2. klaster – kultuur, loovus ja kaasav ühiskond

Lähem info „Euroopa horisondi” 2. klastri ehk teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitused tehnilistes küsimustes ja nõuanded taotluse koostamisel:

Katrin Kello
Tel: 731 7361
katrin.kello@etag.ee


SISUKORD

Viimati muudetud 14.06.2024

Teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” tutvustus

„Euroopa horisondi” II samba kaudu rahastab Euroopa Komisjon koostööprojekte kitsalt etteantud konkursiteemade (call topics) põhjal. Sellised teemad eeldavad enamasti suurte, tihtipeale enam kui 10 partneriga konsortsiumite osalemist. Kui teemakirjelduses ei ole projekti pikkust mainitud, on projektid enamasti kolme või nelja aasta pikkused, pigem harva ka pikemad.

II samba teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” projektikonkursside kaudu tellib Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi riigi, ühiskonna, majanduse, kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas.

Teemavaldkonna taotlus on aidata kaasa kõikidele Euroopa Komisjoni poliitilistele prioriteetidele: uus hoog Euroopa demokraatiale, inimeste hüvanguks toimiv majandus, Euroopa roheline kokkulepe, digiajastule vastav Euroopa, euroopaliku eluviisi edendamine, Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine. Laiemalt käsitletakse küsimusi, mis on olulised rohe- ja digipöörde ning COVID-19-järgse taastumise kontekstis.

2021.–2024. aastal on teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” konkursiteemad jagatud kolme teemaplokki (destinations): demokraatia ja valitsemine, Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus, ühiskonna ja majanduse transformatsioonid.

Eesti humanitaar- ja sotsiaalteadlaste ning kultuurivaldkonna tulemustest terves „Euroopa horisondis” (1. ja 2. samba ning horisontaalse programmiosa WIDERA) 2021. ja 2022. aasta taotlusvoorudes, sh „Kultuuris, loovuses ja kaasavas ühiskonnas”, on valminud teemaleht.

Teemavaldkonna eelkäija eelmises raamprogrammis „Horisont 2020” oli teemavaldkond „Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond”. Vt ülevaadet lk-l 41-42 kokkuvõttes „Eesti osalus raamprogrammis Horisont 2020”.

 

Tulekul taotlusvoorud: ülevaade

Teemavaldkonna konkursiteemad leiab Funding & Tenders portaalis, valides programmiks “Horizon Europe” ning valdkonnaks (Programme part) “Culture, creativity and inclusive society”. 2024. a põhitaotlusvoor sulgus 7. veebruaril 2024.

2023. ja 2024. a (praeguseks sulgunud) konkursiteemad leiab ka 2023. ja 2024. aasta tööprogrammis, mille esimene versioon avaldati 6. detsembril 2022 ning täiendatud versioon 17. aprillil 2024. Täiendatud versioonis lisandus viis loodava Euroopa kultuuripärandi koostööpilve (ECCCH) teemat, mis avanevad 18.06.2024 ja sulguvad 22.01.2025 (vt lähemalt allpool).

Tööprogramm sisaldab vastavate aastate konkursiteemasid omavahelises seoses ning teemaploki eesmärkide kontekstis – tänu sellele saab tööprogrammist parima koondülevaate konkursiteemade seostest ja teemaplokkide taotlustest.

2025. aasta tööprogramm (konkursiteemad) töötatakse välja 2024. aasta jooksul ning avaldatakse 2025. aasta kevadel. Tööprogramm kujuneb Euroopa Komisjoni peadirektoraatide (sh RTD, EAC, EMPL), komisjoni eksperdirühmade ning liikmesriikide esindajate (nn programmikomiteede) koostöös. Plaanis on kaks eraldi tööprogrammi: üks programm 2025. a teemadele ning seejärel ühine programm 2026.-2027. a teemadele.

