Toetusmeede „Euroopa horisondi“ partnerlusüritustel osalemiseks

SISUKORD

Eesmärk
Toetuse suurus
Tingimused
Toetuse taotlemine ja hindamine
Toetuse eraldamine
Dokumendid

Eesmärk
Toetuse eesmärgiks on suurendada Eesti asutuste taotlemisaktiivsust raamprogrammis “Euroopa horisont”. Toetust saab taotleda reisikulude hüvitamiseks, et osaleda “Euroopa horisondi” II samba, missioonide ja EL partnerluste taotlusvoorudes partnerite leidmiseks korraldatud üritustel. Partnerlusüritustel on osalema oodatud nii potentsiaalsed koordinaatorid, kellel on taotluse idee ja kes otsivad sobivate kompetentsidega partnereid, samuti organisatsioonid, kes soovivad oma oskusi ja teadmisi pakkuda. Käesolevast meetmest toetatakse osalemist nendel partnerlusüritustel, mis toimuvad kohapeal mõnes teises Euroopa riigis ning mis on suunatud “Euroopa horisondi” II samba temaatiliste klastrite, missioonide ja EL partnerluste taotlusvoorudes osalemisele.

Meetmele kvalifitseeruvate ürituste loetelu (uuendatakse jooksvalt)

Toetuse suurus
Maksimaalne määr on 1000 € ühe osaleja kohta.

Tingimused
Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud ja asutused (nt ülikoolid, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, MTÜd), et katta oma töötaja kulusid, mis on seotud “Euroopa horisondi” II samba ja missioonide partnerlusüritusel osalemisega.

Meede on avatud aastaringselt. Taotlusi hinnatakse ja toetuse andmise otsuseid tehakse üks kord kuus eelmise kalendrikuu vältel laekunud taotluste põhjal. Otsus tehakse teatavaks 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu algusest arvates.

Hindamisel eelistatakse taotluseid, kus taotleja võtab partnerlusüritusel ja kavandatavas Euroopa horisondi projektis aktiivse rolli:
– on “Euroopa horisondi” taotluse koordinaator;
– on tööpaketi juht;
– ja/või esineb partnerüritusel.

Lisaks eelistatakse isikuid ja asutusi, kes pole seni raamprogrammis (“Horisont 2020” või “Euroopa Horisont”) edukalt osalenud.

Ühe partnerlusürituse kohta antakse välja kuni viis reisitoetust, sh maksimaalselt kolm toetust ühe asutuse kohta. Rahaliste vahendite olemasolul ja põhjendatud juhtudel on ETAGil õigus teha nimetatud piirangutest erandeid.

Toetuse taotlemine ja hindamine
Taotleja esindaja või partnerlusüritusel osalev töötaja peab esitama digitaalselt allkirjastatud eesti- või ingliskeelse taotluse e-posti aadressile etag@etag.ee. Taotlus vormistatakse elektroonselt etteantud vormile.

Taotlusi hindab Eesti Teadusagentuuri moodustatud komisjon. Komisjon hindab taotluse vastavust toetuse andmise tingimustele ning lähtub hindamisel punktis 3 kirjeldatud eelistamise alustest. Komisjon teeb ETAG-i juhatuse esimehele ettepaneku taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.

Toetuse eraldamine
Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus kinnitatakse ETAGi juhatuse käskkirjaga.

Kui taotlus rahuldati, esitab asutus kolme kuu jooksul pärast partnerlusüritusel osalemist ETAGile hüvitusnõude. Hüvitusnõudele lisatakse partnerlusüritusel osalemist ja tekkinud kulusid tõendavad dokumendid (lennuki- vm transpordivahendi piletid, sh pardakaardid, majutuse arve, lähetuse päevaraha). Hüvitusnõudele tuleb lisada osaleja täidetud tagasisidevorm, mis võimaldab ETAGil hinnata toetusmeetme mõju.

NB! Kui hüvitusnõude dokumendid ei vasta nõuetele, jäetakse toetus eraldamata.

Dokumendid
Taotlusvorm (partnerürituse reisitoetus)
Aruande vorm (partnerürituse reisitoetus)
Kulude hüvitamise avaldus

Toetusmeetme tingimused ja kord on kinnitatud juhatuse 3. aprilli 2023 käskkirjaga nr 1.1-4

Kontakt:

Priit Kilgas
EL raamprogrammi konsultant
Tel: 5909 4883
priit.kilgas@etag.ee

Toetusmeedet rahastatakse “Euroopa horisondi” projekti NCP_WIDERA.NET vahenditest.