Rahastamine

Eesti Teadusagentuur (ETAG) annab välja ja vahendab konkurentsipõhiseid uurimistoetusi.
Suurim rahastamisinstrument, mille eest Eesti Teadusagentuur vastutab, on personaalne uurimistoetus.

Toetame tippteadlasi, kes on tulnud välismaalt tööle Eesti teadus- ja arendusasutusse, et luua siin oma uurimisrühm, ning Eestisse tagasipöörduvaid teadlasi, kes soovivad asuda taas tööle Eesti teadus- ja arendusasutuses või ettevõttes (Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt kaasrahastatud Mobilitas Pluss  programmist; 2014–2020 toetati programmist ka järeldoktoreid)

Rahvusvahelise koostöö projekte rahastab ETAG bilateraalsete (PARROT programm Prantsusmaaga, Taiwani Riikliku Teadusnõukogu ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu) ja  üleeuroopaliste initsiatiivide (ERA-NET, EMBO) raames.

Euroopa Teadusruumi võrgustike (ERA-NET Cofund) raames rahastatakse Eesti teadlastele osalust temaatilistes projektides. Regionaalseks koostööks mõeldud Balti Teaduskoostöö programm rahastab Balti riikide ning Norra, Islandi ja Liechtensteini teadlaste koostööprojekte.

Rakendusuuringuid rahastame lisaks personaalsetele uurimistoetustele kahe täiendava meetme abil:

  • RITA programmist toetatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist, et suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel.
  • NUTIKAS ehk nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade rakendusuuringute toetus aitab ettevõtetel tellida vastavaid uuringuid ja tootearendusprojekte avalikelt teadus- ja arendusasutustelt. NUTIKAS oli avatud 4. jaanuarist 2016 kuni 30. septembrini 2020 ja praeguseks on taotlemine lõppenud.