Mobiilsustoetused

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist.

Personaalse uurimistoetuse järeldoktori grant

Toetatakse Eestis doktorikraadi omandanud isikute teadlaskarjääri alustamist välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.

Sissetulev järeldoktoritoetus

Toetatakse välisriigis doktorikraadi kaitsnud teadlaste Eestisse järeldoktorantuuri tulemiseks.

Tagasipöörduva teadlase toetus

Toetatakse väljaspool Eestit töötanud Eesti kodanikest või endistest/praegustest Eesti residentidest teadlaste tagasipöördumist Eestisse. Eeltingimusteks on välisriigis läbitud järeldoktorantuur või vähemalt samal tasemel tehtud teadustöö.

Raamprogrammi “Euroopa horisont” mobiilsuse toetusmeetmed

Marie Skłodowska-Curie (MSCA) meetmete eesmärk on toetada teadlaste oskuste ja karjääri arengut andes teadlastele võimaluse saada kogemusi eri riikides ja sektorites.

Riikidevahelised koostööprogrammid

Riikidevahelised koostööprogrammid pakuvad erinevaid võimalusi teadlaste mobiilsuse rahastamiseks:

SekMo – sektoritevahelise mobiilsuse toetusmeede

  • Sektoritevahelise mobiilsuse toetus – toetus doktorikraadiga teadlase töölevõtmiseks eraettevõttesse või avaliku sektori asutusse, eesmärgiga seal läbi viia rakendusuuringut või tootearendust.

Mobilitas Pluss mobiilsustoetused

** Mobilitas Pluss programmist rohkem taotlusvoore ei korraldata.

Varasemad lõppenud mobiilsustoetused:

Programmi ERMOS (Estonian Research Mobility Scheme, 2010-2014) eesmärgiks oli arendada ja mitmekesistada Eesti teadlaspotentsiaali rahvusvahelise teadlasmobiilsuse ja kogemuste vahetamise kaudu ning toetada noorte teadlaste (45) teadlaskarjääri kujunemist. ERMOS-t kaasrahastas Euroopa Liit 7RP Marie Curie COFUND skeemi raames.

Teadlasmobiilsuse programmist “Mobilitas” 2008-2015 (mida Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastati kuni 85% ulatuses) said järeldoktorid (127) ja tippteadlased (18) taotleda grante teadustööks Eestis ja vähesel määral välisriikides.

University College London (UCL SSEES). School of Slavonic and East European Studies, University College London (SSEES UCL) külalisteadlase programmi eesmärk oli toetada kõigi humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna noorte doktorikraadiga teadlaste rahvusvahelist suhtlust ja mobiilsust koostöö kaudu juhtivates kõrgetasemelistes teadusgruppides.

Kontakt
Allan Padar
Teadlasmobiilsuse valdkonna juht, Mobilitas Pluss programmi juht
Tel 5686 6722
allan.padar@etag.ee