Teaduseetika

Eesti Teadusagentuur peab avalikes huvides tegutseva riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks asutatud sihtasutusena oma kohuseks järgida ja propageerida teaduseetika põhimõtteid ning edendada teaduse head tava. ETAG panustab kõigis oma tegevustes sellesse, et teaduses osalejate tegevus ja kõik teaduses toimuv oleks usaldusväärne nii teadlaste kui kogu ühiskonna jaoks.

ETAGi seisukohad AI kasutamisel

Eesti Teadusagentuuri AI seisukoht (2024)

Eesti teaduseetika materjalid

Hea teadustava (2017)

Eesti Teadlaste Eetikakoodeks (2002)

Euroopa teaduseetika materjalid

Eetikanõuded „Euroopa horisondis“ (2022)

Eetikanõuded „Euroopa Horisondis“. Korduma kippuvad küsimused. (2022)

Soovitused teaduseetika rikkumiste uurimiseks (2019)

Euroopa teaduseetikakoodeks (2017)

Ülevaade Euroopa teaduseetika põhimõtetest (2017)

Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhend (2006)

Rahvusvahelised teaduseetika kokkulepped ja soovitused

Üleilmne käitumiskoodeks teadustööks väheste ressurssidega piirkondades (2018)

Montreali deklaratsioon teaduse usaldusväärsusest piiriüleses koostöös (2013)

Singapuri deklaratsioon (2010)

Juhendmaterjal COVID-19 pandeemia osas

Teadus- ja inimuuringute eetiliste põhimõtete järgimine pandeemia eriolukorras (2020)

Euroopa Teaduseetika Büroode Võrgustiku (ENRIO) avaldus teaduseetika olulisusest COVID-19 pandeemia ajal (inglise keeles) (2020)

 

Koostöö Euroopa organisatsioonidega

Science Europe

ETAG on esindatud Science Europe Euroopa teaduseetika töörühmas.

Töörühma ühistööna valminud dokumendid:

Survey Report: Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations (2016)

Workshop Report: Advancing Research Integrity Practices and Policies: From Recommendation to Implementation (2016)

Research Integrity in the European Policy Landscape – Open Letter by Science Europe Governing Board (2016)

Seven reasons to care about integrity in research (2015)

Briefing_Paper_Research_Integrity (2015)

 

ETAG osaleb Euroopa Teaduseetikabüroode Võrgustiku ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) võrgustiku töös.

 

ETAGi korraldatud teaduseetika seminarid

6. juuni 2014 “Lubatud ja lubamatu teaduses”

31. oktoober 2014 “Teadustöö ja eetika”

17. -18. september 2015 „Hea teadustava“