III SAMMAS – Innovatiivne Euroopa

Lähem info ETAGis:
Darja Matt (EIC, EIT, EIE)
Tel: +372 5692 4211
darja.matt@etag.ee

Margit Ilves (finantsküsimused, riskikapital, VKEd)
Tel: +372 5822 5202
margit.ilves@etag.ee

Euroopa horisondi” kolmas sammas keskendub Euroopa innovatsioonimaastiku toetamisele osalt varasemast tuttavate, osalt uute vahenditega.

 • Kolmandasse sambasse kuulub Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), mis pakub erinevaid rahastusmeetmeid läbimurde- ja maailma muutvate tehnoloogiate tuvastamiseks, arendamiseks ja laiendamiseks. EIC põhiosa moodustavad kolm suuremat rahastusskeemi: EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator.
  UUS 2024! Vt kokkuvõtlikku infot EIC rahastusmeetmete ja taotlemise kohta.
  UUS 2024! EIC Pathfinder Open 2024 vooru taotluse kirjutamise juhend: Annotated proposal template EIC Pathfinder Open
  UUS 2024! EIC koostatud EIC Acceleratorist rahastuse taotlemise ingliskeelne kokkuvõtlik juhend
  EIC KKK – EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator
 • Euroopa Innovatsiooni Ökosüsteemid (EIE) toetab innovatsiooni ökostüsteeme – tugistruktuure ja nendevahelist koostööd. Eesmärk on luua sidus ja tõhus koostöövõrgustik, mis toetab innovaatiliste ettevõtete arengut ja kasvu. Kokku tuuakse riiklikud, regionaalsed, kui ka kohalikud innovatsiooni edendajad-toetajad – era-, avalikust ja kolmandast sektorist. Toetust saavad taotleda praktiliselt kõik näiteks: ettevõtted, ettevõtete ühendused, investorid, fondid, inkubaatorid, kiirendid, teadus- ja tehnoloogiaseirekeskused, klastrid, teadusasutused, ülikoolid, kodanikuühendused, riiklikud ja regionaalsed struktuurid, jne.
 • Kolmanda sambaga on liitunud ka eelmises raamprogrammis sammasteväline Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), mis teadmis- ja innovatsioonikogukondade (KIC’ide) kaudu edendab kõrgharidusasutuste, teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. EIT eesmärk on saada juhtivaks Euroopa algatuseks, mis annab innovaatoritele ja ettevõtjatele võimaluse töötada välja maailmatasemel lahendusi ühiskondlike väljakutsetega toimetulekuks ning luua majanduskasvu ja kvalifitseeritud töökohti.

Uuri täpsemalt EIC, EIE ja EIT rahastusmeetmete kohta siit

Detsembris 2023 võeti vastu EIC (Euroopa Innovatsiooninõukogu) 2024. aasta tööprogramm. Võrreldes eelmise aastaga on tööprogrammis mõningad olulised muudatused. Allpool ja siin pdf dokumendis leiab kokkuvõtliku info EIC rahastusmeetmete kohta (kirjeldused, taotlemise reeglid, vormid, tähtajad, eelarved, voorude teemad, abimaterjal jne).

EIC pakub erinevaid rahastusmeetmeid läbimurde- ja maailma muutvate tehnoloogiate tuvastamiseks, arendamiseks ja laiendamiseks. EIC põhiosa moodustavad kolm suuremat rahastusmeedet: EIC Pathfinder, EIC Transition ja EIC Accelerator. Rahastusmeetmete kohta pikemalt loe edasi ⇓

2024 voorude tähtajad:

Rahastusskeem Taotlusvooru avamine Taotlusvooru tähtaeg
EIC Pathfinder Open (link taotlusvoorule) 3. jaan 7. märts
EIC Pathfinder Challenges 20. juuni 16. okt
EIC Transition 18. aprill 18. sept
EIC Accelerator Open (täistaotlus)

Lühitaotluse vorm (taotlemine igal ajal, link taotlusvoorule)
Täistaotluse vorm (taotleda saab siis, kui on olnud edukas lühitaotlus)

3. jaan 13. märts

ja 3. okt

EIC Accelerator Challenges (täistaotlus)

Lühitaotluse vorm (taotlemine igal ajal, link taotlusvoorule)
Täistaotluse vorm (taotleda saab siis, kui on olnud edukas lühitaotlus)

3. jaan 13. märts

ja 3. okt

EIC PATHFINDER – konsortsiumitele ja üksiktaotlejatele (nt ülikool, teadusasutus, VKE, startup)

Ambitsioonikadkõrge riskiga varajase faasi teadusprojektid, mille eesmärgiks on välja töötada radikaalseid/läbimurdelisi tulevikutehnoloogiate alustalasid globaalsete väljakutsete lahendamiseks ja/või lahendusteks, millel on uute turgude loomise potentsiaal. Varajases staadiumis uurimine kuni idee tõendamiseni: TRL 1–3/4 (TRLi määramise juhend).

