Projektide ettevalmistustoetus

Horisont 2020, “Euroopa horisondi” ja COSTi projektitaotluste ettevalmistustoetus ning Balti boonus

SISUKORD
Eesmärk
Toetuse suurus
Tingimused
Vähese tähtsusega abi protseduur
Toetuse eraldamine ja kasutamine
Toetuse taotlemine ja vähese tähtsusega abi vorm

Eesmärk

Ettevalmistustoetuse eesmärk on tunnustada ja toetada kvaliteetseid raamprogrammi “Horisont 2020”, “Euroopa horisont” ja COSTi projektitaotlusi ning edendada koostööd Balti riikide teadlaste vahel. Ettevalmistustoetuse rahastamiseks kasutatakse riigieelarve vahendeid, mille Haridus- ja Teadusministeerium eraldab ETAG-ile halduslepingu alusel.

Toetuse suurus

Konsortsiumi koordinaatorile (põhitaotlejale): 5000 €
Individuaalprojektile: 3000 €
Balti boonus: 1000 €

ERA Chair ja Euroopa Teadusnõukogu (ERC) projektitaotlustele rakendatakse alates 01. jaanuarist 2021 (hindamisprotokolli kuupäev) ettevalmistustoetust suurusega 5000 eurot hindamiskünnise ületanud taotluse kohta.

Tingimused

 • Toetust taotlev isik või asutus on projekti põhitaotleja (konsortsiumi koordinaator).
 • Projektitaotlus on ületanud hindamiskünnise (nii individuaalsetele hindamiskriteeriumidele kui üldhindele seatud künnised vastavalt taotlusvooru reeglitele); Euroopa Teadusnõukogu grandi puhul peab taotlus olema jõudnud teise vooru.
 • Taotlus on esitatud vähem kui kuus kuud pärast hindamistulemuste selgumist.
 • Ettevalmistustoetus puudutab 2-etapilise taotlemise korral vaid täistaotlust. EIC Accelerator individuaalprojektide puhul makstakse toetust neile taotlejatele, kes jõuavad vähemalt intervjuu vooru.
 • Ettevalmistustoetus on ühekordne, st hindamiskünnise ületanud projekti ei toetata mitmel korral.
 • Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga

Balti boonust saab taotleda asutus, kelle koordineeritavas projektis osaleb partnereid Lätist või Leedust. Balti boonus lisandub ettevalmistustoetusele.

Kui ühest asutusest on ettevalmistustoetuse saamise tingimused täidetud mitme projekti puhul, võib asutus esitada koondtaotluse.

Vähese tähtsusega abi protseduur

Ettevalmistustoetuse näol võib olla tegemist vähese tähtsusega abiga konkurentsiseaduse § 33 mõistes. Vähese tähtsusega abiks loetakse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 3 nimetatud abi.

Vähese tähtsusega abi (VTA) andmise kord kohaldub ettevõtetele. Abi andja (ETAG) on kohustatud kontrollima, et ettevalmistustoetuse taotlejale antud VTA ei ületa koos ettevalmistustoetusega VTA ülemmäära (200 000 eurot kolme eelarveaasta jooksul).

Toetuse eraldamine ja kasutamine

Taotlus rahuldatakse ETAG-i juhatuse käskkirjaga. Positiivse otsuse korral kantakse toetus taotleja pangakontole 30 päeva jooksul. Juhul kui taotlust ei rahuldata, esitatakse põhjendus taotlejale samuti 30 päeva jooksul.

Horisont 2020, Euroopa horisondi ja COST koostöövõrgustiku projektide ettevalmistustoetuse ning Balti Boonuse menetlemise juhend.

Toetuse taotlemine

Kui taotlejaks on ettevõte, tuleb taotlusele lisada vähese tähtsusega abi vormi. Vormi saab alla laadida SIIT
Toetuse soovija esitab taotluse elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna) e-posti aadressile etag@etag.ee.
Taotluse allkirjastab toetust taotleva asutuse juht või vastavat volitust omav isik.

Vabas vormis taotlus sisaldab järgmist informatsiooni:

 • taotleva asutuse nimi
 • projekti täitja nimi
 • kontaktandmed
 • panga rekvisiidid
 • projekti akronüüm ja registreerimisnumber
 • projektis osalemise vorm (koordinaator või individuaalprojekt)
 • kas soovitakse taotleda Balti boonust
 • kas tegemist on „Horisont 2020“, „Euroopa horisondi“ või COSTi projektitaotlusega
 • „Horisont 2020“ ja „Euroopa horisondi“ puhul: konkursiteema või tööprogramm, mille alla projektitaotlus kuulus
 • taotleja kinnitus, et samale projektitaotlusele pole varem ettevalmistustoetust saadud.

Taotlusele tuleb lisada Euroopa Komisjonilt või COSTilt saadud hindamisraport hindamiskünnise ületamise kohta. Taotlust võib esitada kuni kuus kuud pärast hindamistulemuse selgumist.

 

Kontakt
etag@etag.ee