Teadustaristud

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Sigrid Soomer
sigrid.soomer@etag.ee

“Euroopa horisondi” teadustaristu programmi raames toetatakse erinevate teadustaristute arendamist. Siia alla kuuluvad nii rajatised, ressursid kui teenused, mis võimaldavad teadlastel teostada murrangulisi teadusuuringuid Euroopa Liidu üleselt. Toetatakse näiteks uurimislaborite, teadusaparatuuri ja -tehnoloogiate arendamist ja soetamist, andmebaaside, arvutus- ja suhtlusvõrkude loomist.

HEU teadustaristute toetusi saab taotleda Funding & Tenders portaalis esimese samba alajaotuses Infrastructures. Seal leiab jooksvat infot ajakavade ja suunitluste kohta.

Avatud on taotlusvoor avatud teaduse toetamiseks:

OSCARS 1st Open Call for Open Science Projects and Services

Teadustaristute programm on jagatud neljaks teemaplokiks:

Hetkel avatud taotlusvoore ei ole. Enamus teemade konkursid lõppesid 12. märts 2024, kuid suvel avatakse veel kaks taotlusvooru INFRADEV ja INFRAEOSC teemaplokis.

INFRADEV teemaploki fookus on kujundada mõjukas Euroopa teadusruum, tugevdades Euroopa teadustaristute suutlikkust, ülemaailmsel rolli ja kujundada valdkondlikku poliitikat. Toetused ei ole teadussuuna spetsiifilised.

Uus taotlusvoor AVATUD tähtajaga 19. september 2024:

Assessing the state of research infrastructures in Ukraine - Koordineeriv ja toetav projekt (CSA), kindlasummaline toetus, finantseeritakse 1 projekt.

Teemaplokis oli 2024. aastal avatud kolm konkurssi:

INFRADEV teemad seletati lahti HEU teadustaristute infopäeval 13. novembril 2023, mille arenduse sektori tutvustus on järele vaadatav SIIN.

INFRAEOSC teemaploki fookus on FAIR põhimõtetel andmete ja teenuste jagamine teadusele kui ka avalikkusele ning erasektorile arendades elektroonilisi andmehaldus ja -kogumis süsteeme mis on kättesaadavad üle Euroopa.

Uus taotlusvoor AVATUD tähtajaga 19. september 2024:

Future Engagement Model for the EOSC Federation - CSA, kindlasummaline toetus, finantseeritakse üks projekt.

Teemaplokis oli 2024. aastal avatud viis konkurssi:

INFRAEOSC teemad seletati lahti HEU teadustaristute infopäeval 13. novembril 2023, mille andmehalduse sektori tutvustus on järele vaadatav SIIN.

INFRATECH teemaploki fookus on arendada uuenduslikke tehnoloogiaid nagu teadusele vajalikku riistvara, töövahendeid ja -meetodeid ning välja töötada olulisi digilahendusi, kaasa arvatud AI rakendamist andmetöötluses.

Teemaplokis oli 2024. aastal avatud neli konkurssi:

INFRATECH teemad seletati lahti HEU teadustaristute infopäeval 13. novembril 2023, mille tehnoloogia sektori tutvustus on järele vaadatav SIIN.

INFRASERV teemaploki fookus on arendada taristute teenuseid selleks, et toetada terviseteadust, kiirendada rohe- ja digipööret ning edendada tipptasemel teadust.

Teemaplokis 2024. aastal avatud konkursse ei toimu.

Kasulikud materjalid: