III SAMMAS – Innovatiivne Euroopa

Lähem info ETAGis:
Darja Matt (EIC, EIT, EIE)
Tel: +372 5692 4211
darja.matt@etag.ee

Margit Ilves (finantsküsimused, riskikapital, VKEd)
Tel: +372 5822 5202
margit.ilves@etag.ee

Euroopa horisondi” kolmas sammas keskendub Euroopa innovatsioonimaastiku toetamisele osalt varasemast tuttavate, osalt uute vahenditega. Kolmanda samba tähtsaim uuendus on Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), mis loodi juba eelmise raamprogrammi ajal, kuid mis peaks laiendatud kujul ning osalt uute meetmete abil tegema Euroopa Liidust loova ning teedrajava innovatsiooni turuliidri. Teiseks toetatakse kolmanda samba kaudu Euroopa Innovatsiooni Ökosüsteeme (EIE) ehk võrgustikke, mis toetavad ettevõtete innovatsiooni- ja kasvupotentsiaali realiseerumist. Kolmanda sambaga on liitunud ka eelmises raamprogrammis sammasteväline Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), mis teadmis- ja innovatsioonikogukondade (KIC’ide) kaudu edendab kõrgharidusasutuste, teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

EIC põhiosa moodustavad kolm suuremat rahastusskeemi EIC Pathfinder (TRL 1-4)EIC Transition (TRL 4-5/6) ja EIC Accelerator (TRL 5/6-8/9). TRL kirjeldused leiab ETAGi kodulehelt. 

Nii Pathinder, Transition, kui ka Accelerator on avatud kas Open või Challenges voorudena. Open, ehk avatud voor on vabalt valitud ideedega kandideerimine, mis Challenges voorudesse ei sobitu. Challenges, ehk temaatiline voor tähistab kindlat teemat, millele kandideerida saab.

2023 a. voorude Euroopa Komisjoni infopäev. 

Temaatilisi voore tutvustavad infopäevad toimusid vahemikus 26. jaanuar - 15. märts 2023. Lisainfo & salvestused: eic.ec.europa.eu.

Materjalid ja lisainfo abiks taotlemisel

EIC Pathfinder

Mida toetatakse?
Ambitsioonikadkõrge riskiga varajase faasi (TRL 1-4) teadusprojektid, mille eesmärgiks on välja töötada radikaalseid/läbimurdelisi tulevikutehnoloogiaid globaalsete väljakutsete lahendamiseks ja/või lahendusteks, millel on uute turgude loomise potentsiaal. Igal aastal on nii vaba teemaga taotlusvoor(ud) kui ka temaatilised voorud.
Toetuse suurus (Pathfinder Open): 3M EUR
Toetuse suurus (Pathfinder Challenges): 4M EUR
Toetuse määr: 100%
Nõuded konsortsiumile: 3+ liiget; interdistsiplinaarsus. Pathfinder Challenges puhul võimalus ka osaleda üksiktaotlejana.
Sihtgrupp: ülikoolid, teadusasutused, ettevõtted, sh VKE-d, idufirmad, tööstus, üksikisikud
Tähtaeg (Pathfinder Open): 07. märts 2023
Tähtaeg (Pathfinder Challenges): 18. oktoober 2023

Info ja taotlemine Fundings & tenders portaalis. Aasta 2023 temaatiliste voorude (Pathfinder Challenges) teemadeks on:

 1. Clean and efficient cooling
 2. Architecture, Engineering and Construction digitalisation for a novel triad of design, fabrication, and materials
 3. Precision nutrition
 4. Responsible Electronics
 5. In-space solar energy harvesting for innovative space applications

Kasulikke materjale:
EIC tööprogramm
EIC Pathfinder Challenges juhendid
EIC Accelerator Challenges
Pathfinder FAQ

EIC Transition

Euroopa Liidu poolt varasemalt rahastatud projekti tulemuste edasi arendamiseks (TRL 4-5/6), et luua murrangulist innovatsiooni ja uusi ettevõtteid. Toetatakse uudse tehnoloogia edasiarendamist, valideerimist laboris ja asjakohastes rakenduskeskkondades (nt prototüüpimine, formuleerimine, mudeldamine, testimine või muul viisil valideerimine) ning ka ärimudeli väljatöötamistOluline, et oleks nii tehnoloogia kui ka äri komponent. Igal aastal on nii vaba teemaga taotlusvoor(ud) kui ka temaatilised voorud.

Tingimused:

 • Transition Open'isse kandideerides peab olema varasem rahastus vähemalt ühest järgnevast: Pathfinder, H2020 (Fet-Open), Fet-Proactive; ERC Proof of Concept, European Defence Fund
 • Transition Challenges kandideerides peab olema varasem rahastus ükskõik millisest H2020 või Euroopa horisont taotlusest.
 • Lähteprojekt võib olla lõppenud kuni 24 kuud tagasi (taotluse esitamise ajaks), samas peab olema lähteprojekt kestnud üle 12 kuu.
 • Transitionis taotleja ei pea olema tulemuste omanik või lähteprojekti konsortsiumi liige, küll aga peavad olema vajalikud õigused ja kokkulepped.

