Teadlased

Vahendame teadlastele erinevaid uurimistoetusi, mobiilsustoetusi, nõu ja abi välisrahastuse taotlemisel ning administratiivset ja praktilist infot. Koordineerime kõiki teadlasi ja teadusuuringuid puudutavaid teemasid nagu teaduseetika, avatud teadus ja soolõime.

Personaalne uurimistoetus aitab teadus- ja arendusasutuses töötaval teadlasel või uurimisrühmal rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevuse projekti. Eesti Teadusagentuur korraldab taotluste hindamist ning jälgib teadus- ja uurimisteemade täitmise edukust.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetuse meede (SekMo). Toetus magistrikraadiga teadlase töölevõtmiseks eraettevõttesse või avaliku sektori asutuse, eesmärgiga seal läbi viia rakendusuuringut või tootearendust. Eeltingimuseks on teadlase varasem teadus- ja arendustöö kogemus või magistrikraadi kaitsmine mitte hiljem kui kolm aastat enne taotluse esitamist. Meetme eesmärk on tuua era- ja avaliku sektori asutustesse vähemalt 40 teadlast

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist. Eesti Teadusagentuur pakub nii riigieelarvest rahastatavaid personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetusi kui vahendab riikidevahelisi mobiilsusprogramme.

Mobilitas Pluss programmist vahendame Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavaid toetusi, mida saab kasutada nii teadus- ja arendusasutuste riikidevahelise teaduskoostöö edendamiseks, teadlaskarjääri rahvusvaheliseks arendamiseks kui üleeuroopaliste teadusgrantide edukaks taotlemiseks.

Nõustame teadlasi välisrahastuse taotlemisel:

Pakume Projektide ettevalmistustoetust, et tunnustada ja toetada kvaliteetseid raamprogrammi “Horisont 2020”, “Euroopa horisont” ja COSTi projektitaotlusi ning edendada koostööd Balti riikide teadlaste vahel.

Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning teadustegevuste kohta saab ülevaate Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS)  ETIS on ka uurimistoetuste ja granditaotluste esitamise ning aruannete kinnitamise keskkond.

Eestisse saabunud teadlastele ja nende pereliikmetele pakub praktilist nõu ja usaldusväärset infot kõigis mobiilsust puudutavates küsimustes Euroopa Komisjoni loodud EURAXESSi koostöövõrgustik, milles osaleb ka Eesti Teadusagentuur. Võrgustikku kuulub ligi 260 organisatsiooni 40 riigist.

Jagame teadlastele teadusalast ja administratiivset infot. ETAGi uudistelisti ning Facebooki välisteaduskoostöö grupi kaudu. ETAGi välisturundusüksus Research in Estonia aitab tutvustada Eesti teadust Euroopas ning maailmas laiemalt.