Kuni 6. maini 2024 korraldas Euroopa Komisjon avaliku tagasisideküsitluse “Euroopa horisondi” 2025. aasta tööprogrammi eesmärkidele ja oodatavatele tulemustele. Küsitlus puudutas 2. samba teemavaldkondade (clusters), missioonide, uue Euroopa Bauhausi, EIE (Euroopa innovatsiooni ökosüsteemide) ja teadustaristute programmiosa eesmärke ja oodatavaid tulemusi teemaplokkide (destinations) kaupa. Küsitlus andis esmase sissevaate 2025. a tööprogrammi kõigis nimetatud valdkondades. 2. klastri teemaplokkide esmased rõhuasetused (2025. a konkursiteemade võimalikud fookused), millele tagasisidet koguti:
demokraatia ja valitsemine
Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus
ühiskonna ja majanduse transformatsioonid

Täpsemat infot tööprogrammi valmimise (konkursiteemade kujunemise) kohta saab küsida teemavaldkonna konsultandilt.

 

Euroopa kultuuripärandi koostööpilve taotlusvoor 2024

Lisaks teemavaldkonna põhitaotlusvoorudele toimuvad vähemalt kuni 2025. aastani Euroopa kultuuripärandi (muuseumide jt mäluasutuste) koostööpilve (ECCCH) loomisega seotud konkursid. Loodava koostööpilve eesmärk on toetada erineva fookuse ja suurusega mäluasutuste koostööd veebipõhise taristu, tööriistade ja teenuste abil.

2024. aasta ECCCH konkursiteemad keskenduvad koostööpilve komponentide (digilahenduste) väljatöötamisele. Teemad koos kontekstiga (taotlusvooru kui terviku kirjeldus) leiab 2024. a tööprogrammi täiendatud versioonis lk 101–127. Viiest konkursiteemast koosnev taotlusvoor avaneb 18.06.2024 ja sulgub 22.01.2025.

Oodatakse innovaatilisi lahendusi näiteks protsesside, objektide ja komplekssete andmete digiteerimiseks ja analüüsiks; dokumenteerimiseks, omavaheliseks sidumiseks ja korraldamiseks, rikastamiseks; objektide uurimiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks; külastajatega suhtlemiseks jms. Taotlusvooru edukad projektid saavad omakorda rahastada väiksemaid katseprojekte tööriistade valideerimiseks.

Taotlusvooru tervikliku kirjelduse (konkursiteemad koos kontekstiga) leiab tööprogrammis lk 101–127. Lisaks saab tutvuda kahe eelmise, 2023 sügisel sulgunud konkursiteema infopäeva ettekannete ja aruteluga. 2023 toimus ka kultuuri- ja pärandivaldkonna praktikute virtuaalkonverents A Cloud for all – the European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, selle salvestised on samuti saadaval. Vt ka ECCCH eksperdirühma raportit märtsist 2022 ning ECCCH-teemalise avaliku küsitluse tulemusi detsembrist 2022.

Euroopa Komisjoni veebipõhine infopäev ECCCH 2024. a konkursiteemadest toimus 14. juunil, infopäeva salvestist saab järele vaadata.

ECCCH teemad on olemas ka veebipõhisel partneriotsingu platvormil. (Vt ka partneriotsingu platvormi juhendit siin. Uue profiili loomisel on palve mitte muuta olemasoleva asutuse kirjeldust, vaid tekitada endale vajadusel uus “asutus”.)

Laiema ECCCH-info huvilised on oodatud liituma ECCCH praktikakogukonnaga.

Kontakt ja täpsem info: katrin.kello@etag.ee

 

Nõu- ja abivõimalused, juhendmaterjalid

Esmast nõu ja soovitusi konkursiteema valikul ja taotluse kavandamisel ning tagasisidet taotlusele selle kõigis etappides ja aspektides annab valdkondlik konsultant.

ETAGi tugimaterjale

(1) Eestikeelseid üldisi juhiseid ja soovitusi (nt kommenteeritud taotlusvorm, eelarve koostamise näpunäiteid jms) on kogutud “Euroopa horisondi” osalemisreeglite lehele ETAGi kodulehel.

(2) Algajale osalejale sobib printerisõbralik ülevaade horisondi 2. samba projekti eripäradest.