Rahastamise määr: 100%
Tehnoloogilise valmiduse tase: alustatakse varajasest TRL-ist (1/2) ja projekti lõpus saavutatakse TRL 3/4.
• Taotlemine on üheastmeline – esitada tuleb kohe täistaotlus, mille hindamise järel tehakse rahastamisotsus.
• Rahastamisotsuse saanud taotlejatele pakutakse erinevaid tasuta teenuseid EIC Business Acceleration Services (BAS) kaudu. Teenusteks on nt ärinõustamine, ärikoolitused, võrgustike loomise võimaluste laiendamine klientide ja kaasinvestorite leidmiseks jne.
• EIC Pathfinderis on võimalik osaleda Open voorus või Challenges voorus:

EIC Pathfinder Open 2024 EIC Pathfinder Challenges 2024
Eelarve kokku 2024 136 milj eurot 120 milj eurot
Ühe taotluse eelarve Kuni 3 milj eurot Kuni 4 milj eurot
Rahastamise tüüp Otsestel kuludel põhinev rahastamine Lump sum rahastamine
(rohkem infot eesti keeles)
Taotlejad Konsortsium: min 3 partnerit 3-st erinevast ELi liikmesriigist/assotsieerunud riigist (sh. vähemalt üks ELi liikmesriigist) Konsortsium: Kaks või rohkem partnerit erinevatest ELi liikmesriikidest/assotsieerunud riikidest (sh. vähemalt 1 ELi liikmesriigist)
Üksiktaotleja: ELi liikmesriigist/assotsieerunud riigist
Taotluse pikkus Kuni 20 lk (B osa) Kuni 30 lk (B osa)
Teemad Mistahes valdkond, vabalt valitud teema Kindlaksmääratud teemad:

1. Solar-to-X devices for the decentralized prosumption of renewable fuels,  chemicals and materials as climate change mitigation pathway 
2. Towards cement and concrete as a carbon sink
3. Nature inspired alternatives for food packaging and films for agriculture
4. Nanoelectronics for energy-efficient smart edge devices
5. Strengthening the sustainability and resilience of EU space infrastructure

Tulemuste teatamine 5 kuud pärast taotlusvooru tähtaega 5 kuud pärast taotlusvooru tähtaega

EIC TRANSITION – konsortsiumitele ja üksiktaotlejatele (nt ülikool, teadusasutus, VKE, startup, spin-off, suurettevõte (saab osaleda ainult konsortsiumiprojektides – ei saa olla üksiktaotleja))

Euroopa Liidu poolt varasemalt rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojektide (vt täpsustust allpool) tulemuste edasi arendamine, et muuta uurimistulemused innovatsioonivõimalusteks. Toetatakse uudse tehnoloogia edasiarendamist, valideerimist laboris ja asjakohastes rakenduskeskkondades (nt prototüüpimine, formuleerimine, mudeldamine, testimine või muul viisil valideerimine) ning ärimudeli väljatöötamist. Projekti lõpuks peab olema efektiivne tehnoloogia ning potentsiaalne äri- ja turuvalmidus. Idee tõendamisest kuni turustamiseelse etapini: TRL 3/4–5/6 (TRLi määramise juhend).

