Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuur (ETAG) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv sihtasutus, mis on asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. Oleme partneriks teadlastele, teadus- ja haridusasutustele, ettevõtjatele ja riigile.

Eesti Teadusagentuuri eesmärk on toetada tõhusalt riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist ning suurendada teadus ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning sünergiat.

  • Rahastame teadustööd ja rakendusuuringuid nutika spetsialiseerumise valdkondades.
  • Esindame Eestit rahvusvahelistes organisatsioonides, koordineerime koostööprogrammides osalemist ning toetame rahvusvahelist koostööd nii nõustamise kui rahastamise abil.
  • Analüüsime teadusteavet ja rahastamisotsuste mõju, hindame uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju ning teadusliku info avalikku kättesaadavust.
  • Haldame Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS), mis koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning teadustegevuse tulemuste kohta.
  • Aitame tekitada noortes huvi teaduse, tehnoloogia ja inseneeria vastu ning tõstame avalikkuse teadlikkust teadusest ja selle olulisusest ühiskonnale.