Euroopa teadusruum (ERA)

Euroopa teadusruumEuropean Research Area, lühendiga ERA, loodi 2000. aastal. Selle eesmärk on luua ühine turg teadusuuringuteks ja innovatsioonitegevusteks, kus teadlased, teaduslik teadmine ja innovatsioon liiguksid vabalt, ning edendataks ühiselt ka Euroopa tööstusmaastikku.

2024. aasta alguses avaldas Euroopa Komisjon veebiplatvormi üldise infoga Euroopa teadusruumi (ERA) kohta. Seal saab ülevaate, kuidas Komisjonis ERA teemasid juhitakse ja käsitletakse, mis on tegevused ja nende tulemused, prioriteetteemad. Lehel on ka asjakohane dokumendirepositoorium (poliitikadokumendid, töörühmade tulemused jms), mida jooksvalt täiendatakse.

Rohkem kui 20 aasta jooksul on ülal nimetatud ühisturu eesmärkide saavutamiseks tehtud tööd mitmel rindel, näiteks:

*Euroopa Teadusuuringute Infrastruktuuride Strateegiafoorumi (ESFRI) abiga loodi rohkem kui 50 riigile teaduse infrastruktuuride kavad.
*Loodi tingimusi teadlaste geograafilist mobiilsust tõkestavate või raskendavate asjaolude eemaldamiseks, sellega seoses koostati Euroopa Teadlaste harta ja töölevõtmise juhend ning loodi EURAXESSi võrgustik teadlaste ja nende tööandjate toetamiseks.
*Avatud teaduse algatuse ja Euroopa avatud teaduspilve (EOSC) loomisega on toetanud paremat juurdepääsu tasuta taaskasutatavatele teadusandmetele ja publikatsioonidele.

Euroopa teadusruum on ka üldine kontekst Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammidele, mille kujundamist mõjutavad otseselt ERA prioriteedid ja tegevused.

Alates 2018. aastast hakati planeerima värskenduskuuri ERA ettevõtmistele, et muuta tegevused efektiivsemaks, asja- ja ajakohasemaks. 2021. aasta lõpuks võeti vastu ELi Nõukogu soovitus „Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni pakti“ kohta, millega lepitakse kokku ühised teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud väärtused ja põhimõtted, ühismeetmete prioriteetsed valdkonnad (mis on ette nähtud üle vaadata iga 6 aasta tagant), investeeringute ja reformide prioriseerimine ning vastava poliitika koordineerimine ja seire.

Seonduvalt töötasid liikmesriigid ja komisjoni ühiselt välja esimese Euroopa teadusruumi tegevuskava (pdf) (ERA Policy Agenda) aastateks 2022-2024 ja mitmetasandilise valitsemismudeli.

Täpsema ERA ajaloo ülevaate leiab siit.

 

Kontakt
Siiri Kolka
siiri.kolka@etag.ee