 • Rahastamise määr: 100%
 • Tehnoloogilise valmiduse tase: alustatakse TRL 3/4 ja projekti lõpus saavutatakse TRL 5/6.
 • EIC Pathfinder projektide (ka H2020 rahastatud sarnased meetmed (FET)), ERC Proof of Concept projektide (H2020 ja Euroopa Horisont), H2020 ja Euroopa Horisondi 2. samba teadus- ja innovatsiooniprojektide (sobiva TRL-ga) ning Euroopa Kaitsefondi (EDF) projektide tulemite edasiarendamiseks.
 • Siit tabelist leiab valiku abikõlblikke projekte, mille tulemeid saab EIC Transitioni toetusega edasi arendada (nimekiri pole täielik, seda uuendatakse mõne aja tagant).
 • Taotlejal võib olla seos lähteprojektiga, aga see ei ole kohustuslik. Oluline on omada siduvat kokkulepet lähteprojekti tulemite kasutamiseks.
 • Positiivse rahastamisotsuse saanud taotlejatele pakutakse erinevaid teenuseid EIC Business Acceleration Services (BAS) kaudu. Teenusteks on nt ärinõustamine, ärikoolitused, võrgustike loomise võimaluste laiendamine klientide ja kaasinvestorite leidmiseks jne.
 • Eduka taotluse korral on võimalik Eesti Teadusagentuurist taotleda "projektide ettevalmistustoetust" (üksiktaotleja, konsortsiumi koordinaator). Taotlus ETAGile tuleb esitada kuni 6 kuud pärast hindamistulemuste selgumist.
EIC Transition 2024
Eelarve kokku 2024 94 milj eurot
Ühe taotluse eelarve 0,5-2,5 milj eurot
Projekti kestus 1-3 aastat
Rahastamise tüüp Lump sum rahastamine, (rohkem infot eesti keeles)
Taotlejad Konsortsium: 2-5 partnerit erinevatest ELi liikmesriikidest/assotsieerunud riigist (sh. vähemalt 1 ELi liikmesriigist)

Üksiktaotleja: Startup, VKE, spin-off, teadusasutus, ülikool (ELi liikmesriigist/assotsieerunud riigist)

Taotluse pikkus Kuni 22 lk (B osa)
Taotlemise astmed Taotlus ja eduka taotluse tulemusel toimub intervjuuvoor
Tulemuste teatamine Taotluse tulemused ca 9 nädalat pärast taotlusvooru tähtaega, intervjuu toimub ca 12-14 nädalat pärast taotlusvooru tähtaega, intervjuu tulemus teatatakse 4 nädalat pärast intervjuud

EIC ACCELERATOR – üksiktaotlejatele (startup, VKE, erandjuhul small mid-cap)

Toetused ja omakapitaliinvesteeringud ning nende kombinatsioonist koosnev skeem. Rahastatakse suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete väga innovaatilisi ja kõrge riskiga läbimurdeliste lahenduste väljaarendamist ning turule toomist. Olulisteks märksõnadeks on teaduspõhisus, sotsiaalne mõju, deep-tech. Turustamiseelsest etapist turustamise ja kasvufaasini: TRL 5/6–9 (TRLi määramise juhend).

 • Rahastamise määr: 70%
 • Tehnoloogilise valmiduse tase: alustatakse TRL-ist 5/6 ja projekti lõpus saavutatakse TRL 8/9.
 • Toetatakse eelkõige teaduslikel avastustel või tehnoloogilistel läbimurretel põhineva innovatsiooni (deep tech) laiendamist, mis loob uusi turge või raputab olemasolevaid.
 • Alates 2024 kehtiv taotlemist piirav reegel: pärast kolme ebaõnnestunud taotlust (sama või täiendatud taotlust samalt asutuselt) EIC Acceleratorisse mistahes staadiumis (lühitaotlus, täistaotlus), ei saa sama arendusideega enam taotleda EIC Acceleratorist kuni Euroopa Horisondi lõpuni (kuni 2027). See reegel tühistab kõik eelnevad taotlemist piiravad reeglid (nt aastane puhkeperiood vmt), mis olid seatud eelnevates tööprogrammides. Samuti ei lähe arvesse kui mitu korda on taotleja ebaõnnestunult taotlenud EIC Acceleratorist eelnevatel aastatel. Seega sellest aastast loetakse kõik taotlemised nullist ja kokku on kuni võiduka lõpuni taotlemiseks kolm katset.
 • Lühitaotlust on võimalik esitada igal ajal. Lühitaotluse vorm ja link taotlusvoorule Funding and Tenders portaalis. Lühitaotlusesesse peab lisama ka pitch-deck-i (max 10 slaidi, pdf) ja video pitchi (kuni 3 min, kuni 3 osalejat videos).
 • Pärast edukat lühitaotlust võetakse taotlejaga ühendust (4-6 nädala jooksul) ning saadetakse link, kus saab esitada oma täistaotluse. Täistaotluse vorm. Täistaotluse esitamiseks on 2024. aastal kaks tähtaega – 13. märts ja 3. oktoober. Lisadena tuleb esitada ka pitch-deck (pdf, max 10 min, slaidide arv pole piiratud) ja video pitch (kuni 3 min) - võib esitada samu pitch-e, mis lühitaotluse puhul, aga ei pea. Täistaotluse tulemused teatatakse kuni 9 nädala jooksul pärast taotlusvooru tähtaega.
 • Projektie rahastamise võimalused:

** Grant Only: ainult toetus (grant) innovatsioonitegevustele. Seda toetust antakse Euroopa Horisondi jooksul (2021–2027) ainult üks kord samale asutusele. Lump sum rahastamine.
** Blended Finance: kombinatsioon, mis koosneb toetusest (lump sum rahastamisega grant) ning omakapitali investeeringu komponendist (direct equity või quasi-equity kui konverteeritav laen).
** Investment component only (Equity-only): VKEdele, kes ei saa laenu pangast, k.a. startupidele, kes on juba saanud Grant komponendi. Investeerimiskomponendi kogueelarve 2024 on ca 405 milj eurot ja seda haldab EIC Fund.

 • Täistaotluse hindamise järel kutsutakse väljavalitud taotlejad intervjuule (Brüsselis või veebis). Intervjuud toimuvad ca 4 nädalat pärast edukaks osutumise teate saamist. Intervjuu kestab kuni 45 min (10 min taotleja esinemine + 35 min küsimused) ja hindamispaneelis on kuni 6 žüriiliiget. Intervjuu tulemused teatatakse ca 3 nädalat pärast selle toimumist.
 • Kui taotleja osutub kõigis eelnevates protsessides edukaks ning tehakse rahastamisotsus, siis kutsutakse taotleja läbirääkimistele.
 • Kõikidele edukatele (ka neile, kes olid edukad lühitaotluses) pakutakse erinevaid teenuseid EIC Business Acceleration Services (BAS) kaudu. Teenusteks on nt ärinõustamine, ärikoolitused, võrgustike loomise võimaluste laiendamine klientide ja kaasinvestorite leidmiseks jne.
 • Kui taotleja ei osutunud intervjuuvoorus edukaks, kuid ületas hindamislävendi, siis on võimalik taotlejal saada kvaliteedimärgis "Seal of Excellence". See tunnustus annab õiguse samuti saada erinevaid tugiteenuseid EIC Business Acceleration Services (BAS) kaudu.
 • EIC Acceleratorist taotlejatel, kelle täistaotlus osutub edukaks, on võimalik taotleda ettevalmistustoetust Eesti Teadusagentuurilt. Taotlus ETAGile peab olema esitatud vähem kui kuus kuud pärast hindamistulemuste selgumist.
 • EIC Acceleratoris on võimalik osaleda Open voorus või Challenge voorus:
EIC Accelerator Open 2024 EIC Accelerator Challenges 2024
Eelarve kokku 2024 375 milj eurot 300 milj eurot
Ühe taotluse eelarve · Grant kuni 2,5 milj eurot (30% omafinantseering), põhjendatult võib ka rohkem taotleda

· Investeeringu komponent (0,5-15 milj eurot)

· Grant kuni 2,5 milj eurot (30% omafinantseering), põhjendatult võib ka rohkem taotleda

· Investeeringu komponent (0,5-15 milj eurot)

Rahastamise tüüp Lump sum rahastamine, (rohkem infot eesti keeles) Lump sum rahastamine, (rohkem infot eesti keeles)
Taotlejad Üksiktaotleja: VKE, Startup. Samuti erandjuhtudel kiire skaleerimise eesmärgil small mid-cap (kuni 499 töötajat). Taotleja ELi liikmesriigist/assotsieerunud riigist Üksiktaotleja: VKE, Startup. Samuti erandjuhtudel kiire skaleerimise eesmärgil small mid-cap (kuni 499 töötajat). Taotleja ELi liikmesriigist/assotsieerunud riigist
Taotluse pikkus Lühitaotlus: kuni 12 lk (B osa)
Täistaotlus: kuni 50 lk (B osa)
Lühitaotlus: kuni 12 lk (B osa)
Täistaotlus: kuni 50 lk (B osa)
Teemad Mistahes valdkond, vabalt valitud teema Kindlaksmääratud teemad:

1. Human Centric Generative AI made in Europe
2. Enabling virtual worlds and augmented interaction in high-impact applications to support the realisation of Industry 5.0
3. Enabling the smart edge and quantum technology components
4. Food from precision fermentation and algae
5. Monoclonal antibody-based therapeutics for new variants of emerging viruses
6. Renewable energy sources and their whole value chain including materials development and recycling of components

Tutvu ka:

* EIC koostatud EIC Acceleratorist rahastuse taotlemise ingliskeelse kokkuvõtliku juhendiga.
* EIC KKK – EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator

Rahastuse taotlemine käib Funding & Tenders portaali kaudu.

