Uuringud ja statistika

Oluline roll teadusrahastuses on analüüsil. ETAg hindab uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju, uurimistoetuste kasutamise tulemusena tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust, intellektuaalse omandi tekkimist ja kasutamist ning teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist. Teaduspoliitika arengu toetamiseks analüüsitakse teadustegevuse erinevaid aspekte ja statistilisi näitajaid.

Teaduspoliitika andmete kogumisega tegelevad lisaks Eesti Teadusagentuurile veel ka Haridus- ja Teadusministeerium, Statistikaamet ja Rektorite Nõukogu. TA andmetega tegelevad asutused teevad omavahel koostööd analüüsialaste kompetentside jagamiseks ning ühise infovälja arendamiseks. Alljärgnevas koostööna valminud tabelis on esitatud ülevaade regulaarselt avaldatavast TA-statistikast koos avaldamise regulaarsuse, metoodika ning vajadusel kommentaaridega.

Statistika uuendamise kalender 2022