Taotluse kirjutajal või kavandajal on väga soovitav lugeda kogenud hindajate, taotlejate ja konsultantide SOOVITUSI TAOTLEJALE (eesti keeles, versioon 28.12.23). Materjal on koostatud eeskätt 2. teemavaldkonda silmas pidades. (Inglise keeles vrd taotluste hindamist korraldava European Research Executive Agency väga kasulikku check-list‘i taotluse kirjutajale.)
Vt ka hindamise alakriteeriume, st täpsustavaid küsimusi, millele hindaja peab vastama RIA- ja IA-tüüpi taotlust hinnates (i. keeles) ning ETAGi NCP-de eestikeelsete kommentaaridega taotlusvormi horisondi üldiste eestikeelsete juhendite ja soovituste lehel.
Taotluse kavandamisel võib abiks olla tööleht “Alustava koordinaatori teekaart”.

Vt ka slaide konkursiteema nõuete lugemisest ja selle juurde kuuluvate materjalide (nt tööprogrammi) leidmisest.

(3) Põnev ja kasulik on kuulda seniste osalejate kogemusi ja soovitusi. Eesti osalejate kogemusi jagatakse tihti ETAGi veebinaridel: 29.11.2021 toimunud veebinaril vahetas oma kogemuste kohta mõtteid kolm Horisont 2020 ühiskonnavaldkonna juhttaotlejat (koordinaatorit): Halliki Harro-Loit (TÜ), Kairit Tammets ja Marge Unt (TLÜ). 19.12.2022 toimunud veebinaril jagas kultuuriturismiteemalise projekti IMPACTOUR kogemust Tarmo Kalvet Balti Uuringute Instituudist. 12.05.2023 toimunud veebinaril jagas muuseumide ärimudelite ning muuseumide ja ettevõtete koostööle keskenduva projekti RECHARGE kogemust Sander Jürisson Eesti Meremuuseumist ning Eveli Kuuse TÜ VKA-st tutvustas EIT Culture & Creativity võimalusi. 29.11.2023 ingliskeelsel Balti veebinaril rääkisid Timo Maran ja Lona Päll (TÜ semiootika osakond) projektist COEVOLVERS, koordinaator Kristina Juraite (Vytautas Suure Ülikool) projektist DIACOMET ning Anita Vaivade (Läti Kultuuriakadeemia) projektist Tracks4Crafts.

Ametlikke ingliskeelseid juhiseid ja soovitusi

„Euroopa horisondi” taotlusvormid (Templates and forms > Application forms)

Euroopa Komisjoni hindajate lehel leiduvad hindajate koolitamise materjalid, sh taotlusvormi osade ja ametliku hindamisvormi lahtiseletus (Quick links > Standard briefing slides for HE experts ning Briefing videos for HE experts). Vt lühidat väljavõtet hindamise alakriteeriumitest.

„Euroopa horisondi” programmijuhend (Programme Guide) (viimase versiooni leiab alusdokumentide jaotisest „Guidance”)

portaali Funding & Tenders elektrooniline käsiraamat (kuna see puudutab kõiki ELi rahastusprogramme F&T portaalis, on soovitused mõeldud üldise juhtnöörina kõigile programmidele ega pruugi igas punktis arvestada teadusprojekti vajadusi)

Hulk abistavate veebinaride linke on koondatud ka Euroopa Komisjoni vastavale lehele. NB! Vajalikud ning abistavad materjalid leiab ka iga konkursiteema juures.

Praeguste ja varem rahastatud projektide näiteid saab vaadata andmebaasist CORDIS või Horizon Dashboardilt.

Horisondi projektide tulemustega saab tutvuda ka mitmete platvormide kaudu, mille Euroopa Komisjon on loonud projektitulemuste levitamise hõlbustamiseks. Käesoleva teemavaldkonna jaoks huvipakkuvamad on Horisondi tulemuste platvorm ning teadusajakirja rolli täitev Open Research Europe (ORE) (vt ORE tutvustusi Youtube’i playlistis ning kirjalikku tutvustust 2022 märtsi alguse seisuga).

Kõigis materjalides orienteeruda aitab valdkondlik konsultant katrin.kello@etag.ee.

