Avatud teadus “Euroopa horisondis”

Uuel EL-i teaduse- ja innovatsiooniprogrammi perioodil „Euroopa horisont“ (2021-2027) paneb Euroopa Komisjon eraldi rõhku avatud teaduse printsiipide rakendamisele programmist rahastatavas teadustöös. Eesmärk on printsiipe edendada ka laiemalt kogu Euroopa teadusruumis.

Euroopa Komisjon on seisukohal, et avatud teaduse tavade järgimine tõstab teaduse ja innovatsiooni kvaliteeti ja tõhusust ning aitab aktiivsemalt kaasata ühiskonnaliikmeid.

Seetõttu on EK ootus, et programmi raames loodud teaduspublikatsioonidele peaks olema vahetu avatud juurdepääs. Toetusesaajad peavad säilitama piisavad intellektuaalomandi õigused, et vastata avatud juurdepääsu nõuetele.

Andmete jagamisel järgitakse printsiipi „nii avatult kui võimalik, nii suletult kui vajalik“. Selleks oodatakse, et projekte saadab kõikehõlmav andmehalduskava leitavate, juurdepääsetavate, koostalitlusvõimeliste ja taaskasutatavate (teadus-)andmetega ümberkäimiseks.

Selleks on loodud tööprogrammides eraldi stiimuleid avatud teaduse tavade järgimiseks (nt kodanike kaasamise või Euroopa avatud teaduse pilve kasutamise nõue mõnel puhul); printsiipide rakendamise plaani hinnatakse juba taotlusprotsessis; toetatakse väikses mahus ka rahaliselt avatud teaduse printsiipide rakendamise, seonduvate poliitikameetmete edendamist.

Euroopa Komisjon avas 2021. aasta märtsis avatud juurdepääsuga teadusartiklite platvormi Open Research Europe (ORE), kuhu oodatakse raamprogrammide Horisont 2020 ja “Euroopa horisondi” projektide raames valminud teadustöid. Platvorm on olemuselt ajakiri varem avaldamata teadustekstide jaoks. Uurimus peab olema saanud toetust ühel kahest eelnimetatud raamprogrammi perioodist (vähemalt üks autoritest peab olema kaasatud sellisesse projekti). Artikleid saab avaldada ka pärast vastava grandi lõppemist.

ORE on usaldusväärne, retsenseerimisega kirjastusteenus, kus lubatakse kiiret avaldamisaega. Sooviga edendada avatud teaduse põhimõtete rakendamist ja teaduslikku läbipaistvust, avaldatakse artiklid kohe ning seejärel saadetakse need avatud retsenseerimisele. Retsensentide nimed ja nende retsensioonid on avalikud ja samuti tsiteeritavad. Mõõdikute abil jälgitakse pidevalt ka väljaannete teaduslikku ja sotsiaalset mõju.

Artikleid oodatakse kõigist teadusvaldkondadest ning sobivad erinevad kirjutised, sh nii uurimisartiklid, metoodikate tutvustused, esseed. Open Research Europe'is avaldamine on vabatahtlik. Kuna Euroopa Komisjon katab kõik kulud, puudub autoritasu. Avaldatud publikatsioonid vastavad automaatselt programmide “Horisont 2020” ja “Euroopa horisont” avatud juurdepääsu nõuetele. Platvormil rakendatakse rangeid standardeid, mida jälgib rahvusvaheline teaduslik nõukogu.

Otseviited:

Open Research Europe´i veebileht, sealhulgas juhend, kuidas valmistada ette artiklid ja muud andmed platvormile esitamiseks.

Twitteri konto @OpenResearch_EU

Uudiskiri

YouTube'i õppevideod

Open Science in Horizon Europe: publications & Open Research Europe, Victoria Tsoukala:

https://www.youtube.com/watch?v=pxVudlfSjxQ;

„Avatud juurdepääs publikatsioonidele“, Marika Meltsas:

https://www.youtube.com/watch?v=rtEFfRo_DAA

Research Data management in Horizon Europe, Victoria Tsoukala;
„Avatud teadus. Andmehaldusplaan. Andmerepositooriumid. Teadusandmete avaldamine.“ Tiiu Tarkpea.
https://youtu.be/KF7b9sa3F_c

Kontakt:

Siiri Kolka
Siiri.Kolka@etag.ee