Ettevõtted

Eesti Teadusagentuur toetab teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete koostööd mitmel moel.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetuse meede – SekMo

Toetus magistrikraadiga teadlase töölevõtmiseks eraettevõttesse või avaliku sektori asutuse, eesmärgiga seal läbi viia rakendusuuringut või tootearendust. Eeltingimuseks on teadlase varasem teadus- ja arendustöö kogemus või magistrikraadi kaitsmine mitte hiljem kui kolm aastat enne taotluse esitamist. Meetme eesmärk on tuua era- ja avaliku sektori asutustesse vähemalt 40 teadlast.

Ettevõtted raamprogrammis “Euroopa horisont” 2021-2027

Raamprogrammi “Euroopa horisont” taotlusvoorudes on oodatud osalema nii idufirmad, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), kui ka suurtööstused. “Euroopa horisondis” on ettevõtetel võimalik osaleda erinevate meetmete kaudu.

Täpsemat informatsiooni saab “Euroopa horisondi” valdkonna konsultantidelt.

Teadlase kaasamine ettevõtte töösse Mobilitas Pluss toetustega

Eesti Teadusagentuuri jagatavad mobiilsustoetused võimaldavad ettevõtte töösse kaasata välisteadlasi või Eesti teadlasi, kes on välismaal kogemusi omandanud. Selleks võib kasutada kas Mobilitas Pluss järeldoktoritoetust või tagasipöörduva teadlase toetust.

Teadustöötaja otsimisel välisriigist on abiks EURAXESSi võrgustik

Eesti Teadusagentuur koordineerib Eesti EURAXESSi võrgustiku tööd.

EURAXESS Jobs – töövahendusportaal on abiks välisriigist teadustöötaja leidmisel. Selleks tuleb lehel oma ettevõte registreerida ning sisestada teadlasele mõeldud töökoha kuulutus. Samuti saab otsida sobivaid kandidaate teadlaste hulgast, kes on samas keskkonnas sisestanud oma CV.

EURAXESS.ee – annab ingliskeelse ülevaate materjalidest, mis on seotud välisteadlase Eestisse tööle võtmisega.

Ettevõtete ja koolide koostöö arendamine

Üle Euroopa peetakse haridussüsteemide nõrkuseks nn reaalse elu vähest seostatust haridusega – koolis õpitavaid teoreetilisi teadmisi ei osata seostada päriseluliste protsessidega, õpilastel puudub piisav info, et pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist teha teadlikke valikuid oma edasise haridustee osas, mis seoks nii nende huvid kui ka võimed ühiskonna vajadustega.

Selleks, et õpitavat igapäevaeluga enam siduda ning õppimist mitmekesisemaks muuta, on oluline kaasata kooliväliseid partnereid, olgu nendeks ettevõtted või muud asutused, organisatsioonid (kutse- ja ülikoolid, kohalikud omavalitsused, muuseumid, teaduskeskused jt). Kõigil on võimalus muuta loodus-, täppisteaduse ja tehnoloogia ning inseneeriaga seonduv aineõpe huvitavaks ning seeläbi need valdkonnad noorte jaoks populaarsemaks, panustada hariduse kvaliteedi tõstmisse ja aidata kaasa noorte teadlike karjäärivalikute tegemisele.

Koostöö puhul ei ole oluline partneri suurus või rahalised võimalused. Tähtis, et on olemas valmidus ja soov ühiselt tegutseda ning koostööks leitakse alati võimalus. Sealjuures alustada tasuks väiksema ulatusega ettevõtmistest. Hea koostöö korral tekib paratamatult tekib üha uusi ideid, mida soovitakse ühiselt ellu viia.

Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakond tõstab nii koolide kui ettevõtete teadlikkust koostöö olulisusest ja võimalustest.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetamine – NUTIKAS

Toetusmeede NUTIKAS oli avatud 4. jaanuarist 2016 kuni 30. septembrini 2020 ja praeguseks on taotlemine lõppenud.

Toetus oli mõeldud ettevõtetele vajalike rakendusuuringute või tootearenduse läbiviimiseks ülikoolides ja teadusasutustes. Toetuse taotleja pidi olema Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, mis osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.

Toetus aitab kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.