“Euroopa horisondi” rahastusvõimalused ja avatud taotlusvoorud

Euroopa horisondi” avatud ja avanemisel taotlusvoorude projektikonkursside kõik teemad leiab Euroopa Liidu rahastusvõimaluste portaalist Funding & Tenders Portal. Läbi selle osalusportaali käib ka projektikonkurssidel osalemine ja üleval rippmenüüst leiab rahastuse taotlemise juhendi. Väljal “Submission status” saab valida, kas soovite tutvuda avatud, avanevate või juba sulgenud projektikonkursside teemadega. “Type your Keywords” väljale saab sisestada huvipakkuv otsingusõna. “Programme Part” osas saab valida “Euroopa horisondi” kolme samba meetmete ja valdkondade ning osaluse laiendamise ja Euroopa teadusruumi tugevdamise meetmete vahel. Lisaks on võimalik väljal “Mission” otsida EL missioonide taotlusvoorude projektikonkursse ning väljadel “Destinations” ja “Priorities” valida spetsiifilisemaid teemaplokke ja prioriteete.

Olenevalt taotlusvoorust saavad “Euroopa horisondi” taotlusvoorudes ja projektikonkurssidel osaleda teadusasutustest teadlased, teadusasutused, ettevõtted, riigiasutused, KOV-d, kodanikuühendused ja erialaliidud. Lähemat infot “Euroopa horisondi” meetmete, rahastusskeemide, taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitusi tehnilistes küsimustes või nõuandeid taotluse koostamisel saab oma valdkonna või rahastusmeetme konsultandilt „Euroopa horisondi“ kontaktid ETAGis.

“Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2022. a. taotlusvoore tutvustav infopäev 1.03.2022 – ettekanded ja videod
“Euroopa horisondi” rahastusmeetmeid ja 2023. a. taotlusvoore tutvustav infopäev 29-30.11.2022 – ettekanded

“Euroopa horisondi” rahastusmeetmed ja taotlusvoorud

ERC grantide avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Teadustaristute avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Kontakt ETAGis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee (ERC ja MSCA); Sigrid Soomer sigrid.soomer@etag.ee (Teadustaristud)

Kirjeldus ja eesmärk: Tipptasemel teaduse; teadlaste mobiilsuse ja rahvusvahelise koostöö; teadustaristute arendamise toetamine.

Teemavaldkonnad (klastrid):

1. Tervis
Klaster 1 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Argo Soon argo.soon@etag.ee

2. Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond
2024. aastal toimub taotlusvoor loodava Euroopa kultuuripärandi koostööpilve digilahenduste väljatöötamiseks, tähtaeg 22. jaanuar 2025.  Vt lähemalt 2. klastri lehel.
Kontakt ETAGis: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee

3. Ühiskonna tsiviiljulgeolek
Klaster 3 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Lauri Teppo lauri.teppo@etag.ee

4. Digivaldkond, tööstus ja kosmos
Klaster 4 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Rebekka Vedina rebekka.vedina@etag.ee

5. Kliima, energia ja transport
Klaster 5 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontaktid ETAGis: Priit Kilgas (kliima) priit.kilgas@etag.ee ja Maria Habicht (energia, transport) maria.habicht@etag.ee

6. Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond
Klaster 6 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontaktid ETAGis: Maarja Soonberg-Kaine (toit, biomajandus, põllumajandus) maarja.soonberg-kaine@etag.ee ja Priit Kilgas (loodusvarad, keskkond) priit.kilgas@etag.ee

Kirjeldus ja eesmärk: Teine sammas koosneb kuuest teemavaldkonnast (klastrist). Eesmärk on toetada nn suurtele väljakutsetele lahenduste otsimist, sh teaduse ja ettevõtluse tihedamas koostöös. Ühelt poolt rahastatakse temaatilisi taotlusvoorusid (võrdlemisi kitsalt etteantud teemadega projektikonkursse) ning teiselt poolt partnerlusi.