Veel materjale ja lisainfo abiks taotlemisel

Eesmärk on luua sidus ja tõhus koostöövõrgustik, mis toetab innovaatiliste ettevõtete arengut ja kasvu. Kokku tuuakse nii riiklikud, regionaalsed kui ka kohalikud innovatsiooni edendajad-toetajad era-, avalikust ja kolmandast sektorist. Nii saavad toetust taotleda näiteks: ettevõtted, ettevõtete ühendused, investorid, fondid, inkubaatorid, kiirendid, teadus- ja tehnoloogiaseirekeskused, klastrid, teadusasutused, ülikoolid, kodanikuühendused, riiklikud ja regionaalsed struktuurid, jne.

EIE tegevused on jagatud kahte rühma:

Taotlusvoorude täpsed kirjeldused leiab EIE tööprogrammist.
Avatud ja tulevaste EIE taotlusvoorude info Funding & tenders rahastusvõimaluste portaalis

Euroopa Innovatsiooninõukogu & EISMEA korraldatud EIE 2023 tööprogrammi tutvustava infopäeva salvestus, mis toimus 16. veebruaril 2023, on järelvaadatav:

ETAG'i ning EASi ja Kredexi ühendasutuse korraldatud infopäev, kus kogemusi jagasid ka varasemad edukad taotlejad slaidid ning salvestuse leiab SIIT.

2024. a taotlusvoorud:

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu asutus, mille Euroopa Liit asutas 2008. aastal, et tõhustada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi "Euroopa horisont" osa.
EIT toetab pikaajalisi (15+ aastat) partnerlusi, innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muud sidusrühmad vastavalt konkreetse KIC-i spetsiifikale.

KIC-id toetavad:

 • uute ettevõtete tekkimist
 • uute toodete ja teenuste arendamist
 • uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist – tudengite ettevõtlikkust uudsete õppekavade loomise jm tegevuste kaudu

2024. aastal tegutseb Euroopas üheksa valdkondlikku KIC-i.

Eestis tegutseb 8 valdkondlikku KIC-i esindust:  

Tutvu EIT ja EIT KICide poolt pakutavate rahastus-, koolitus- äriarendus- jt toetusvõimalustega (tudengitele, teadlastele, ettevõtetele, organisatsioonidele) (mai 2024)

Lisaks:

 

Vaata ka “Euroopa horisondi” III samba – Innovatiivne Euroopa ingliskeelset kokkuvõtet siin:

1

Sündmused ja kasulikud viited

2024

 • 16. aprillil 2024 kl 12-16 toimus Tallinnas info- ja võrgustumispäev “Innovatsioon ja tulevikutehnoloogiad  EIT (Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)  toetusvõimalused 2024″. Info, ettekanded ja salvestus on leitavad SIIN.

2023

 • EIE virtuaalne infopäeva & kogemuslood edukatelt. (ETAG & EAS). Salvestus & slaidid.
 • EIE 2023 tööprogrammi tutvustav infopäev. (EISMEA). Salvestus & slaidid.
 • EIT KIC-ide võimalusi tutvustav veebiseminar” (ETAG). Salvestus.
 • EIC 2023 temaatiliste voorude infopäevad. (Euroopa Komisjoni korraldatud).
 • EIC 2023 tööprogrammi infopäeva salvestus. (Euroopa Komisjoni korraldatud).

2022

 • Detsember 2022 toimus Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) 2023. a toetusvõimalusi tutvustav virtuaalne infoseminar. Lisainfo leiab SIIT.
 • Mai 2022 korraldas ETAG EIE tutvustava veebiseminari. Seminari salvestust saab vaadata SIIN
 • Veebruaris 2022 toimus EIC (Euroopa Innovatsioninõukogu, European Innovation Council) virtuaalne infopäev (inglise keeles), kus tutvustati EIC rahastusvõimalusi ja äsja vastuvõetud tööprogrammi uuendusi. Ettekanded ja salvestused on leitavad SIIN
 • Jaanuaris 2022 toimus “EIT KIC-de võimalusi tutvustav veebiseminar”. Tutvustati EIT KIC-dega seotud Eestis asetsevaid RIS HUB-e ning anti ülevaade taotlusvoorusest. Veebiseminari salvestus.

2021

 • Septembris 2021 toimunud EIC Accelerator seminari ettekanded ja salvestus on leitavad SIIN
1 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe, pillar III – Innovative Europe : supporting and connecting innovators across Europe, Publications Office of the European Union, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/90204