Horisont 2020 (8RP)

Kokkuvõtte Eesti osalusest raamprogrammis “Horisont 2020” leiate siit.
Raamprogrammi taotlusvoorude projektikonkursside kõik teemad leiate Euroopa Liidu rahastusvõimaluste portaalist Funding & Tenders Portal.

Euroopa Liidu (EL) teadusuuringute ja innovatsiooni 8. raamprogramm (2014 – 2020.a)  – “Horisont 2020″ – peegeldas püüdu luua uusi ideid ja töökohti ning edendada majanduskasvu, olles põhiline vahend Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi juhtalgatuse „Innovaatiline liit” rakendamisel.

Programmi „Horisont 2020” koondati EL teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisvahendid: teadusuuringute raamprogramm, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tegevused. Sellisele lähenemisviisile avaldasid toetust nii sidusrühmad, Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui ka Euroopa teadusruumi komitee.

Programmis „Horisont 2020” koondusid kolme vastastikku tugevdava samba vahendid, mis vastasid Euroopa 2020. aasta strateegia ja juhtalgatuse „Innovatiivne liit” prioriteetidele.

Tipptasemel teadus (eesmärk Euroopa teaduse taseme tõstmine ja maailmatasemel teadusuuringute jätkumise tagamine Euroopa pikaajalise konkurentsivõime kindlustamiseks).

Selle prioriteedi raames:

 • toetati kõige andekamaid ja loomingulisemaid teadlasi ning nende uurimisrühmi tipptasemel teadusuuringute tegemisel, tuginedes Euroopa Teadusnõukogu senisele edule;
 • rahastati teaduskoostööd, et luua uusi ja paljulubavaid teadusuuringute ja innovatsiooni valdkondi tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate toetamise kaudu;
 • pakuti Marie Skłodowska-Curie meetmete kaudu teadlastele tipptasemel karjääri arendamise ja koolitusvõimalusi;
 • tagati Euroopale maailmaklassiline teadustaristu (sealhulgas e-taristu), mis on ligipääsetav kõigile teadlastele nii Euroopas kui ka mujal.

Juhtpositsioon tööstuses (eesmärk Euroopa muutmine atraktiivseks teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise kohaks, edendades ettevõtlusega seotud tegevusi).

See prioriteet nägi ette suuri investeeringuid peamistesse tööstustehnoloogiasse, Euroopa ettevõtete majanduskasvu potentsiaali tõstmist, pakkudes neile piisaval määral rahalist toetust, ning aitas innovatiivsetel VKEdel saavutada juhtpositsioon maailmas.

Selle prioriteediga:

 • edendati tööstustehnoloogiat, toetades eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, nanotehnoloogiat, kõrgtehnoloogilisi materjale, biotehnoloogiat, uudseid tootmis- ja töötlemissüsteeme ning kosmoseuuringuid, pakkudes samas toetust valdkondadevahelistele meetmetele, saamaks kasu mitme võtmetehnoloogia ühendamisest;
 • lihtsustati riskikapitali kättesaadavust;
 • anti kogu ELis toetust innovatsiooniks VKEdes.

Ühiskonnaprobleemid. See prioriteet kajastas Euroopa 2020 strateegia poliitilisi eesmärke ning tegeles kodanike ühiste muredega nii Euroopas kui ka mujal. Probleemipõhise lähenemisviisiga koondati eri valdkondade vahendid ja teadmised, tehnoloogia ja teadusharud, sealhulgas sotsiaal- ja humanitaarteadused. Toetati tegevusi alates teadusuuringutest kuni turustamiseni, keskendudes eelkõige innovatsioonitegevusele, nt katsetamine, tutvustamine, testisüsteemid ning toetades riigihankeid ja teadustulemuste  kasutuselevõttu turul. Prioriteet hõlmas innovatsioonialast partnerlust.

Keskenduti järgmistele probleemidele:

 • tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu;
 • toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, merendusuuringud ning biomajandus;
 • turvaline, puhas ja tõhus energia;
 • arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport;
 • kliimameetmed, ressursitõhusus ja toormaterjalid;
 • kaasav, innovaatiline ja turvaline ühiskond.

JUURDEPÄÄSU LIHTSUSTAMINE JA HALDAMISE OPTIMEERIMINE

Programm „Horisont 2020” pakkus atraktiivsust tipptasemel teadlastele ja innovaatilistele ettevõtetele. See omakorda nõudis eeskirjade ja menetluste lihtsustamist. Programmi „Horisont 2020” lihtsustamisel oli kolm põhieesmärki:

 • vähendada osalejate halduskulusid,
 • kiirendada kõiki taotluste ja toetuslepingutega seotud menetlusi ning
 • vähendada finantsvigade määra.