II SAMMAS – Üleilmsed väljakutsed ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime (teemavaldkonnad)

Eelmise raamprogrammi teises sambas paiknenud tööstustehnoloogiad ja kolmanda samba ühiskondlikud väljakutsed on „Euroopa horisondi” II sambas ühendatud kuueks teemavaldkonnaks (ingl Clusters) , mille temaatika ja pealkirjad meenutavad siiski varasemat „ühiskondlike väljakutsete” (ingl k Societal Challenges) jaotust. Uue, senisest koondatuma väljakutsete-samba eesmärk on toetada veelgi valdkonnaülesemat lähenemist suurtele väljakutsetele, sh teaduse ja ettevõtluse veelgi tihedamat koostööd.

Teemavaldkonnad (klastrid):

  1. Tervis
  2. Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond
  3. Ühiskonna tsiviiljulgeolek
  4. Digivaldkond, tööstus ja kosmos
  5. Kliima, energia ja transport
  6. Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond

Teise samba teemavaldkondade raames on põhimeetmeiks ühelt poolt temaatilised taotlusvoorud (võrdlemisi kitsalt etteantud teemadega projektikonkursid) ning teiselt poolt partnerlused, mille üheks funktsiooniks jääb samuti projektikonkursside korraldamine, kuid mille arvu on komisjoni ja liikmesriikide strateegiline kooskõlastusprotsess vähendanud ning sisu ja toimimisviise konsolideerinud.

Täiesti uudse kavandamisvahendina on uue raamprogrammi teise sambaga seotud missioonid – mahukad, ambitsioonikad ja inspireerivad, kuid samas konkreetsed ja mõõdetavad sihid, milleni on võimalik jõuda etteantud ajaühiku raames, näiteks eesmärk luua sada kliimaneutraalset linna aastaks 2030. Terviklikuma lähenemise nimel on kõik missioonid seotud korraga mitme teemavaldkonnaga. Iga missioonivaldkond peaks toimima meetmete portfellina, sisaldades näiteks uurimisprojekte ning poliitikameetmeid ja vajadusel seadusemuudatusi, saavutamaks eesmärke, mida eraldiseisvad meetmed ei võimaldaks.

Lisaks kuulub uue raamprogrammi teise sambasse varem eraldi seisnud Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), mis toetab Euroopa Liidu poliitika kujundamist tõenduspõhise nõu ja teadusuuringute kaudu.