Toetuse suurus: 0,5 - 2,5 mln EUR
Toetuse määr: 100%
Nõuded konsortsiumile: nii üksiktaotlejad kui ka konsortsiumid (2 –5 liiget)
Sihtgrupp: nt teadusasutused, VKE-d (sh idufirmad, spinn-off'id), potentsiaalsed kasutajad/kliendid. Suurettevõte ei saa olla üksiktaotleja.
Tähtaeg:  12. aprill & 27. september 2023

Info ja taotlemine Fundings & tenders portaalis. Aasta 2023 temaatiliste voorude (Transition Challenges) teemadeks on:

 1. Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications
 2. Environmental intelligence
 3. Chip-scale optical frequency combs

Kasulikke materjale:
EIC tööprogramm
Transition FAQ

EIC Accelerator

Toetuse ja omakapitaliinvesteeringu kombinatsioonist koosnev skeem. Rahastatakse suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete väga innovaatilisi ja kõrge riskiga tootearendusprojekte, mida erakapital ei ole valmis veel piisavas mahus rahastama. Olulisteks märksõnadeks on teaduspõhisus, sotsiaalne mõju, deep-tech.
Rahastuse suurus: toetus (TRL 5/6-8) ca 2,5 mln EUR; investeering kuni 15 mln/EUR
Toetuse määr: 70%
Nõuded konsortsiumile: ainult üksiktaotlejale
Sihtgrupp: VKE-d (sh idufirmad), üksikinnovaatorid, investorid; investeeringukomponenti võib erandjuhul taotleda ka keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtted (small mid-cap)
Rahastuse taotlemine: taotlusvoor on pidevalt avatud, taotlemine toimub läbi keskkonna Funding & Tenders Portal Submission & Evaluation Platform (SEP). Taotlusi saab esitada nii avatud kui ka temaatilistesse voorudesse.
Taotlemine on kolme-etapiline:
I etapp Lühitaotlus. Tähtaeg: avatud 24/7.
II etapp Täistaotlus. Pärast edukat lühitaotlust saab esitada täistaotluse. Tähtaeg: 11. jaanuar; 22. märts; 3. juuli; 19. oktoober 2023. 2024. a tähtajad avaldatakse nov 2024.
III etapp Intervjuu (virtuaalne), toimub ca 2 nädalat pärast täistaotluse tulemuste teatavaks tegemist. 

Aasta 2023 temaatiliste voorude (Accelerator Challenges) teemadeks on:

 1. Novel biomarker-based assays to guide personalized cancer treatment (kogu eelarve 65M EUR)
 2. Aerosol and surface decontamination for pandemic management (65M EUR)
 3. Energy storage (100M EUR)
 4. New European Bauhaus and Architecture, Engineering and Construction digitalisation for decarbonisation  (65M EUR)
 5. Emerging semiconductor or quantum technology components (100M – Quantum (30%), Semiconductor (30%) + 40% paindlik)
 6. Novel technologies for resilient agriculture (65M EUR)
 7. Customer-driven, innovative space technologies and services (65M EUR)

Kasulikke materjale:
EIC tööprogramm 2023
EIC Guide for Applicants
EIC Investment Guidelines
EIC FAQ
Evaluation Form EIC Accelerator
Online Manual - juhend, kuidas esitada taotlust

Eesmärk on luua sidus ja tõhus koostöövõrgustik, mis toetab innovaatiliste ettevõtete arengut ja kasvu. Kokku tuuakse nii riiklikud, regionaalsed kui ka kohalikud innovatsiooni edendajad-toetajad era-, avalikust ja kolmandast sektorist. Nii saavad toetust taotleda näiteks: ettevõtted, ettevõtete ühendused, investorid, fondid, inkubaatorid, kiirendid, teadus- ja tehnoloogiaseirekeskused, klastrid, teadusasutused, ülikoolid, kodanikuühendused, riiklikud ja regionaalsed struktuurid, jne.

EIE tegevused on jagatud kahte rühma:

Taotlusvoorude täpsed kirjeldused leiab EIE tööprogrammist.
Avatud ja tulevaste EIE taotlusvoorude info Funding & tenders rahastusvõimaluste portaalis

Euroopa Innovatsiooninõukogu & EISMEA korraldatud EIE 2023 tööprogrammi tutvustava infopäeva salvestus, mis toimus 16. veebruaril, on järelvaadatav:

 

ETAG'i ning EASi ja Kredexi ühendasutuse korraldatud infopäev, kus kogemusi jagasid ka varasemad edukad taotlejad slaidid ning salvestuse leiab SIIT.

