Projektide ettevalmistustoetus

“Euroopa horisondi” ja COSTi projektitaotluste ettevalmistustoetus ning Balti boonus

SISUKORD
Eesmärk
Toetuse suurus
Tingimused
Vähese tähtsusega abi protseduur
Toetuse eraldamine ja kasutamine
Toetuse taotlemine ja vähese tähtsusega abi vorm

Eesmärk

Ettevalmistustoetuse eesmärk on tunnustada ja stimuleerida kvaliteetsete raamprogrammi ja
COST-i raames rahastamist taotlevate projektide kirjutamist Eestis ning edendada koostööd
kolme Balti riigi vahel. Ettevalmistustoetuse rahastamiseks kasutatakse riigieelarvelisi vahendeid,
mille Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur.

Toetuse suurus

Ettevalmistustoetuse suuruse määramisel võetakse arvesse asjaolu, kas taotleja osaleb projektis
konsortsiumi koordinaatorina või individuaalprojektis.

Raamprogrammi projektide puhul, kus osaleb lisaks Eesti partneri(te)le partnereid ka Lätist või
Leedust, lisandub ettevalmistustoetusele nn Balti boonus, suuruses 1000 eurot.

 • Projektide, millele hinnang hindamiskünnise ületamise kohta on antud 1. veebruaril 2024 või
  hiljem (vastavalt Euroopa Komisjoni ekspertkomitee või COST-i hindamisprotokolli kuupäev),
  toetuste suurused on järgmised:
  1) raamprogrammi või COSTi projektitaotluste koordinaatorite ettevalmistustoetus 7000
  eurot hindamiskünnise ületanud taotluse kohta;
  2) raamprogrammi individuaalprojekti taotlejate ettevalmistustoetus 4000 eurot
  hindamiskünnise ületanud taotluse kohta;
  3) ERA õppetooli (ERA Chair) ja ERC individuaalprojekti taotleja ettevalmistustoetus 7000
  eurot hindamiskünnise ületanud taotluse kohta.
 • Projektide, millele hinnang hindamiskünnise ületamise kohta on antud enne 1. veebruari 2024,
  toetuste suurused on järgmised:
  1) raamprogrammi või COSTi projektitaotluste koordinaatorite ettevalmistustoetus 5000
  eurot hindamiskünnise ületanud taotluse kohta;
  2) raamprogrammi individuaalprojekti taotlejate ettevalmistustoetus 3000 eurot
  hindamiskünnise ületanud taotluse kohta;
  3) ERA õppetooli (ERA Chair) ja ERC individuaalprojekti taotleja ettevalmistustoetus 5000 eurot hindamiskünnise ületanud taotluse kohta

Tingimused

 • Toetust taotlev isik või asutus on projekti põhitaotleja (konsortsiumi koordinaator).
 • Projektitaotlus on ületanud hindamiskünnise (nii individuaalsetele hindamiskriteeriumidele kui üldhindele seatud künnised vastavalt taotlusvooru reeglitele); Euroopa Teadusnõukogu grandi puhul peab taotlus olema jõudnud teise vooru.
 • Balti boonust saab taotleda asutus, kelle koordineeritavas projektis osaleb partnereid Lätist või Leedust. Balti boonus lisandub ettevalmistustoetusele.
 • Taotlus on esitatud vähem kui kuus kuud pärast hindamistulemuste selgumist.
 • Ettevalmistustoetus puudutab 2-etapilise taotlemise korral vaid täistaotlust. EIC Accelerator individuaalprojektide puhul makstakse toetust neile taotlejatele, kes jõuavad vähemalt intervjuu vooru.
 • Ettevalmistustoetus on ühekordne, st hindamiskünnise ületanud projekti ei toetata mitmel korral.
 • Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga

Kui ühest asutusest on ettevalmistustoetuse saamise tingimused täidetud mitme projekti puhul, võib asutus esitada koondtaotluse.

Ettevalmistustoetus on ette nähtud individuaalprojektidele või koordinaatoritele, partneritel
toetuse taotlemise õigust ei ole.

Vähese tähtsusega abi protseduur

Ettevalmistustoetuse näol võib olla tegemist vähese tähtsusega abiga Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (edaspidi VTA määrus) (ELT L, 15.12.2023), mõistes ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

Kui antav toetus on vähese tähtsusega abi, peavad olema täidetud VTA määruse artiklites 1–5 sätestatud tingimused.

Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 300 000 eurot. Kui ühele ettevõtjale on antud või antakse vähese tähtsusega abi komisjoni erinevate vähese tähtsusega määruste alusel, tuleb arvesse võtta ka komisjoni teiste määruste alusel antud vähese tähtsusega abi. Üheks ettevõtjaks loetakse VTA määruse artikkel 2 lõikes 2 nimetatud ettevõtjaid.

Kui vähese tähtsusega abi ülemmäär on täis, siis jäetakse toetuse taotlus rahuldamata.

Vähese tähtsusega abi andmisega seotud dokumente tuleb säilitada 10 aastat.

Toetuse eraldamine ja kasutamine

Taotluse rahuldamise otsus tehakse SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga.
Ettevalmistustoetus kantakse positiivse otsuse korral taotleja poolt esitatud pangakontole 30
päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.
Juhul kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotlejale 30 päeva jooksul taotluse laekumisest vastav
otsus, milles on ära toodud ettevalmistustoetuse mittemaksmise põhjused.

“Euroopa Horisondi” ja COST koostöövõrgustiku projektide ettevalmistustoetuse ning Balti Boonuse menetlemise juhend

Toetuse taotlemine

Kui taotlejaks on ettevõte, tuleb taotlusele lisada vähese tähtsusega abi vormi. Vormi saab alla laadida SIIT
Toetuse soovija esitab taotluse elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna) e-posti aadressile etag@etag.ee.
Taotluse allkirjastab toetust taotleva asutuse juht või vastavat volitust omav isik.

Vabas vormis taotlus sisaldab järgmist informatsiooni:

 • taotleva asutuse nimi
 • projekti täitja nimi
 • kontaktandmed
 • panga rekvisiidid
 • projekti akronüüm ja registreerimisnumber
 • projektis osalemise vorm (koordinaator või individuaalprojekt)
 • kas soovitakse taotleda Balti boonust
 • kas tegemist on „Euroopa horisondi“ või COSTi projektitaotlusega
 • „Euroopa horisondi“ puhul: konkursiteema või tööprogramm, mille alla projektitaotlus kuulus
 • taotleja kinnitus, et samale projektitaotlusele pole varem ettevalmistustoetust saadud.

Taotlusele tuleb lisada Euroopa Komisjonilt või COSTilt saadud hindamisraport hindamiskünnise ületamise kohta. Taotlust võib esitada kuni kuus kuud pärast hindamistulemuse selgumist.

 

Kontakt
etag@etag.ee