 

Sündmused ja kasulikud viited

Jälgi ETAGi infokanaleid!

  • FB Välisteaduskoostöö grupp – jooksvad uudised nt infopäevade ja taotlemisvõimaluste kohta, partneriotsingukuulutused jpm huvitavat.
  • ETAGi uudistelist (meililist) jagab nii välisteaduskoostööd kui ka muid ETAGi tegevusi puudutavat infot.

Järelvaadatavad üritused:

NB! Kasulikud on ka selliste infoürituste materjalid, mis puudutavad juba sulgunud taotlusvoore, sest sissejuhatavad ülevaated ja praktilised näpunäited kehtivad edasi.

Veel viiteid (lisaks eelnevas jaotises „Nõu- ja abivõimalusi” toodule):

 

Sotsiaal- ja humanitaarteadused ning kunstid (SSH) muudes raamprogrammi osades

Sotsiaal- ja humanitaarteaduste ning kunstide (SSH või SSHA) osalemist on vaja horisondi kõigi teemavaldkondade projektides.

Net4Society võrgustik on avaldanud uue ülevaate sellistest konkursiteemadest eri valdkondades (2024), kus sotsiaal- ja humanitaarteadlaste ning kunstide (SSH) osalus on eriti selgelt oodatud: Opportunities for researchers from SSH in Horizon Europe. Ülevaade sisaldab peamiselt horisondi 2. samba, missioonide ja WIDERA 2024. aasta tööprogrammi ning Marie Skłodowska-Curie (MSCA) konkursse 2024. ja 2025. aastal. 2. samba, missioonide ja WIDERA tähtajad jäävad 2024 septembri ja 2025 jaanuari vahele, MSCA tähtajad 2024 septembri ja 2025 novembri vahele.

Funding & Tenders portaalis saab “Euroopa horisondi” konkursiteemasid filtreerida ka teiste rõhuasetuste kaupa: kui otsinguvaates on programmiks valitud “Euroopa horisont”, ilmub nähtavale “Cross-cutting priority”, mille alt saab valida näiteks järgmisi filtreid: Digital Agenda, Socio-economic science and humanities, Artificial Intelligence, Societal Engagement, Social Innovation, Foresight, New European Bauhaus, Africa – ja palju muud.

Vt ka missioonide ja teiste teemavaldkondade infopäevade materjale ETAGi kodulehel ning kõigi “Euroopa horisondi” valdkondade infopäevade ja partnerlusürituste materjale Euroopa Komisjoni veebilehel.

ETAGil on valminud teemaleht humanitaar- ja sotsiaalteadlaste ning kultuurivaldkonna tulemustest erinevate „Euroopa horisondi” osade 2021. ja 2022. aasta taotlusvoorudes.

29. novembril 2023 toimus veebinar „Navigating Horizon Europe: Social Sciences and Humanities Perspectives from the Baltics and Beyond“. Seminar käsitles sotsiaal- ja humanitaarteaduste võimalusi raamprogrammis, eriti selle probleemipõhistes taotlusvoorudes. Kolme Balti riigi teadlased jagasid Euroopa Horisondi taotlustes ja projektides osalemise kogemust: projektist COEVOLVERS rääkisid Timo Maran ja Lona Päll (TÜ semiootika osakond), projektist DIACOMET rääkis selle koordinaator Kristina Juraite (Vytautas Suure Ülikooli avaliku kommunikatsiooni osakond), projekti Tracks4Crafts ja oma ülikooli tutvustas Anita Vaivade (Läti kultuuriakadeemia, UNESCO vaimse kultuuripärandi poliitika ja õiguse õppetool). Vt ürituse slaide ja salvestust.

Humanitaar- ja sotsiaalteadlaste osalusest eelmise raamprogrammi “Horisont 2020” erinevate programmiosade projektides on Euroopa Komisjon avaldanud väga põhjaliku analüüsi (novembris 2023).