2023. a taotlusvoorud:
Connect
-Organisation of Women TechEU 2023-2024 (CSA, tähtaeg 23.03.2023)
-Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors (CSA, tähtaeg 23.03.2023)
-Stimulating Experimentation Practices (CSA, tähtaeg 21.09.2023)
-Specialist Advisory Services to build capacities on innovation procurement (CSA, tähtaeg 21.09.2023)

Innovative SMEs
-European Partnership on Innovative SMEs (CoFund, tähtaeg 22.03.2023)


2024. a taotlusvoorud:
Connect
-Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys (CoFund, tähtaeg 25.04.2024)
-The African Union-European Union Innovation Platform (CSA, tähtaeg 25.04.2024)
-Startup Europe (CSA, tähtaeg 25.04.2024)
-Expanding Academia-Enterprise Collaborations (CSA, tähtaeg 19.09.2024)
-Mutual learning and support scheme for national and regional innovation programmes (CSA, tähtaeg 19.09.2024)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu asutus, mille Euroopa Liit asutas 2008. aastal, et tõhustada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi "Euroopa horisont" osa.
EIT toetab pikaajalisi (15+ aastat) partnerlusi, innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muud sidusrühmad vastavalt konkreetse KIC-i spetsiifikale.

KIC-id toetavad:

 • uute ettevõtete tekkimist
 • uute toodete ja teenuste arendamist
 • uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist – tudengite ettevõtlikkust uudsete õppekavade loomise jm tegevuste kaudu

2023. aastal tegutseb üheksa valdkondlikku KIC-i. Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-ide RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-ides. Täpsema info ja kontaktid leiab siit.

17.01.2023 toimus EIT KIC'ide võimalusi tutvustav veebiseminar. Veebiseminari salvestus ning ettekanded on leitavad käesolevalt lehelt.

Salvestuse otselink: Youtube.

EIT Sissejuhatus (Mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), EIT Innovatsioonikogukonnad (KIC-d), EIT RIS HUB-id) - Rasmus Pind (ETAG)

EIT Digital – Janno Viiding (EIT Digital)
* Info EIT Digital tegevuste kohta eitdigital.eu
EIT RawMaterials – Veiko Karu (TTÜ)
* Info EIT Raw Materials tegevuste kohta: eitrawmaterials.eu
EIT Health – Airi Kaasik (Tartu BioTehnoloogia Park)
* Info EIT Health tegevuste kohta: eithealth.eu/
EIT Food– Katri Kuusk (Tartu BioTehnoloogia Park)
* Info EIT Foodi tegevuste kohta: eitfood.eu/
EIT Manufacturing – Friedrich Kaasik (TÜ)
* Info EIT Manufacturing tegevuste kohta eitmanufacturing.eu
EIT Urban Mobility – Vallo Mulk (TÜ)
* Info EIT Urban Mobility tegevuste kohta eiturbanmobility.eu
EIT Culture and Creativity - Eveli Kuuse (TÜ)
*Info EIT Culture & Creativity tegevuste kohta eit.europa.eu/eit-community/eit-culture-creativity

Vaata ka “Euroopa horisondi” III samba – Innovatiivne Euroopa ingliskeelset kokkuvõtet siin:

1

Sündmused ja kasulikud viited

2023

 • EIE virtuaalne infopäeva & kogemuslood edukatelt. (ETAG & EAS). Salvestus & slaidid.
 • EIE 2023 tööprogrammi tutvustav infopäev. (EISMEA). Salvestus & slaidid.
 • EIT KIC-ide võimalusi tutvustav veebiseminar” (ETAG). Salvestus.
 • EIC 2023 temaatiliste voorude infopäevad. (Euroopa Komisjoni korraldatud).
 • EIC 2023 tööprogrammi infopäeva salvestus. (Euroopa Komisjoni korraldatud).

2022

 • Detsember 2022 toimus Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) 2023. a toetusvõimalusi tutvustav virtuaalne infoseminar. Lisainfo leiab SIIT.
 • Mai 2022 korraldas ETAG EIE tutvustava veebiseminari. Seminari salvestust saab vaadata SIIN
 • Veebruaris 2022 toimus EIC (Euroopa Innovatsioninõukogu, European Innovation Council) virtuaalne infopäev (inglise keeles), kus tutvustati EIC rahastusvõimalusi ja äsja vastuvõetud tööprogrammi uuendusi. Ettekanded ja salvestused on leitavad SIIN
 • Jaanuaris 2022 toimus “EIT KIC-de võimalusi tutvustav veebiseminar”. Tutvustati EIT KIC-dega seotud Eestis asetsevaid RIS HUB-e ning anti ülevaade taotlusvoorusest. Veebiseminari salvestus.

2021

 • Septembris 2021 toimunud EIC Accelerator seminari ettekanded ja salvestus on leitavad SIIN
1 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe, pillar III – Innovative Europe : supporting and connecting innovators across Europe, Publications Office of the European Union, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/90204