Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC)

Kontakt eesti Teadusagentuuris
Carmen Kivistik
carmen.kivistik@etag.ee

Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Centre – JRC) on  Euroopa Komisjoni teadustalitus, mis toetab Euroopa Liidu poliitika kujundamist tõenduspõhise nõu ja teadusuuringute kaudu. Tegevust rahastatakse Horisont 2020 programmist.

Peamised ülesanded:

  • toetab komisjoni poliitika kujundamisel, arendamisel, rakendamisel ja kontrollimisel;
  • püüab lahendada peamisi sotsiaalseid probleeme uute meetodite, vahendite ja standardite väljatöötamise abil;
  • jagab oskusteavet ELi liikmesriikide, teadusringkondade ja rahvusvaheliste partneritega;
  • koosneb kuuest teadusinstituudist (kokku üle 3000 töötaja).

JRC teadusinstituutide asukohad ja valdkonnad:

– Brüssel (peakorter)
– Geel – tervis ja tarbijad (tervis ühiskonnas, tarbekaupade ohutus, kemikaalide ohutus ning alternatiivsed meetodid, pettuste avastamine ja ennetamine, toidu ja loomasööda nõuetele vastavus)
– Ispra – jätkusuutlikud ressursid (nõustamine, bio-majandus, vee ja mereressursid, maa ressursid, põllumajanduse ökonoomika, toidu ohutus); kosmos, turvalisus ja ränne (riskijuhtimine katastroofide korral, tehnoloogiline innovatsioon turvalisuses, kodanike küber- ja digitaalne turvalisus, ehituste ohutus ja turvalisus, transpordi ja piiride turvalisus, demograafia, ränne ja juhtimine)
– Karlsruhe – tuumaohutus ja julgeolek (raadiokaitse ja turvalisus, tuumaohutuse standardid, turvalisus ja kaitsemeetmed)
– Petten – energia, transport ja kliima (energia salvestamine, energia tõhusus ja taastuvad energiaallikad, energia turvalisus, turustamine ja turud, jätkusuutlik transport, õhk ja kliima, kliimamuutuste ökonoomika, energia ja transport)
– Sevilla – majanduskasv ja innovatsioon (fiskaalpoliitika analüüsid, territoriaalne areng, inimkapital ja tööhõive, ringmajandus ja tööstuslik juhtimine, digitaalmajandus)

Peamised koostöövormid:

Teadusvõrgustikud
JRC teeb koostööd rohkem kui 650 partnerorganisatsiooniga, neist 15 on Eesti omad.

Koostöölepingud
JRC on sõlminud oma tegevuseks avaliku ja erasektori uurimisorganisatsioonide, ülikoolide, riigi- ja rahvusvaheliste asutustega ligikaudu 200 koostöölepingut ja vastastikuse mõistmise memorandumit. Enamik neist lepingutest käsitleb ühiseid uuringuid, teabe- ja personalivahetusi.

Ligipääs teadustaristule ja laboritele
JRC teadustaristu ja -laborid (38) on avatud välistele kasutajatele. Teadustöö tegemiseks juurdepääsu taotlemisel tuleb arvestada, et kasutajad peavad katma JRC lisakulud, nt materjalide ost (juurdepääs tuumauuringute taristule on tasuta). Turule orienteeritud kasutajad peavad ka juurdepääsu andmisega seotud kulud ise katma.

Koostööpartnerluse doktoriõpe
Algatuse eesmärgiks on suurendada teaduse ja poliitika alast koostööd ning koolitada välja tugevate teaduskommunikatsiooni oskustega noorteadlasi. JRC ja valitud kõrgkoolid lepivad iga koostööpartnerluse doktoriõppe tööplaani ühiselt kokku.

Analüüsid, raportid ja andmebaasid
JRC poolt läbi viidud analüüsid ja raportid on väärtuslik ressurss nii teadlastele kui ka poliitikakujundajatele.

Töövõimalused JRCs
Võimalus töötada JRCs aitab kaasa uute teadmiste ja oskuste omandamisele ning laiade koostöökontaktide loomisele. Töökonkursside info on kättesaadav JRC personali värbamise keskkonnas.

Kasulikud viidad:

Faktileht “Estonia and its collaboration with the European Commission’s science and knowledge service” annab ülevaate Eesti ja JRC vahelisest koostööst
JRC uudiskirja “Science Flash for You” eestikeelne väljaanne teavitab Eesti poliitikakujundajaid ja kodanikke neile olulisimast JRC tegevusest.
JRC igakuine uudiskiri: https://ec.europa.eu/jrc/en/jrc-newsletter
JRC koolitusvõimalused: https://ec.europa.eu/jrc/en/training-events-list

Kontaktid:

Eesti esindaja JRC nõukogus — Katrin Pihor (Haridus- ja Teadusministeerium): katrin.pihor@hm.ee
JRC Eesti kontakt (NCP) — Carmen Kivistik (Eesti Teadusagentuur): carmen.kivistik@etag.ee