Tegevused

Rahastame teadustööd, et:

 • võimaldada kõigis teadusvaldkondades kõrgetasemelisi uurimisprojekte, mis suurendavad Eesti teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelist konkurentsivõimet;
 • edendada riigi, ettevõtete ja teadusasutuste koostööd;
 • aidata kaasa teaduse rahvusvahelistumisele ja toetada teadlaste järelkasvu.

Toetame teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist:

 • Esindame Eestit rahvusvahelistes võrgustikes, kogudes ja koostööprojektides.
 • Toetame ministeeriume teadmistepõhiste otsuste tegemisel.
 • Teeme teadusinfo kättesaadavaks. Muu hulgas haldame Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS), mis koondab infot teadus- ja arendusasutuste, teadlaste ning teadusprojektide ja -tegevuste kohta.
 • Analüüsime teadus- ja arendustegevust ning korraldame teadus- ja arendustegevuse evalveerimist.

Toetame rahvusvahelist teaduskoostööd:

 • Koolitame ja nõustame teadlasi, teadusasutusi, ettevõtteid  ja ministeeriume rahvusvahelises teaduskoostöö osas.
 • Esindame Eestit teadusvõrgustikes ja partnerlusprogrammides.
 • Meie Brüsseli büroo on sillaks Eesti ja Euroopa teaduskoostöös
 • Nõustame Eestis töötavaid välisriikide teadlasi.

Tutvustame ja populariseerime Eesti teadust kodu- ja välismaal:

 • Edendame teaduskommunikatsiooni ja aitame kaasa teadusliku mõtteviisi levikule.
 • Korraldame tunnustuskonkursse õpilastele, üliõpilastele, teadlastele ja teaduse populariseerijatele.
 • Rahastame teadustelesaateid, näiteks „Rakett69“ ja  „Uudishimu tippkeskus”.
 • Tutvustame Eesti teadust rahvusvaheliselt Research in Estonia toel.
 • Koordineerime ja toetame teaduse ja inseneeriavaldkonna populariseerimist.