Avatud teadus

Avatud teaduse eesmärk

Avatud teaduse mõiste tähistab vaba juurdepääsu elektroonilisele teadusinformatsioonile, esmajoones publikatsioonidele ning teadusandmetele, mille loomise ja avaldamiseks on kasutatud avalikke vahendeid. Vabalt kättesaadav teadusinformatsioon muudab teadustöö tõhusamaks ja kiiremaks – väheneb vajadus töö dubleerimiseks, samade alusandmetega saab rohkem tulemusi ning tulemuste nähtavus ja viidatavus on sageli suurem. Andmete kättesaadavus suurendab ka teadustöö läbipaistvust ning toetab seeläbi kvaliteeti. Samavõrd oluline on ka tagasiside riigile ja ühiskonnale ning laiemad võimalused teadusteabe kasutamiseks hariduses, harrastusteaduses ning riigisektoris, kus konventsionaalsed teadusajakirjad on enamasti kättesaamatud. Avatud teaduse ideoloogial on majanduslik efekt ja innovatsiooni soodustav mõju.

2015. a moodustati Eesti Teadusagentuuri juurde avatud teaduse ekspertkomisjon, mis on koostanud avatud teaduse põhimõtete ja poliitikasoovituste dokumendi. Tegemist on valdkonna süstemaatilise käsitlusega, mis tutvustab avatud teaduse põhimõtteid, toob välja olulisemad poliitikavalikud ning võimalikud tegevused. Dokumendi eesmärk on luua ühine raamistik avatud teaduse käsitlemiseks Eestis ning aidata kaasa riikliku strateegia ja institutsionaalsete poliitikate väljakujundamisele.

Uuringud

2017.a viidi läbi kaks avatud teaduse uuringut, mida koordineerisid Tartu Ülikool ning Tallinna Ülikool koos Eesti Teaduste Akadeemiaga. Tartu Ülikooli uuring keskendus avatud teaduse õiguslikele ja majanduslikele aspektidele. Tallinna Ülikooli ja Eesti Teaduste Akadeemia uuringu eesmärgiks oli esitada alusmaterjal, mille abil saaks mõtestada ja kirjeldada avatud teaduse suundumuste tähendust, võimalikkust ja potentsiaali Eesti riigi ja teaduse arenguvajaduste kontekstis. Mõlemad uuringud sisaldavad muuhulgas ka praktilisi soovitusi seoses avatud teaduse poliitika elluviimisega Eestis. Uuringuid rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist “Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise (RITA)” tegevuse 4 raames.

Kelli, A., Mets, T., Vider, K., Kull, I. (2017) Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine. Tartu: Tartu Ülikool

Toom, K., Olesk, A., Ruusalepp, R., Kaal, E., Mandre, S., Vaikmäe, R. (2017) Avatud teadus Eestis ja Euroopas: võimalikkus ja potentsiaal sidusgruppide vaates. Tallinn: Tallinna Ülikool ja Eesti Teaduste Akadeemia

Toimunud üritused

Seminar „Teadusandmed: kellele ja milleks?“ 17.10.2014

Seminar „Avatud teaduse poliitika arengutest Eestis“ 27.10.2015

Seminar „Avatud teadus Eestis: poliitikasoovitused ja tagasiside“ 13.05.2016

Seminar „Open Research Data – The FAIRest Data is the Future of Science“ 20.04.2017

 

Kontakt
Marko Piirsoo
Strateegilise analüüsi osakonna juhataja
Tel 5553 5770
marko.piirsoo@etag.ee