ERA-NET võrgustikud ja partnerlused, milles ETAG osaleb ning avatud ja avanemas taotlusvoorude info leiab SIIT

Kirjeldus ja eesmärk: ERA-NETid – European Research Area Networks – on teadus- ja arendustegevust rahastavate asutuste võrgustikud (partnerlused), mille peamine eesmärk on teadlastele suunatud projektikonkursside korraldamine. Lisaks sellele tegeletakse tihtipeale ka laiema teadus(koos)töö koordineerimisega oma teemavaldkonnas, näiteks strateegiliste teadusplaanide, andmebaaside, valdkondlike uurimiseetika põhimõtete jms koostamisega. ELi partnerluste eesmärk on aidata kaasa ELi prioriteetide saavutamisele, tegeleda programmis „Euroopa horisont” välja toodud keeruliste väljakutsetega ja tugevdada Euroopa teadusruumi (European Research Area).

 • Kliimamuutustega kohanemine. Taotlusvoor avati 10. jaanuar 2023 ning tähtaeg oli 20. septembril 2023. Vaata teemasid siit.
 • Kliimaneutraalsed ja targad linnad. Taotlusvoor avati 10. jaanuar 2023 ning tähtaeg oli 27. aprillil 2023. Vaata teemasid siit.
 • Ookeani ja vete hea seisundi taastamine. Taotlusvoor avati 17. jaanuar 2023 ning tähtaeg oli 20. septembril 2023. Vaata teemasid siit.
 • Euroopa mullakokkulepe. Taotlusvoor avati 17. jaanuar 2023 ning tähtaeg oli 20. septembril 2023. Vaata teemasid siit.
 • Vähktõbi. Taotlusvoor avati 12. jaanuar 2023 ning tähtaeg oli 12. aprillil 2023. Vaata teemasid siit.

Kontakt ETAGis: Katrin Saar katrin.saar@etag.ee

Kirjeldus ja eesmärk: ELi missioonidel on ambitsioonikad eesmärgid ja nad peaksid konkreetseid tulemusi andma aastaks 2030. ELi missioonid toetavad Euroopa muutumist rohelisemaks, tervemaks, kaasavamaks ja vastupidavamaks kontinendiks. Terviklikuma lähenemise nimel on kõik ELi missioonid seotud korraga mitme teemavaldkonnaga. ELi missioonide eesmärk on tuua kokku teadlased, innovaatorid, ettevõtjad, poliitikakujundajad, kodanikud jt ning pakkuda vajalikke meetmeid ja rahastust tegeliku ja kestva mõju loomiseks ning konkreetsete lahenduste leidmine meie suurimatele väljakutsetele. Rohkem infot ETAGi kodulehel.

 1. Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) toetusmeetmed
 • EIC Pathfinder - tulevikutehnoloogiate alustalade arendamise toetamine. Taotlusi saab esitada nii avatud kui ka temaatilistesse voorudesse. Pathfinder Challenges temaatiliste voorude tähtaeg 2023 oli 25. oktoobril.
  EIC Transition
 • EIC Accelerator - (ettevõtete tootearendusprojektide rahastamine) taotlusvoor on lühitaotlusteks pidevalt avatud. Selle aasta vahetähtajad on 23. märts, 15. juuni ja 8. november. Taotlusi saab esitada nii avatud kui ka temaatilistesse voorudesse.
 1. Euroopa innovatsiooni ökosüsteemid (EIE)
  Avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
 2. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
  EIT toetab pikaajalisi (15+ aastat) partnerlusi, innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muud sidusrühmad vastavalt konkreetse KIC-i spetsiifikale. 2023. aastal tegutseb üheksa valdkondlikku KIC-i. Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-ide RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-ides. Täpsema info ja kontaktid leiab siit (klõpsa kaardil Eestile).

Kontakt ETAGis: Darja Matt darja.matt@etag.ee
Kirjeldus ja eesmärk: Innovatsioonimaastiku toetamine

Osaluse laiendamise ja Euroopa teadusruumi tugevdamise avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Kontakt ETAGis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee (osaluse laiendamine) ja Siiri Kolka siiri.kolka@etag.ee (ERA tugevdamine)
Kirjeldus ja eesmärk: toetatakse liikmesriikide asutuste (kel seni teaduses ja innovatsioonitegevustes madalamad tulemused) teadus- ja innovatsioonisuutlikkuse suurendamist. Toetatakse näiteks avatud teadust, kodanikuteadust, soolist võrdõiguslikkust, teaduseetikat ja rahvusvahelist koostööd. Selles programmiosas toetatakse paremate tulemuste saavutamiseks ka sünergiate loomist teiste Euroopa Liidu ja riiklike vahenditega.