Publikatsioonid

UUS! "Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2021" PDF

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2020” PDF Issuu

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2019” PDF Issuu

“Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2018” PDF Issuu

Eesti teadus 2022  (2022)  Kogumikus kasutatud andmed tabelitena  (DOI)

Eesti teadus 2019  (2019)   Kogumikus kasutatud andmed tabelitena (DOI)

Ingliskeelne kogumik on kättesaadav siit  Kogumikus kasutatud andmed tabelitena inglise keeles (DOI)

Eesti teadus 2016 (2016) Kogumikus kasutatud andmed tabelitena (DOI)

Ingliskeelne kogumik on kättesaadav siit

Varasemad ülevaatekogumikud Eesti teadusest on kättesaadavad siit eesti keeles ning siit inglise keeles

ETAGi välisteaduskoostööd toetavate meetmete mõju Eesti taotlejate osalusele raamprogrammides (koosneb kolmest raportist):

  1. Kvantitatiivne ülevaade, Kadri Raudvere (2023)
  2. ETAGi välisteaduskoostöö toetusmeetmete mõju. Kvalitatiivuuringu tulemused Koostanud TalTech ja Turu-Uuringute AS (2024)
  3. Rahulolu-uuring ETAGi toele EL raamprogrammides osalemisel, Tanel Hirv (2023)

Overview of the Estonian ICT sector 2023 (2023)

Muutused Eesti teadlaskonnas 2012-2022 (2023)

Ülevaade riiklikest uurimistoetustest 2018-2023 (2023)

Nutika spetsialiseerumise ülevaated

Ülevaade personaalsetest uurimistoetustest (2017)

Eesti teadustöötajate keskmine brutokuupalk (2017)

Ülevaade konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis perioodil 2008-2017 (2017)

Ülevaade ülikoolide pingeridadest (2017)

Ülevaade teaduse mainet Eestis käsitlevatest uuringutest (2016)

Ülevaade OECD teaduse, tehnoloogia ja tööstuse teemalistest raportitest 2014-2015 (2016)

ETAgi käivitamise ja Eesti teaduse rahastamissüsteemi reformi tagasisideuuring TNS Emor (2015)

Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib? Epp Tohver, Anne Niinepuu, Tiia Kõnnussaar, Indrek Kõre, Helen Toom (2015)

Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programmi TerVE projektide raames valminud raportid ja analüüsid

Teadustöö majanduslike mõjude avaldumine Eestis premeeritud tehnoloogiaid hõlmavates sektoraalsetes innovatsioonisüsteemides Kadri Ukrainski, Jaan Looga, Aivo Ülper (2015)

Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse rahastamise instrumendid 2014 – 2020 (2014)

Baasfinantseerimise kasutamise analüüs 2005-2013 Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teadusagentuur (2014)

Eesti korraliselt evalveeritud teadusasutuste publikatsioonide näitajad 2003-2012 (2014)

KESTA aruanded

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis Poliitikauuringute Keskus Praxis (2013)

Uurimistöö andmete õiguslik staatus Eestis Patendibüroo Ustervall (2012)

Peer Review Practices Ülle Must, Oskar Otsus, Marcus Denton, Arto Mustajoki, Taavi Tiirik (2012)

Evaluation in Research and Research Funding Organisations: European Practices European Science Foundation (2012)

Kokkuvõte “Eesti osalus raamprogrammis “Euroopa horisont 2020” (2021)

Raamat „Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas” (2020) (DOI)

Huviharidusele raamat „Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat” (2020) (DOI),

Raamat “Kvaliteetsem teadushuviharidus” (2019)(DOI)

Eesti teadustaristu teekaart 2019 (2019)

Teaduse populariseerimise tegevused 2017

Kohanemisprogrammi teadusmooduli koolitusmaterjalid (ENG) (2017) Materjalid on valminud projekti „Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks“ raames, mida kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Kohanemisprogrammi teadusmooduli koolitusmaterjalid (RUS) (2017) Materjalid on valminud projekti „Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks“ raames, mida kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Raamat “Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest.” (2015)

Eesti Teadusagentuuri tegevusi tutvustav trükis(2015)

Eesti teadustaristute teekaart 2014 (2015)

Teadushuvihariduse konverentsi kogumik. 15.11.2013

Gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektid (2013)

11. õpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde ja 8. Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverentsi ettekannete lühikokkuvõtted (2012)

An International Researcher’s Guide to Estonia (2013)

Meedia käsiraamat teadlastele (2012)