12.2024
KUM-TA32 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Seto lauluviiside tüpoloogia: teadusliku ja rakendusliku elektroonilise ressursi loomine Žanna Pärtlas Eesti Kirjandusmuuseum 80 000 01.01.2024– 31.12.2024
KUM-TA6 Tartu Ülikool Kestliku looduskasutuse kultuurifitrid ja neile vastavad tulevikuvisioonid Eestis Asko Lõhmus 80 000 01.01.2024– 31.12.2024
KUM-TA8 Tartu Ülikool Kohaliku ja võõra integratsioon Eesti kultuuripärandis: eliidikultuuri kujunemise alused 13.-14. sajandil Anti Selart 80 000 01.01.2024– 31.12.2024
KUM-TA45 Tallinna Ülikool Säilenõtkus kultuuriteenuste ja kogukondlike praktikate kaudu Tarmo Pikner 80 000 01.01.2024– 31.12.2024
KUM-TA4 Tallinna Ülikool Kaotatud ja leitud minevik: arheoloogiline informatsioon maastikul, andmekogudes ning inimeste kasutuses Tuuli Kurisoo Tartu Ülikool 110 000 01.01.2024–31.12.2026
KUM-TA48 Eesti Kunstiakadeemia Monumendi uued raamid: dissonantse pärandi ümbermõtestamine ja juhtumiuuringud Linda Kaljundi Tallinna Ülikool 110 000 01.01.2024–31.12.2026
KUM-TA30 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti regilaul: koguteos Mari Sarv Tartu Ülikool 110 000 01.01.2024–31.12.2026
KUM-TA43 Eesti Rahva Muuseum Digitaalne kultuuripärand kui ühiskondlik ressurss Pille Runnel Tallinna Ülikool 110 000 01.01.2024–31.12.2026

Number Vastutav täitja Asutus Projekt Rahastus Kestus
EKKD-TA3 Maria Reile Tartu Ülikool Inimese ja süsteemi vaheline suhtlus digikeskkonnas – pisitekstide mõju kasutajale 80 000 01.01.2024–31.12.2027
EKKD-TA23 Ann Veismann Tartu Ülikool Ühiskondlikult oluliste teemade metafoorne mõtestamine ja eesti mõistemetafooride andmebaas 80 000 01.01.2024–31.12.2027
EKKD-TA9 Ragnar Saage Tartu Ülikool Raua päritolu määramise alusuuring Eestis 80 000 01.01.2024–31.12.2025
EKKD-TA7 Anton Malmi Tartu Ülikool Eesti L2 häälduse verifitseerija loomine ja mobiilirakenduse SayEst arendamine 80 000 01.01.2024–31.12.2026
EKKD-TA17 Marika Mägi Tallinna Ülikool Infokeskus Saaremaa varasemast ajaloost 80 000 01.01.2024–31.12.2027
EKKD-TA2 Liina Lindström Tartu Ülikool Eesti keele morfosüntaktiline varieerumine 170 000 01.01.2024–31.12.2027
EKKD-TA6 Pärtel Lippus Tartu Ülikool Liigutustest kõneni: suulise eesti keele multimodaalne analüüs 170 000 01.01.2024–31.12.2027
EKKD-TA10 Aigi Rahi-Tamm Tartu Ülikool Infoeraldus ajalooliste institutsioonide protokollide (1880–1940) näitel 170 000 01.01.2024–31.12.2027
EKKD-TA16 Virve-Anneli Vihman Tartu Ülikool Digiajastu keel: suulised ja tšätivestlused 170 000 01.01.2024–31.12.2027

 

Kontakt

Mariann Proos
TAIE fookusvaldkonna koordinaator (Elujõuline Eesti)
mariann.proos@etag.ee
5199 7098