 

Huvipakkuvat muudes programmides

Huvipakkuvaid osalemisvõimalusi võib leida ka selliste partnerluste ühiskonkurssidel, kus rahastajana osalevad teiste seas ka Eesti rahastavad asutused (ETAG või ministeeriumid). Ülevaate parajasti avatud taotlusvoorudest, kus rahastajana osaleb Eesti Teadusagentuur, leiab jaotisest “Partnerluste ja ERA-NETide praegu avatud taotlusvoorud” ETAGi partnerluste lehel. Veel avanemata voorude eelteateid ja haakuvate ürituste infot leiab ETAGi uudistelehelt.

Vt ka teisi Euroopa Liidu programme Funding & Tenders portaali avalehel.

 

Partneriotsingu võimalused

Partnerite leidmiseks soovitame kasutada järgmisi meetodeid:

1. Olemasolevad võrgustikud, lumepallimeetod

Projektikontaktide otsimist on hea alustada olemasolevatest võrgustikest või koostöökontakte võimaldavate võrgustikega liitumisest, sest suure konsortsiumi käekäik oleneb partneritevahelisest usaldusest ja sobivusest. Tähtis on nii asutuse usaldusväärsus kui ka inimeste klapp ja suhtluse laabumine. Seetõttu soovitatakse konsortsiumi loomist alustada “keskelt”, olemasolevatest headest kontaktidest, liikudes samm-sammult “väljapoole”, kaasates lisapartnereid vastavalt sisulisele vajadusele. Kui akadeemiliste partnerite puhul on seejuures esmatähtis konkreetse teadlase või töörühma profiil, siis muud tüüpi osalejate puhul võib enam huvi pakkuda ka asutuse kui terviku iseloom.

Suurepärane võimalus koostöökontaktide loomiseks on ka näiteks COSTi projektid.

Lisaks tasub aga kindlasti proovida ka järgmisi samme, eriti kui partnerite otsingut saab seostada konkreetse konkursiteemaga:

2. Valdkondlikud partneriotsingu üritused ja portaalid

Lisaks olemasolevatele võrgustikele nõuavad interdistsiplinaarsed projektid tihti lisakontakte väljaspool oma eriala ning (teiste) siht- ja sidusrühmade hulgas. Partneriotsijate jaoks on loodud partneriotsingu portaalid ja korraldatakse üritusi raamprogrammi osade kaupa.

2. klastri valdkondlik partneriotsingukeskkond on avatud kuni praeguse raamprogrammi lõpuni 2027. Kord loodud profiili saab kohandada ja kasutada ka edaspidi.
Aktiivsem partnerite otsimine toimub portaalis taotlusvoorude eel. NB! Keskkond on tehtud pigem väikeste asutuste jaoks ning eeldusel, et asutuses on vaid mõned partneriotsingust huvitatud inimesed, kes tegelevad samade teemadega. Seetõttu tuleks suurema asutuse, nt ülikooli töötajana oma profiili luues teha oma töörühmale või instituudile eraldi asutuseprofiil, st tekitada uus asutus stiilis “X töörühm/instituut Y ülikoolis” (või seostada ennast juba olemasoleva instituudi või töörühmaga), mitte aga siduda end eelvalikute hulgas leiduda võiva ülikooli kui tervikuga. Vt ka partneriotsingu platvormi juhendit siin.

Vt ka teiste teemavaldkondade partneriotsingukeskkondi, mille leiab valdkondlike infoürituste lehekülgede kaudu.

3. Partneriotsingu jaotis portaalis Funding & Tenders

Alates 2022 on ELi rahastusvõimaluste portaalis (Funding & Tenders) loodud senise asutusepõhise partneriotsingusüsteemi kõrvale võimalus üksikisiku tasandi partneriotsinguteks. Vt juhiseid individuaalse profiili loomise kohta ning asutuse või isiku profiili seostamise kohta konkursiteemaga.

4. Varasemad projektid

Koostööst huvitatud inimesi ja asutusi soovitatakse otsida ka varasemates ja käimasolevates raamprogrammi projektides osalejate hulgast. Raamprogrammi projektide andmebaas on cordis.europa.eu. Huvipakkuva projektiga seotud asutused leiab otse Cordisest. Isikuid saab otsida asutuse või projekti kodulehelt vm allikatest (nt Eesti osalejate puhul ETISest).