Mobiilsustoetused

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist.

Kohanemistoetus

Toetakse Eesti teadus- ja arendusasutusi teadlaste värbamisel väljaspool Eestit.

Eestist välisriiki mineva järeldoktori grant (PUTJD)

Toetatakse Eestis doktorikraadi omandanud isikute teadlaskarjääri alustamist välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.

Sissetulev järeldoktoritoetus

Toetatakse välisriigis doktorikraadi kaitsnud teadlaste Eestisse järeldoktorantuuri tulemiseks.

Tagasipöörduva teadlase toetus

Toetatakse väljaspool Eestit töötanud Eesti kodanikest või endistest/praegustest Eesti residentidest teadlaste tagasipöördumist Eestisse. Eeltingimusteks on välisriigis läbitud järeldoktorantuur või vähemalt samal tasemel tehtud teadustöö.

Raamprogrammi “Euroopa horisont” mobiilsuse toetusmeetmed

Marie Skłodowska-Curie (MSCA) meetmete eesmärk on toetada teadlaste oskuste ja karjääri arengut andes teadlastele võimaluse saada kogemusi eri riikides ja sektorites.

Riikidevahelised koostööprogrammid

Riikidevahelised koostööprogrammid pakuvad erinevaid võimalusi teadlaste mobiilsuse rahastamiseks:

SekMo – sektoritevahelise mobiilsuse toetusmeede

Meetme eesmärk on teadlaste ja tippspetsialistide liikumise kaudu suurendada koostööd akadeemilise ja mitte-akadeemilise sektori vahel, mis võimaldab:

  1. Palgata teadlast ettevõttesse või avaliku sektori asutusse (teostamaks rakendusuuringut või eksperimentaalarenduse projekti);
  2. Siirduda tippspetsialistil ettevõttest või avalikust sektori asutusest ülikooli, rakenduskõrgkooli või teadusasutusse (teostamaks õpet-, teadus- või innovatsioonitegevusi, tehnoloogiasiiret);
  3. Palgata ettevõttel või avaliku sektori asutusel teadmussiirdedoktoranti (doktoritöö teema lähtub tööandja tegevusest).

Mobilitas 3.0 mobiilsustoetused

 

Kontakt
Allan Padar
Teadlasmobiilsuse valdkonna juht
Tel 5686 6722
allan.padar@etag.ee