HEU riiklikud delegaadid programmikomiteedes ja mitteametlikud eksperdirühmad

“Euroopa horisondis” on Eesti esindatud strateegilises programmikomitees ning kõikides valdkondlikes programmikomiteedes. Iga riigi delegatsioon koosneb programmikomitees delegaadist ja ekspertidest. Eesti delegaadid määratakse kas Haridus- ja Teadusministeeriumi või ETAGi töötajate seast; eksperdid kaasatakse ülikoolidest, teadusasutustest, valdkondlikest ministeeriumitest, EASist, MTÜdest ja mujalt.

Riikide delegatsioonide põhiline roll programmikomiteedes on aktiivne osalemine uue valdkondliku tööprogrammi koostamises või kehtiva tööprogrammi täienduste ja muudatuste ettevalmistamises. Praktiline töö seisneb arvamuste avaldamises kas koosolekutel või kirjalikult, hääletamisel, info ja positsioonide vahetamises teiste riikide delegatsioonidega, oma riigi huvide ja seisukohtade tutvustamises uue tööprogrammi ettevalmistamise või jooksva tööprogrammi täiendamise ajal, vajadusel liitlaste otsimises teiste delegatsioonide hulgast ja võimalusel teiste delegatsioonide ettepanekute toetamises, liikmesriikide või komisjoni algatatud diskussioonidesse panustamises jne.

2020. aastal kutsus ETAG ülikoole, TA-asutusi, omavalitsusi, erialaliite, ministeeriume jt raamprogrammiga seotud organisatsioone esitama oma eksperte variprogrammikomiteede juurde moodustatud mitteametlikesse eksperdirühmadesse. Teadlaskond võttis ettepaneku väga hästi vastu ning praeguseks on peaaegu iga valdkondliku variprogrammikomitee juurde loodud tugirühm haakuvate erialade esindajatest, kokku u 260 inimest ligikaudu 70 organisatsioonist, naisi ja mehi umbes pooleks. Eksperdirühmade koosseis muutub ajas pidevalt. Kui asutus või organisatsioon pole veel esindatud ning soovib raamprogrammi teemadel kaasa rääkida, võib ta ühendust võtta vastava valdkonna konsultandiga.

“Euroopa horisondi” konsultandid